Επικύρωση που δεν δίνεται κατά το ίδιο έτος που ψηφίστηκε ο Νόμος

16. Κάθε Νόμος αριθμείται, χρονολογείται και αναφέρεται στο έτος στο οποίο ψηφίστηκε:

Νοείται ότι, όταν η επικύρωση Νόμου δεν εξασφαλίζεται ή δεν δύναται να εξασφαλιστεί κατά το έτος κατά το οποίο ψηφίζεται και τέτοιος Νόμος περιλαμβάνει στον τίτλο του ή συνοπτικό τίτλο, αν υπάρχει, την ημερομηνία του έτους αυτού, τέτοιος Νόμος θα αριθμείται, χρονολογείται αναφέρεται στο έτος κατά το οποίο θα δοθεί η επικύρωση και διαβάζεται και ερμηνεύεται με τον τρόπο αυτό και σε κάθε αντίτυπο ή έκδοση του αναφερθέντα Νόμου θα τυπώνεται ο τίτλος και συνοπτικός τίτλος ανάλογα.