Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να διατάζει όπως τροποποιηθέντες Νόμοι τυπωθούν όπως τροποποιήθηκαν

15.-(1) Όταν από το Νόμο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, οποτεδήποτε ψηφιστεί, άρθρο ή Παράρτημα, ή λέξη ή λέξεις, διατάσσεται ή διατάσσονται να καταχωρηθεί ή καταχωρηθούν ή να παραληφθεί ή παραλειφθούν από προηγούμενο Νόμο, ή άρθρο ή Παράρτημα αυτού, ή λέξης ή λέξεων που συνιστούν μέρος, ή ολόκληρο, άρθρου ή Παραρτήματος προηγούμενου Νόμου, τότε σε όλα τα αντίτυπα του Νόμου που τροποποιήθηκε με τον τρόπο αυτό και που μεταγενέστερα τυπώθηκαν με βάση εξουσία, θα είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο να διατάξει όπως το άρθρο ή Παράρτημα ή λέξη ή λέξεις καταχωρηθεί ή καταχωρηθούν ή παραλειφθεί ή παραλειφθούν σύμφωνα με τέτοια οδηγία και ακολούθως ο τροποποιηθείς Νόμος θα τυπωθεί ανάλογα με όλες τις αναγκαίες συνεπακόλουθες τροποποιήσεις περιθωριακών σημειώσεων, επικεφαλίδων και διαχωρισμών και με αναφορές στο περιθώριο στο άρθρο του Νόμου με βάση τον οποίο έγινε η τροποποίηση:

Νοείται ότι καμιά τροποποίηση, με την ισχύ τέτοιας οδηγίας μόνο, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

(2) Κάθε φορά που οι πρόνοιες Νόμου που σχετίζονται με την πρακτική ή διαδικασία Δικαστηρίου έχουν καταργηθεί ή μετέπειτα θα καταργηθούν σύμφωνα με κανονισμό που παρέχει εξουσία για το σκοπό αυτό από νόμο, τότε σε όλα τα αντίτυπα τέτοιου Νόμου που τυπώνεται με εξουσιοδότηση, θα είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο να διατάξει όπως οι πρόνοιες που καταργήθηκαν με τον τρόπο αυτό παραλειφθούν και ακολούθως θα παραλειφθούν και θα γίνει αναφορά στο περιθώριο στους κανονισμούς με βάση τους οποίους έγινε τέτοια κατάργηση.

(3) Όταν Νόμος που τροποποιήθηκε επανατυπώνεται βάσει των προνοιών του άρθρου αυτού, εκτός αν ο Γραμματέας του Κράτους διατάξει διαφορετικά, ο αρχικός αριθμός του Νόμου που επανατυπώνεται θα διατηρηθεί και αν άρθρο, υπεδάφιο ή Παράρτημα ή διαχωρισμός Παραρτήματος έχει αναθεωρηθεί, τα άρθρα, υπεδάφια, Παραρτήματα ή διαχωρισμοί Παραρτημάτων που παραμένουν δεν θα επαναριθμούνται και το γεγονός ότι άρθρο, υπεδάφιο, Παράρτημα ή διαχωρισμός Παραρτήματος έχει ακυρωθεί, θα πρέπει να δηλώνεται, και να γίνεται αναφορά στις περιθωριακές σημειώσεις στο Νόμο με βάση τον οποίο επιτεύχθηκε τέτοια ακύρωση.