Ορισμοί στο Νόμο να εφαρμόζονται τηρουμένων του κειμένου και των δημοσίων εγγράφων που συντάσσονται με βάση το Νόμο αυτό

14.-(1) Όταν ορίζονται όροι στο Νόμο, οι όροι αυτοί στο Νόμο που ορίζονται, θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο εκείνο, εκτός αν υπάρχει οτιδήποτε στο θέμα ή το κείμενο αντίθετο ή ασυμβίβαστο με τέτοια ερμηνεία.

(2) Όταν όροι που ορίζονται σε Νόμο χρησιμοποιούνται σε δημόσιο έγγραφο που συντάσσεται ή εκδίδεται με βάση τέτοιο Νόμο, οι όροι αυτοί θα έχουν τις αντίστοιχες έννοιες που αποδίδονται σε αυτούς από το Νόμο, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά σε τέτοιο δημόσιο έγγραφο ή είναι ασυμβίβαστοι με το θέμα ή το κείμενο.