ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

CYLAW
Η Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης

Όροι/Συμφωνία Χρήσης Ιστοτόπου Cylaw

To Cylaw είναι μια μη κερδοσκοπική υπηρεσία που παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ιδιώτες χρήστες του περιεχομένου του, ώστε να τους επιτρέπει να διαβάσουν, τυπώσουν και αντιγράψουν υλικό για προσωπική χρήση, καθώς και κάθε άλλη χρήση που επιτρέπεται από την νομοθεσία που αφορά στην πνευματική ιδιοκτησία.

Το Cylaw δεν είναι μια πηγή άντλησης των σχετικών κειμένων, υπό την έννοια ότι δεν προσφέρει υπηρεσία σε εκδότες υλικού ή σε άλλες υπηρεσίες που κάνουν χρήση του πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων του για να λάβουν το περιεχόμενο του Cylaw για δική τους χρήση. Οι εκδότες αυτοί και οι διαχειριστές τέτοιων υπηρεσιών θα πρέπει να λάβουν τα κείμενα από την αρχική πηγή τους ή με άλλους κατάλληλους εγκεκριμένους τρόπους.

Ειδικά σε σχέση με τη νομολογία που περιλαμβάνεται στις βάσεις δεδομένων του, το Cylaw θέτει περιορισμούς στους τρόπους που μπορεί να γίνει χρήση, πρόσβαση και επεξεργασία στα κείμενα αυτά μέσω του Robots Exclusion Standard. Το Cylaw τηρεί την ίδια πολιτική που τηρούν ουσιαστικά όλοι οι ανάλογοι οργανισμοί διεθνώς. Οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται μεταξύ άλλων και για να υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ της ιδιωτικής ζωής από τη μια και της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στις πρωτογενείς πηγές δικαίου από την άλλη.

Κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει πρόσβαση στον ιστότοπο CyLaw.org (ο Ιστότοπος, όρος που περιλαμβάνει όλες τις υποσελίδες και περιεχόμενο αυτού από καιρού εις καιρό) συγκατατίθεται ως χρήστης και συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προνοούνται κατωτέρω, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του Κυπριακού Ινστιτούτου Νομικής Πληροφόρησης, ΗΕ 297030 (το ΚΙΝΟΠ) να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους από καιρού εις καιρό χωρίς προειδοποίηση.

Αναπαραγωγή & Πνευματικά Δικαιώματα

Το ΚΙΝΟΠ επιφυλάσσει όλα τα πνευματικά δικαιώματά του αναφορικά με τα γραφικά του Ιστοτόπου, την πλοήγηση, τη μηχανή αναζήτησής του και τον εκάστοτε κώδικα προγραμματισμού του.

Τηρουμένης της αμέσως επόμενης παραγράφου και των πιο κάτω αναφερόμενων προϋποθέσεων που αφορούν τις απαγορευμένες χρήσεις του Ιστοτόπου, υλικό και περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, περιλαμβανομένων νομοθεσιών, κανονισμών και αποφάσεων Δικαστηρίου ή άλλων οργάνων, καθώς και τυχών συντακτικών βελτιώσεων ή προσθηκών που εισάγονται σε έγγραφα ή αρχεία από ή εκ μέρους του ΚΙΝΟΠ, όπως υπερσύνδεσμους (hyperlinks) και πληροφορίες σε κεφαλίδες και υποσέλιδα (header and footers), μπορούν να αντιγραφούν, τυπωθούν και χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες ατελώς και χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση από το ΚΙΝΟΠ, νοουμένου ότι στα υπό αναφορά έγγραφα ταυτοποιείται και αναφέρεται ο Ιστότοπος ως η πηγή προέλευσής τους.

Χρήση υλικού που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο ενδεχομένως να τελεί υπό επιπρόσθετες προϋποθέσεις που καθορίζονται από την πηγή προέλευσής του.

Απαγορευμένες χρήσεις

Ανεξαρτήτως των δικαιωμάτων αναπαραγωγής που προνοούνται στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, οι ακόλουθες χρήσεις του Ιστοτόπου απαγορεύονται, εκτός κατόπιν εκ των προτέρων γραπτής συναίνεσης του ΚΙΝΟΠ:

-    Ενσωμάτωση σε άλλο ιστότοπο ή εφαρμογή (application) αρχείων ή εγγράφων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, αποκρύπτοντας με οποιοδήποτε τρόπο την προέλευση ή πηγή τους, περιλαμβανομένου μέσω πλαισίωσης (framing), επαναχρησιμοποίησης αποτελεσμάτων ή διαδικασιών έρευνας, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου έτσι ώστε να δημιουργείται σύγχυση ή παραπλάνηση αναφορικά με το γεγονός ότι τα έγγραφα προέρχονται από τον Ιστότοπο και προσφέρονται από το Cylaw μέσω της δική του διαδικτυακής υπηρεσίας και δεν αποτελούν μέρος ή προσφέρονται από άλλη υπηρεσία.

-    Δημιουργία εξωτερικού ευρετηρίου (external indexing) αρχείων ή εγγράφων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από διαδικτυακά ρομπότ (web robots).

-    Μαζικό ή συστηματικό κατέβασμα αρχείων ή εγγράφων με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου δια μέσου αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, μέσων προγραμματισμού ή κατεβάσματος αρχείων/εγγράφων μέσω ανθρώπινης επεξεργασίας.

Το ΚΙΝΟΠ επιφυλάσσει το δικαίωμα του να αποκλείσει κατά την κρίση του και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στον Ιστότοπο σε περίπτωση που ο χρήστης κακομεταχειρίζεται τον Ιστότοπο ή τον χρησιμοποιεί για παράνομους σκοπούς.

Αποποίηση Εγγύησης

Το ΚΙΝΟΠ καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για συντήρηση της ιστοσελίδας του, συνεχή ποιοτική βελτίωση και εμπλουτισμό των εγγράφων που δημοσιεύει. Ωστόσο, το ΚΙΝΟΠ δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ή διαβεβαίωση, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη και ούτε προβαίνει σε οποιαδήποτε παράσταση αναφορικά με την αξιοπιστία, ακρίβεια ή ακεραιότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου ή τη λειτουργία του. Ο κάθε χρήστης λαμβάνει πρόσβαση και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με δική του ευθύνη, πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης

Τα έγγραφα που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο αποσκοπούν διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς? δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση νομική συμβουλή. Τίποτα στον Ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται και ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί νομική συμβουλή, γνωμάτευση ή σύσταση για το πώς να ενεργήσετε, ή άλλως πως απάντηση αναφορικά με οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση. Παρά τη φροντίδα που δόθηκε κατά την προετοιμασία και τη συντήρηση του Ιστοτόπου, το ΚΙΝΟΠ και οι εκάστοτε διευθυντές, μέλη, υπάλληλοι και άλλα στελέχη του ή και πρόσωπα που ενεργούν για αυτό δεν αναλαμβάνουν, δεν υπέχουν και ούτε δύνανται να έχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένου για οποιεσδήποτε ζημιές τυχόν προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του Ιστότοπου ή από τη μη διαθεσιμότητά του, από την οποία σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται εξ ολοκλήρου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρήση του Ιστοτόπου διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Ιστότοπο, τη χρήση ή περιεχόμενο του, την ερμηνεία οποιουδήποτε όρου που αναφέρεται ανωτέρω, καθώς και για οποιαδήποτε μη συμβατική αιτία αγωγής ή αδικοπραξία που αφορά τον Ιστότοπο, το περιεχόμενο ή τη χρήση του.


Cylaw.org: από το ΚΙΝΟΠ/CyLII για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.