Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αίτηση» σημαίνει αίτηση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ως η Αρχή ήθελε καθορίσει∙

«αιτητής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υποβάλλει αίτηση προς εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10∙

«αξιωματούχος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση προβλέπεται ή καθιδρύεται δυνάμει του Συντάγματος ή νόμου της Δημοκρατίας ο οποίος, ως εκ της θέσεώς του, έχει αρμοδιότητα να κινεί διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων ή να διαμορφώνει το περιεχόμενό της ή να καθορίζει την τελική έκβασή της·

«αξιωματούχος σε σχέση με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» περιλαμβάνει διευθυντή, διευθύνοντα σύμβουλο ή γραμματέα·

«Αρχή» σημαίνει την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου·

«αυτοτελώς εργαζόμενος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο∙

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679» ή «ΓΚΠΔ» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)∙

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσια πολιτική» σημαίνει τη σειρά ενεργειών που αναπτύσσονται από κυβερνητικά σώματα και επίσημους φορείς εξουσίας προς αντιμετώπιση προβλήματος ή ζητήματος το οποίο προκαλεί ενδιαφέρον και περιλαμβάνει-

(α) το στάδιο της ανάδειξης και ένταξής του στην κυβερνητική ατζέντα προς μελέτη και αντιμετώπισή του,

(β) τη μελέτη του προς εντοπισμό επιθυμητών και αποδεκτών προτάσεων δράσης για αντιμετώπισή του,

(γ) την επιλογή των επιθυμητών και αποδεκτών προτάσεων δράσης προς αντιμετώπισή του,

(δ) την εφαρμογή ή μη εφαρμογή των προτάσεων δράσης που επιλέχθηκαν προς αντιμετώπισή του·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«διαβούλευση» σημαίνει το δημόσιο διάλογο ο οποίος στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων και των εισηγήσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στον οποίο λαμβάνουν μέρος οι κρατικές υπηρεσίες ή ο ευρύτερος δημόσιος τομέας που επωμίζεται την εφαρμογή και υλοποίηση των υπό συζήτηση ζητημάτων που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας, καθώς και οι κρατικές υπηρεσίες και οι κοινωνικοί εταίροι που επηρεάζονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από την εφαρμογή τους∙

«διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων» σημαίνει κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων που άπτονται της εκτελεστικής ή και της νομοθετικής εξουσίας στην οποία ο αξιωματούχος ή το μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου με τον οποίο επιχειρείται η επικοινωνία έχει, ως εκ της θέσεώς του, αρμοδιότητα να αρχίσει τέτοια διαδικασία ή να διαμορφώσει το περιεχόμενό της ή να καθορίσει την τελική έκβασή της·

«εγγεγραμμένο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 7 Μητρώο Εγγραφής∙

«εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων για λογαριασμό ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος και περιλαμβάνει τον κατά νόμο υπεύθυνο της ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ή μέλος του προσωπικού της, αιρετό ή δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό·

«εμπλοκή σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων» σημαίνει επικοινωνία για σκοπούς έναρξης ή με αντικείμενο τον επηρεασμό του περιεχομένου ή της τελικής έκβασης διαδικασίας λήψης δημόσιων αποφάσεων η οποία αποσκοπεί στην προώθηση των οικονομικών ή/και επιχειρηματικών συμφερόντων της ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος·

«επικοινωνία» σημαίνει κάθε προγραμματισμένη επαφή, ανεξαρτήτως μέσου, που σκοπό έχει την εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, αλλά δεν περιλαμβάνει αυθόρμητες ή/και τυχαίες επαφές· ή/και τυχαίες κοινωνικές επαφές·

«εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου» σημαίνει το μισθωτό ή τον αυτοτελώς εργαζόμενο ο οποίος προσφέρει την εργασία ή και τις υπηρεσίες του προς όφελος αξιωματούχου∙

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή οργανισμό δημόσιου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που θεσμοθετείται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και κρατική ή ημικρατική εταιρεία, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον περί Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Επαγγελματικών και άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμο∙

«ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας» σημαίνει ζητήματα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο-

(α) την έναρξη, ανάπτυξη, διαμόρφωση ή τροποποίηση οποιασδήποτε δημόσιας πολιτικής∙

(β) την εκπόνηση οποιασδήποτε νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της δευτερογενούς∙

(γ) την παραχώρηση κρατικών χορηγιών, εγγυήσεων, επιδοτήσεων και κάθε άλλη μορφή οικονομικής στήριξης με κρατικά κεφάλαια∙

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, την υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας ή στις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας και την υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια σε νόμο ή κανονισμούς·

«μέλος κρατικής υπηρεσίας ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται σε κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως υπάλληλος, ωρομίσθιος, δυνάμει σύμβασης εργασίας ή υπό συνθήκες βάσει των οποίων δυνατόν να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης μεταξύ εργοδότη-εργοδοτουμένου·

«Μητρώο Εγγραφής» σημαίνει το καταρτιζόμενο και τηρούμενο από την Αρχή μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙV·

«μισθωτός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο∙

«οικονομικό ή/και επιχειρηματικό συμφέρον» σημαίνει το χρηματικό ή/και άλλο οικονομικό όφελος ή κέρδος που δύναται να αποκομίσει ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος από τη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων·

«ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, εμπίστευμα, ένωση, σωματείο, ίδρυμα ή ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, για λογαριασμό των οποίων ο εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων·

«πληροφορία» σημαίνει κάθε μορφής γραπτή ή προφορική πληροφορία ή έγγραφο και περιλαμβάνει πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή∙

«πραγματικός δικαιούχος» σημαίνει όσον αφορά-

(α) εταιρεία-

(i) φυσικό πρόσωπο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία κατέχοντας, άμεσα ή έμμεσα, ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό ύψους τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό (10%) συν μία μετοχή,

(ii) φυσικό πρόσωπο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν κατά άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση ή/και διοίκηση της εταιρείας σε σχέση με τον τρόπο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i)· και

(β) νομική οντότητα, ήτοι ίδρυμα ή νομικό μηχανισμό περιλαμβανομένου εμπιστεύματος που διοικεί ή διανέμει κεφάλαια-

(i) φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωμα στο δέκα επί τοις εκατό (10%) ή/και μεγαλύτερο των περιουσιακών στοιχείων νομικού μηχανισμού ή νομικής οντότητας, όταν οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί ήδη,

(ii) κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή δρα ο νομικός μηχανισμός ή η νομική οντότητα, όταν τα άτομα που αποτελούν τους δικαιούχους του νομικού μηχανισμού ή της νομικής οντότητας δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη,

(iii) φυσικό πρόσωπο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν έλεγχο στο δέκα επί τοις εκατό (10%) ή/και μεγαλύτερο των περιουσιακών στοιχείων του νομικού μηχανισμού ή της νομικής οντότητας·

«πράξεις διαφθοράς» σημαίνει τα αδικήματα που προβλέπονται στον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο, στον περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμο, καθώς και τα αδικήματα του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο του δεκασμού, της κατάχρησης εξουσίας ή της εμπιστοσύνης ή τα οποία στρέφονται εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα αδικήματα που από τη φύση τους συνιστούν πράξη διαφθοράς·

«σημαντικό συμφέρον ή ανάλογα κάτοχος σημαντικού συμφέροντος» σημαίνει κατοχή μετοχών σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας ή δικαιωμάτων ψήφου που επιτρέπουν σημαντική επιρροή στη διοίκηση της εταιρείας·

«σύγκρουση συμφερόντων» σημαίνει τις περιστάσεις υπό τις οποίες το προσωπικό ή ιδιωτικό συμφέρον αξιωματούχου ή και μέλους κρατικής υπηρεσίας ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή του εργαζομένου προς όφελος αξιωματούχου ή συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τον αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο με τον οποίο ενεργεί ή θα ενεργήσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

«συνδεδεμένο πρόσωπο» σημαίνει-

(α) τους συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού,

(β) εταιρεία στην οποία πρόσωπο κατέχει ή ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση,

(γ) εταιρεία στην οποία ο/η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού είναι διευθυντές ή κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του συνολικού αριθμού των μετοχών·

«σχετικό αδίκημα» σημαίνει-

(α) πράξεις διαφθοράς,

(β) αδίκημα το οποίο εμπεριέχει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης,

(γ) αδίκημα το οποίο εμπεριέχει το στοιχείο της ηθικής αισχρότητας ή της έλλειψης τιμιότητας,

(δ) αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ή

(ε) οποιοδήποτε αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμουˑ

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως∙

«ψευδής παράσταση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η καθίδρυση πλαισίου θεμελίωσης και εμπέδωσης διαφάνειας που αφορά στην εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή και της νομοθετικής εξουσίας, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν ή διευκολύνουν την εκκόλαψη πράξεων διαφθοράς.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Αρμόδια αρχή

4. Η Αρχή αποτελεί την αρμόδια αρχή για σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Επιπρόσθετες εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρχής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου

5. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου, η Αρχή ασκεί επιπροσθέτως τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της ανατίθενται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

6.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με κάθε εκπρόσωπο ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και περιλαμβάνει και υποχρεώσεις αξιωματούχων ή μελών κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένων προς όφελος αξιωματούχων, οι οποίοι, ως εκ της θέσεώς τους, λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου εκπίπτουν-

(α)ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και αφορούν-

(i) στις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισμού ή σε θέματα αμυντικής διπλωματίας ή πολιτικής ασφάλειας ή εξωτερικής πολιτικής της Δημοκρατίας·

(iii) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, στο βαθμό που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου, αλλά δεν περιλαμβάνει το στάδιο που προηγείται της εφαρμογής των διατάξεων των αναφερόμενων νόμων· ή

(iii) στην προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· ή

(β) επικοινωνία-

(i) ατόμου ή μέλους εργοδοτικών, συνδικαλιστικών, και επαγγελματικών συνδέσμων για λογαριασμό των μελών τους με αξιωματούχο ή μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου για ζητήματα που αφορούν σε όρους και συνθήκες εργασίας και απασχόλησης·

(ii) ατόμου ή μέλους αγροτικών οργανώσεων για λογαριασμό των μελών τους με αξιωματούχο ή μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου για ζητήματα που αφορούν σε όρους και συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε θέματα γεωργικής ασφάλισης·

(ii) στο πλαίσιο διαβούλευσης κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τις διατάξεις του άρθρου 2·

(iv) στο πλαίσιο συζήτησης στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μητρώο Εγγραφής

7. Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, η Αρχή καταρτίζει και τηρεί μητρώο καλούμενο «Μητρώο Εγγραφής», στο οποίο περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 στοιχεία.

Περιεχόμενο Μητρώου Εγγραφής

8.-(1) Στο Μητρώο Εγγραφής περιλαμβάνονται-

(α) πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται στην Αρχή από τα πρόσωπα που αιτούνται εγγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10∙ και

(β) πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στις αναφορές που υποβάλλονται στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.

(2) Ο τύπος στον οποίο τηρείται το Μητρώο Εγγραφής καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28.

(3) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε κάθε πρόσωπο:

Νοείται ότι, η Αρχή δεν αναρτά δημόσια πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής των οποίων η δημοσιοποίηση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία, τα δημόσια ήθη, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες, την υπόληψη, την ασφάλεια άλλων ή την παρεμπόδιση της αποκάλυψης πληροφοριών που λήφθηκαν εμπιστευτικά ή προς το δημόσιο συμφέρον:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αναρτώνται στο διαδίκτυο από την Αρχή περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, κατ’ επιταγήν των διατάξεων του άρθρου 3 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, και διατηρούνται μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για σκοπούς διαφάνειας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, οι πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής φυλάσσονται από την Αρχή για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία που λήφθηκαν και με το πέρας της περιόδου αυτής διαγράφονται, εκτός εάν η Αρχή κρίνει ότι η περαιτέρω διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαιτείται για σκοπούς διαφάνειας.

Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής

9.-(1) Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ο οποίος προτίθεται να έχει εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων έχει υποχρέωση εγγραφής στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 7 Μητρώο Εγγραφής πριν από την έναρξη τοιαύτης δραστηριότητας:

Νοείται ότι, ο κατά νόμο υπεύθυνος του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή/και το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, το οποίο προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής.

(2) Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής δεν δύναται να μεταβιβασθούν ή εκχωρηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Πληροφορίες που υποβάλλονται από τους αιτητές προς εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγραφής

10. Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που προτίθεται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγραφής, προτού εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, υποβάλλει στην Αρχή τα ακόλουθα:

(α) Δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι∙ και

(β) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα η Αρχή κρίνει απαραίτητο να προσκομισθούν για σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Αίτηση και εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής

11.-(1) Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλει αίτηση προς εγγραφή του στο Μητρώο Εγγραφής, νοουμένου ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι∙ και

(β) έχει προσκομίσει αντίγραφο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και, σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, έχει προσκομίσει επιπλέον πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου∙

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα και δεν έχει αποκατασταθεί ο αιτητής και/ή ο πραγματικός δικαιούχος, αξιωματούχος και κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο∙

(δ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

(2) Απόφαση για εγγραφή αιτητή στο Μητρώο Εγγραφής και σχετική πληροφόρησή του λαμβάνεται από την Αρχή εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής λόγω μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), η Αρχή αιτιολογεί την απόφασή της και επιστρέφει στον αιτητή κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την απορριφθείσα αίτησή του:

Νοείται ότι, ουδέν επηρεάζει το δικαίωμα του αιτητή να υποβάλει εκ νέου αίτηση προς εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

Υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για μεταβολή στοιχείων εγγεγραμμένων προσώπων

12.-(1) Εγγεγραμμένο πρόσωπο υποχρεούται να ενημερώνει την Αρχή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όπως η Αρχή ήθελε καθορίσει, σε περίπτωση μεταβολής των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 10 στοιχείων εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα:

Νοείται ότι, το εγγεγραμμένο πρόσωπο ενημερώνει την Αρχή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όπως η Αρχή ήθελε καθορίσει, για κάθε νέα ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία αναλαμβάνει να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης, όπως και για το αντικείμενο της εμπλοκής και τον επιδιωκόμενο σκοπό, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία που ανέλαβε την εκπροσώπησή της για τον σκοπό αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η αναφορά περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας και του τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγγραφής νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να ενημερώνει την Αρχή για τα ακόλουθα εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία που έχουν λάβει χώρα:

(α) Απόκτηση σημαντικού συμφέροντος από πρόσωπο το οποίο δεν κατείχε τέτοιο συμφέρον κατά τον χρόνο εγγραφής του στο Μητρώο Εγγραφής·

(β) απεμπόληση σημαντικού συμφέροντος το οποίο ο αιτητής κατείχε κατά το χρόνο εγγραφής του στο Μητρώο Εγγραφής και το οποίο σε μεταγενέστερο στάδιο απεμπόλησε∙

(γ) οποιαδήποτε αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους του∙

(δ) οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8∙

(ε) κάθε απόφαση, ψήφισμα, ειδοποίηση ή αίτηση που κατατέθηκε σε δικαστήριο ή άλλη πράξη που δυνατόν να οδηγήσει στη διάλυση, εκκαθάριση ή αλλαγή της ονομασίας αυτού·

(στ) κάθε αλλαγή των φυσικών προσώπων μέσω των οποίων το εν λόγω νομικό πρόσωπο πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων·

(ζ) κάθε αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου.

Αναφορά στην Αρχή από εγγεγραμμένο πρόσωπο

13.-(1) Κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο υποβάλλει στην Αρχή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους εξαμηνιαία αναφορά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ως η Αρχή ήθελε καθορίσει, σε σχέση με κάθε εμπλοκή του σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αναφορά υποβάλλεται κατά τον τύπο που ορίζει η Αρχή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Διαγραφή από το Μητρώο Εγγραφής

14. Εγγεγραμμένο πρόσωπο διαγράφεται από το Μητρώο Εγγραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κατόπιν αιτήματός του το οποίο υποβάλλεται στην Αρχή από τον ίδιο κατά τον τύπο που αποφασίζεται από την Αρχήˑ

(β) αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατά την οποία το εγγεγραμμένο πρόσωπο δεν είχε εμπλοκή σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων για δύο (2) συνεχή έτηˑ

(γ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εφόσον έχει εκδοθεί διάταγμα πτώχευσής του, και, σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, εφόσον αυτό έχει τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου·

(δ) σε περίπτωση καταδίκης εγγεγραμμένου προσώπου από αρμόδιο δικαστήριο για σχετικό αδίκημαˑ ή

(ε) με απόφαση της Αρχής κατά την άσκηση των εξουσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Δικαιώματα εμπλεκόμενων προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων

15.Εγγεγραμμένο πρόσωπο και εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ο οποίος δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 9, δύναται-

(α) τηρουμένων των διατάξεων του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου και κατόπιν αίτησης προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο αξιωματούχο ή την καθ’ ύλην αρμόδια κρατική υπηρεσία ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου, να λαμβάνει πληροφορίες που αφορούν σε ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και σχετίζονται με τον τομέα για τον οποίο έχει δηλώσει στην Αρχή ενδιαφέρον ή/και με την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία έχει ενημερώσει την Αρχή ότι πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, πληροφορίες σχετικές με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντός του,

(β) να λάβει μέρος σε διαβούλευση που σχετίζεται με τον τομέα για τον οποίο έχει δηλώσει στην Αρχή ενδιαφέρον ή/και με την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία έχει ενημερώσει την Αρχή ότι πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ο οποίος δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, σε διαβούλευση σχετικά με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και που αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντός του,

(γ) να ζητεί συνάντηση με αξιωματούχο ή με μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου ο οποίος, ως εκ της θέσεώς του, έχει αρμοδιότητα να αρχίσει ή να διαμορφώσει το περιεχόμενο ή να καθορίσει την τελική έκβαση δημόσιας απόφασης που σχετίζεται με τον τομέα για τον οποίο έχει δηλώσει στην Αρχή ενδιαφέρον ή και με την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία έχει ενημερώσει την Αρχή ότι πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, συνάντηση η οποία σχετίζεται με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και που αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντος των μελών του:

Νοείται ότι, ο αξιωματούχος, το μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου δύναται να συναντηθεί με το εγγεγραμμένο πρόσωπο ή με τον εκπρόσωπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, εφόσον ζητηθεί τοιαύτη συνάντηση, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι-

(i) το οικείο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγγραφής ή είναι εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής,

(ii) το αντικείμενο της συνάντησης σχετίζεται με τομέα για τον οποίο έχει ήδη δηλώσει στην Αρχή ενδιαφέρον ή/και με ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία έχει ήδη ενημερώσει την Αρχή ότι πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, ότι σχετίζεται με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και που αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντός τους,

(iii) έχει αρμοδιότητα, ως εκ της θέσεώς του, να αρχίσει ή να διαμορφώσει το περιεχόμενό ή να καθορίσει την τελική έκβασή δημόσιας απόφασης σε σχέση με το αντικείμενο της συνάντησης:

Νοείται ότι, ο αξιωματούχος, το μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου δύναται να εκπροσωπηθεί στην συνάντηση από άλλο πρόσωπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό.

Υποχρεώσεις εμπλεκόμενων προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων

16. Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο και κάθε εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, υποχρεούνται κατά την εμπλοκή τους σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων-

(α) να αποκαλύπτουν και να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, επιδεικνύοντας έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο∙

(β) σε περίπτωση που ενεργούν κατόπιν εξουσιοδότησης εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, να προσκομίζουν το έντυπο εξουσιοδότησης κατά τον τύπο που ορίζει η Αρχή και να δηλώνουν την ονομασία του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση∙

(γ) να δηλώνει το εγγεγραμμένο πρόσωπο την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας εμπλέκεται στη διαδικασία, ενώ, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, τη μεταξύ τους σχέση∙

(δ) να αναφέρουν το αντικείμενο της εμπλοκής τους σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και το αποτέλεσμα στο οποίο αποσκοπούν.

Υποχρέωση υποβολής εντύπου επικοινωνίας

17.-(1) Κάθε αξιωματούχος, μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και όποιος εργάζεται προς όφελος αξιωματούχου οφείλει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, να-

(α) συμπληρώνει έντυπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ως η Αρχή ήθελε καθορίσει, για κάθε επικοινωνία που είχε μαζί του οποιοδήποτε εγγεγραμμένο πρόσωπο ή ο κατά νόμο υπεύθυνος του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή/και το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, με αντικείμενο την εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, το οποίο υπογράφεται και από τα εμπλεκόμενα μέρη∙ και

(β) υποβάλλει στην Αρχή το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) έντυπο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επικοινωνίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση άρνησης της υπογραφής του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) εντύπου από το εγγεγραμμένο πρόσωπο ή τον κατά νόμο υπεύθυνο του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, οι λόγοι της άρνησης καταγράφονται από τον αξιωματούχο ή το μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή τον εργαζόμενο προς όφελος του αξιωματούχου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) έντυπο τηρείται κατά τον τύπο που ορίζει η Αρχή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Σύγκρουση συμφερόντων

18.-(1) Αξιωματούχος, μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και κάθε εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου ο οποίος, ως εκ της θέσεώς του, λαμβάνει μέρος σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης, υποχρεούται, σε οποιοδήποτε στάδιο και εφόσον προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή, να δηλώσει γραπτώς στην Αρχή και στους εμπλεκόμενους φορείς το συμφέρον του και να εξαιρεθεί, απέχοντας από την οικεία διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, η Αρχή δύναται να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της για σκοπούς του παρόντος Νόμου τα πρόσωπα τα οποία έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εξαιρεθεί από διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τους λόγους που επέβαλαν την εξαίρεσή τους.

Ασυμβίβαστο

19. Αξιωματούχος ή μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγραφής και να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων ως εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος, αφού εξασφαλίσει, κατόπιν αιτήσεως, την έγκριση της δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου επιτροπής για ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο (2) ετών από την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας ή της θητείας του:

Νοείται ότι, η εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής θεωρείται ότι αποτελεί ανάληψη εργασίας κατά την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του προαναφερόμενου στο εδάφιο (1) Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Εμπλοκή μη εγγεγραμμένου προσώπου σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων

20. Πρόσωπο το οποίο υπέχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής και εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων χωρίς να είναι εγγεγραμμένο σε αυτό είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις

21. Οποιοδήποτε πρόσωπο εξασφαλίζει εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Παράλειψη υποβολής αναφορών στην Αρχή

22. Εγγεγραμμένο πρόσωπο το οποίο παραλείπει να υποβάλει στην Αρχή αναφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Υποβολή ψευδούς αναφοράς στην Αρχή

23. Εγγεγραμμένο πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στην Αρχή αναφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, που διαλαμβάνει ψευδείς παραστάσεις ή εν γνώσει του υποβάλλει ελλιπή ή παραπλανητική αναφορά, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Παράλειψη συμπλήρωσης και υποβολής εντύπου επικοινωνίας από αξιωματούχο

24. Αξιωματούχος, μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου ο οποίος παραλείπει να συμπληρώσει έντυπο επικοινωνίας και να το υποβάλει στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5,000€) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ VIΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Διοικητικό πρόστιμο, αναστολή και ανάκληση εγγραφής

25.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη, είτε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε κατά παράβαση των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28, δύναται να επιβάλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή να αναστείλει ή να ανακαλέσει την εγγραφή εγγεγραμμένου προσώπου στο Μητρώο Εγγραφής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξαρτήτως εάν η πράξη αυτή ή η παράλειψη επισύρει ποινική ευθύνη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή αναστείλει ή ανακαλέσει την εγγραφή εγγεγραμμένου προσώπου στο Μητρώο Εγγραφής, η Αρχή ειδοποιεί τον επηρεαζόμενο για την πρόθεσή της αυτή, ενημερώνοντάς τον για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτόν το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός ευλόγου προθεσμίας.

(3) Η Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή αναστέλλει ή ανακαλεί την εγγραφή εγγεγραμμένου προσώπου στο Μητρώο Εγγραφής, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), με γραπτή αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία-

(α) καθορίζεται η παράβαση· και

(β) παρέχεται πληροφόρηση περί του δικαιώματος προσβολής της με προσφυγή, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος:

Νοείται ότι, η ως άνω απόφαση καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει αυτό, η Αρχή δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ VIIΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας

26. Η Αρχή εκδίδει Κώδικα Δεοντολογίας με τον οποίο προωθούνται επαγγελματικά πρότυπα και καλές πρακτικές για πρόσωπα τα οποία επιθυμούν την εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων, τα οποία, με την εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγραφής, δεσμεύονται γραπτώς όπως συμμορφώνονται και με τις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα:

Νοείται ότι, ο Κώδικας Δεοντολογίας δύναται να περιέχει διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με τη φύση της εμπλοκής και την κατηγοριοποίηση των προσώπων που επιθυμούν την εμπλοκή στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων.

Έκδοση εγκυκλίων

27. Η Αρχή εκδίδει και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της εγκυκλίους, τις οποίες αναθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για την καλύτερη ερμηνεία του.

Κανονισμοί

28.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Αρχής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζουν-

(α) θέματα τεχνικής φύσεως∙

(β) τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης, δημοσιοποίησης, πρόσβασης, διατήρησης και διαγραφής πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου∙

(γ) τον τύπο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 7 Μητρώου Εγγραφής, όπως και για τον τύπο οποιωνδήποτε αιτήσεων κρίνεται αναγκαίο από την Αρχή να καθοριστούν για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

29.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το Μέρος VI και το Μέρος VII τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(Άρθρο 11)

(1)  Στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο-
(i) ονοματεπώνυμο,
(ii) αριθμός δελτίου ταυτότητας,
(iii) διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας,
(iv) επάγγελμα ή κύρια δραστηριότητα,
(v) πιστοποιητικό λευκού ποινικού  μητρώου,
(vi) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστοσελίδα, αν διαθέτει, και
(vii) τους συνδέσμους και οργανισμούς που είναι μέλος.
(β) Προκειμένου για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου-
(i) ονομασία,
(ii) αριθμό εγγραφής εταιρείας,
(iii) εγγεγραμμένο γραφείο,
(iv) διεύθυνση διοίκησης και/ή κύριας δραστηριότητας,
(v) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου,
(vi) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-ιστοσελίδα, αν διαθέτει,
(vii) ταχυδρομική διεύθυνση,
(viii) το άτομο επικοινωνίας που έχει οριστεί και για το οποίο αναφέρεται ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, θέση εργασίας,
(ix) τα στοιχεία ταυτότητας, τόπου διαμονής και πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου, και
(x) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (α), για κάθε κατά νόμο υπεύθυνο ή/και μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, ή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εγγραφής φυσικού προσώπου μέσω του οποίου το νομικό αυτό πρόσωπο πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων.
(2)  Η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας ο αιτητής πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, το αντικείμενο της εμπλοκής και τον επιδιωκόμενο σκοπό:
Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος που εκπροσωπεί ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου.
(3) Οι τομείς στους οποίους ο αιτητής προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 13)

Η αναφορά περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
(1) Στην περίπτωση αναφοράς από εγγεγραμμένο φυσικό πρόσωπο-
(α) τα στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω φυσικού προσώπου,
(β) την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας ενεπλάκη σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων,
(γ)  το ονοματεπώνυμο και τη θέση του αξιωματούχου ή και του μέλους κρατικής υπηρεσίας ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τους οποίους είχε εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων ή/και του εργαζόμενου προς  όφελος αξιωματούχου,
(δ) τον χρόνο και τον τόπο στον οποίο έλαβαν χώρα οποιαδήποτε επικοινωνία είχε με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ),
(ε) το αντικείμενο της κάθε εμπλοκής του σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και το αποτέλεσμα στο οποίο αποσκοπούσε,
(στ) εάν έχει  εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων κατόπιν    εξουσιοδότησης εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, τα στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
(2) Σε περίπτωση εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων μέσω εγγεγραμμένου φυσικού προσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ή/και μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο-
(α) τα στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου,
(β) τα στοιχεία ταυτότητας των εν λόγω φυσικών προσώπων,
(γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου σε σχέση με   κάθε εμπλοκή των εν λόγω φυσικών προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων στις οποίες προέβη με την εξουσιοδότηση του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

(Άρθρο 17)

Το έντυπο επικοινωνίας που υποβάλλεται στην Αρχή περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Τα στοιχεία ταυτότητας κάθε φυσικού προσώπου που είχε την επικοινωνία ο αξιωματούχος, τα μέλη κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου∙
(β) τα στοιχεία ταυτότητας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου κατ’ εντολή του οποίου και για λογαριασμό του οποίου το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) είχε την επικοινωνία∙
(γ) την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας το πρόσωπο είχε την επικοινωνία ο αξιωματούχος, τα μέλη κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου∙
(δ) τον τόπο και χρόνο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία∙
(ε) α θέματα και τις θέσεις που προωθήθηκαν από την ομάδα και τον τομέα που αυτή αφορούσε.