Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2018.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντιμισθία» σημαίνει αντιμισθία την οποία τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δικαιούνται να λαμβάνουν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 των περί της Αντιμισθίας του Προέδρου και των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1988 και 2002, και περιλαμβάνει την αύξηση της αντιμισθίας -

(α) η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 των ίδιων Νόμων και παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμου του 1987,

(β) η οποία παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1990,

(γ) η οποία παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1994,

(δ) η οποία παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1996,

(ε) η οποία παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2000,

(στ)η οποία παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2003,

(ζ) η οποία παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2006,

(η) η οποία παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2007, και

(θ) η οποία παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2008∙

«Αστυνομία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου˙

«δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου∙

«δημόσια υπηρεσία» σημαίνει -

(α) τη δημόσια υπηρεσία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και

(β) τη δικαστική υπηρεσία και την υπηρεσία στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτή, του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Λογιστή και του Βοηθού Γενικού Λογιστή·

«κρατικός υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό, είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε με αναπλήρωση·

«μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας·

«παλαιός μισθός» σημαίνει μισθό τον οποίο κρατικός υπάλληλος δικαιούται να λάβει με βάση την διά προϋπολογισμού ή ειδικού νόμου καθορισμένη για τη θέση του παλαιά μισθοδοτική κλίμακα ή παλαιά μείωση των κλιμάκων εισδοχής ή παλαιό πάγιο μισθό και περιλαμβάνει –

(α) τις αυξήσεις μισθών που παραχωρήθηκαν δυνάμει των διατάξεων -

(i) των περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμων του 1981 έως 1984,

(ii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1987,

(iii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1990,

(iv) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1994,

(v) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1996,

(vi) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2000,

(vii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2003,

(viii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2006,

(ix) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2007 και

(x) των περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμων του 2008 και 2009 και

(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ποσοστού ύψους 27,99%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος ύψους €3.370 το χρόνο·

«Στρατός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί του Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου.

Αντικατάσταση μισθοδοτικών κλιμάκων, μειώσεων κλιμάκων εισδοχής και πάγιων μισθών

3.-(α) Οι παλαιές μισθοδοτικές κλίμακες και οι παλαιοί πάγιοι μισθοί που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Α, αντικαθίστανται με τις νέες μισθοδοτικές κλίμακες και τους νέους πάγιους μισθούς που εκτίθενται, αντίστοιχα, στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού.

(β) Οι παλαιές μειώσεις των κλιμάκων εισδοχής που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Β, αντικαθίστανται με τις νέες μειώσεις των κλιμάκων εισδοχής που εκτίθενται, αντίστοιχα, στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού.

(γ) Οι παλαιοί πάγιοι μισθοί, που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Γ και που αποτελούν την αντιμισθία των μελών, αντικαθίστανται με τους νέους πάγιους μισθούς που εκτίθενται αντίστοιχα στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού.

Αναπροσαρμογή μισθών κρατικών υπαλλήλων

4. Ο μισθός κάθε κρατικού υπαλλήλου με βάση την παλαιά μισθοδοτική κλίμακά του ή την παλαιά μείωση των κλιμάκων εισδοχής ή τον παλαιό πάγιο μισθό του, αναπροσαρμόζεται με την τοποθέτησή του στην αντίστοιχη βαθμίδα της νέας μισθοδοτικής κλίμακάς του ή της νέας μείωσης των κλιμάκων εισδοχής ή στο νέο πάγιο μισθό, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς αλλαγή της ημερομηνίας προσαύξησης, όπου αυτό εφαρμόζεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο παλαιός μισθός οποιουδήποτε κρατικού υπαλλήλου είναι ψηλότερος από το μισθό της αντίστοιχης βαθμίδας της νέας μισθοδοτικής κλίμακάς του ή της αντίστοιχης μείωσης των κλιμάκων εισδοχής, αυτός διατηρεί τον παλαιό μισθό μέχρι την ημερομηνία τοποθέτησής του στην επόμενη βαθμίδα της κλίμακας αυτής.

Αντικατάσταση παλαιών μισθοδοτικών κλιμάκων

5. Οι παλαιές μισθοδοτικές κλίμακες, οι παλαιές μειώσεις κλιμάκων εισδοχής και οι παλαιοί πάγιοι μισθοί, που αναφέρονται στο Παράρτημα "Μισθολογικές Κλίμακες" του Δελτίου Δαπανών του Πρώτου Πίνακα του περί Προϋπολογισμού του 2018, Νόμου του 2017, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ειδικό νόμο, αντικαθίστανται με τις νέες μισθοδοτικές κλίμακες, τις νέες μειώσεις κλιμάκων εισδοχής και τους νέους πάγιους μισθούς, αντίστοιχα, όπως εκτίθενται στους Πίνακες Α, Β και Γ του παρόντος Νόμου.

Άρση ανωμαλιών και επίλυση προβλημάτων

6.Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση Νόμου

7. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2005 καταργείται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

8. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του μηνός ο οποίος έπεται του μηνός εντός του οποίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

[Άρθρα 3(α) και 5]

Πρώτη Στήλη  
Παλαιές Μισθοδοτικές Κλίμακες 
και Πάγιοι Μισθοί

Δεύτερη Στήλη  
Νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες
και Πάγιοι Μισθοί
Α1 10.800, 10.873, 10.946, 11.019, 11.092, 11.165, 11.238, 11.364, 11.600, 11.836, 12.072, 12.308, 12.544. Α1 15.051, 15.124, 15.197, 15.270, 15.343, 15.418, 15.511, 15.673, 15.975, 16.277, 16.579, 16.881, 17.183.
Α2 10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667, 11.963, 12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584. Α2 15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544.
Α3 11.055, 11.166, 11.277, 11.614, 11.969, 12.324, 12.679, 13.034, 13.509, 14.022, 14.535, 15.048, 15.561. Α3 15.306, 15.419, 15.561, 15.993, 16.447, 16.901, 17.355, 17.810, 18.442, 19.142, 19.842, 20.542, 21.242.
Α4 11.170, 11.346, 11.773, 12.200, 12.627, 13.054, 13.644, 14.261, 14.878, 15.495, 16.112, 16.729, 17.346. Α4 15.425, 15.650, 16.196, 16.742, 17.288, 17.835, 18.627, 19.469, 20.311, 21.153, 21.995, 22.837, 23.679.
Α5 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708. Α5 16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907.
Α5(ii) 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708, 20.419, 21.130. Α5(ii) 16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, 27.878, 28.849.
Α5(iii) 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708, 20.419, 21.130, 21.841. Α5(iii) 16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, 27.878, 28.849, 29.820.
Α6 14.686, 15.445, 16.204, 16.963, 17.722, 18.481, 19.240, 19.999, 20.758, 21.517, 22.276. Α6 20.049, 21.085, 22.121, 23.157, 24.193, 25.229, 26.265, 27.301, 28.337, 29.373, 30.409.
Α6(ii) 14.686, 15.445, 16.204, 16.963, 17.722, 18.481, 19.240, 19.999, 20.758, 21.517, 22.276, 23.035, 23.794. Α6(ii) 20.049, 21.085, 22.121, 23.157, 24.193, 25.229, 26.265, 27.301, 28.337, 29.373, 30.409, 31.445, 32.481.
Α7 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881. Α7 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968.
Α7(ii) 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539. Α7(ii) 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.
Α7(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού 28.470: 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539, 27.368, 28.197, 28.470. Α7(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού €38.864: 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232, 37.364, 38.496, 38.864.
Α8 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593. Α8 24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667.
Α8(i) 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, 28.470. Α8(i) 24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864.
Α8(ii) 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, 28.470, 29.347. Α8(ii) 24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864, 40.061.
Α8(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού 41.694: 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, 28.470, 29.347, 30.224, 31.101, 31.978, 32.855, 33.732, 34.609, 35.486, 36.363, 37.240, 38.117, 38.994, 39.871, 40.748, 41.625, 41.694. Α8(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού €56.916: 24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864, 40.061, 41.258, 42.455, 43.652, 44.849, 46.046, 47.243, 48.440, 49.637, 50.834, 52.031, 53.228, 54.425, 55.622, 56.819, 56.916.
Α9 22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876. Α9 30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149.
Α9(i) 22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876, 31.951. Α9(i) 30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, 43.616.
Α9(ii) 22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876, 31.951, 33.026. Α9(ii) 30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, 43.616, 45.083.
Α10 25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720. Α10 34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396.
Α10(i) 25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720, 35.921. Α10(i) 34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, 49.035.
Α10(ii) 25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720, 35.921, 37.122. Α10(ii) 34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, 49.035, 50.674.
Α11 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292. Α11 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.
Α11(ii) 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, 40.493, 41.694. Α11(ii) 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915.
Α11(iii) 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, 40.493, 41.694, 42.895. Α11(iii) 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915, 58.554.
Α11(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού 43.707: 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, 40.493, 41.694, 42.895, 43.707. Α11(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού €59.664:                               40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915, 58.554, 59.664.
Α12 32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727. Α12 44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692.
Α12(ii) 32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727, 45.267, 46.807. Α12(ii) 44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896.
Α12 επεκτεινόμενη μέχρι των ποσών 46.201 και 47.741: 32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727, 45.267, 46.201, 47.741. Α12 επεκτεινόμενη μέχρι των ποσών €63.069 και €65.171: 44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.069, 65.171.
Α12(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού 48.176: 32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727, 45.267, 46.807, 48.176. Α12(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού €65.766: 44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896, 65.766.
Α13 39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253. Α13 53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870.
Α13(i) 39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253, 49.793. Α13(i) 53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972.
Α13(ii) 39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253, 49.793, 51.333. Α13(ii) 53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074.
Α14 41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616. Α14 57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825.
Α14(i) 41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616, 54.417. Α14(i) 57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283.
Α14(ii) 41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616, 54.417, 56.218. Α14(ii) 57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.
Α15 47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001. Α15 64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813.
Α15(i) 47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001, 58.920. Α15(i) 47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001, 58.920.
Α15(ii) 47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001, 58.920, 60.839. Α15(ii) 64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, 83.053.
Α16 52.026, 53.945, 55.864, 57.783, 59.702, 61.621. Α16 71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120.
Α16(i) 52.026, 53.945, 55.864, 57.783, 59.702, 61.621, 63.540. Α16(i) 71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120, 86.740.
Πάγιος Μισθός, 65.315 89.161
Πάγιος Μισθός, 68.023 92.858
Πάγιος Μισθός, 70.685 96.491
Πάγιος Μισθός, 70.812 96.665
Πάγιος Μισθός, 92.475 126.237

Σημειώσεις Πίνακα  Α και Πίνακα Β:

1. Ο Πίνακας Α εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του Πίνακα Β αναφορικά με τη μείωση  των κλιμάκων εισδοχής νεοεισερχομένων μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

2. Στις παλαιές Μισθοδοτικές Κλίμακες και στους παλαιούς Πάγιους Μισθούς 50(Ι) του 2005. περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο του 2005 -

(α) Oι  ακόλουθες  γενικές  αυξήσεις μισθών συνολικού ύψους 44,447%, με κατώτατο όριο αύξησης £738, οι οποίες παραχωρήθηκαν διά των ακόλουθων Νόμων:

(i) Γενικές αυξήσεις 10%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμου του 1981,

(ii) γενικές αυξήσεις 4%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1987,

(iii) γενικές αυξήσεις 5,5%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1990,

(iv) γενικές αυξήσεις 5,25%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1994,

(v) γενικές αυξήσεις 2,50%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1996,

(vi) γενικές αυξήσεις 3,02%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2000, και

(vii) γενικές αυξήσεις 7,69%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2003, και

(β)  μέρος  του  τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος £4.543 το χρόνο.

3. Στις νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες, στις μειώσεις των νέων κλιμάκων εισδοχής και στους νέους Πάγιους Μισθούς περιλαμβάνονται-

(α) Oι ακόλουθες γενικές αυξήσεις μισθών συνολικού ύψους 6,656%, με κατώτατο όριο αύξησης €880,69, οι οποίες παραχωρήθηκαν διά των ακόλουθων Νόμων:

(i) Γενικές αυξήσεις 2%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2006,

(ii) γενικές αυξήσεις 1%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2007, και

(iii) γενικές αυξήσεις 3,53%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2008, και

(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος €3.370 το χρόνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
[Άρθρα 3(β) και 5]

Μείωση κλιμάκων εισδοχής νεοεισερχομένων μετά την 1η Ιανουαρίου 2012

Κλίμακα

Πρώτη στήλη

Μείωση παλαιών κλιμάκων
εισδοχής  

Δεύτερη στήλη

Μείωση νέων κλιμάκων
εισδοχής  

Α1 9.295 13.546
Α2 9.347 13.598
Α2(4η βαθμίδα) 9.596 13.847
Α3 9.524 13.775
Α4 9.631 13.882
Α4(8η βαθμίδα) 12.809 17.521
Α5 10.325 14.576
Α5(2η βαθμίδα) 10.892 15.143
Α5(6η βαθμίδα) 13.258 18.099
Α6 13.216 18.043
Α8 16.151 22.048
A9 20.048 27.368
Α9(4η βαθμίδα) 22.951 31.330
A11 26.716 36.470
Α11(4η βαθμίδα) 29.958 40.895
Α13 35.112 47.931

Σημειώσεις Πίνακα  Α και Πίνακα Β:

1. Ο Πίνακας Α εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του Πίνακα Β αναφορικά με τη μείωση  των κλιμάκων εισδοχής νεοεισερχομένων μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

2. Στις παλαιές Μισθοδοτικές Κλίμακες και στους παλαιούς Πάγιους Μισθούς 50(Ι) του 2005. περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο του 2005 -

(α) Oι  ακόλουθες  γενικές  αυξήσεις μισθών συνολικού ύψους 44,447%, με κατώτατο όριο αύξησης £738, οι οποίες παραχωρήθηκαν διά των ακόλουθων Νόμων:

(i) Γενικές αυξήσεις 10%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμου του 1981,

(ii) γενικές αυξήσεις 4%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1987,

(iii) γενικές αυξήσεις 5,5%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1990,

(iv) γενικές αυξήσεις 5,25%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1994,

(v) γενικές αυξήσεις 2,50%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1996,

(vi) γενικές αυξήσεις 3,02%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2000, και

(vii) γενικές αυξήσεις 7,69%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2003, και

(β)  μέρος  του  τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος £4.543 το χρόνο.

3. Στις νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες, στις μειώσεις των νέων κλιμάκων εισδοχής και στους νέους Πάγιους Μισθούς περιλαμβάνονται-

(α)  Oι ακόλουθες γενικές αυξήσεις μισθών συνολικού ύψους 6,656%, με κατώτατο όριο αύξησης €880,69, οι οποίες παραχωρήθηκαν διά των ακόλουθων Νόμων:

(i) Γενικές αυξήσεις 2%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2006,

(ii) γενικές αυξήσεις 1%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2007, και

(iii) γενικές αυξήσεις 3,53%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2008, και

(β)  μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος €3.370 το χρόνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
[Άρθρα 3(γ) και 5]

Πρώτη Στήλη
Παλαιοί Πάγιοι Μισθοί

Δεύτερη Στήλη
Νέοι Πάγιοι Μισθοί

Πάγιος Μισθός, 76.336 Πάγιος Μισθός, 104.206
Πάγιος Μισθός, 72.028 Πάγιος Μισθός, 98.325
Πάγιος Μισθός, 65.423 Πάγιος Μισθός, 89.308
Πάγιος Μισθός, 60.102 Πάγιος Μισθός, 82.045

Σημειώσεις Πίνακα Γ:

1. Στους παλαιούς Πάγιους Μισθούς που αποτελούσαν την αντιμισθία των Προέδρων και των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο του 2005 -

(α) Οι  ακόλουθες  γενικές αυξήσεις μισθών συνολικού ύψους 31,316%, οι οποίες παραχωρήθηκαν διά των ακόλουθων Νόμων:

(i) Γενικές αυξήσεις 4%, διά του περί Μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμου του 1987,

(ii) γενικές αυξήσεις 5,5%, διά του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1990,

(iii) γενικές αυξήσεις 5,25%, διά του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1994,

(iv) γενικές αυξήσεις 2,50%, διά του περί μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1996,

(v) γενικές αυξήσεις 3,02%, διά του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2000, και

(vi) γενικές αυξήσεις 7,69%, διά του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2003, και

(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%.

2. Στους νέους Πάγιους Μισθούς που αποτελούν την αντιμισθία των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας  Υπηρεσίας  και  της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας περιλαμβά-νονται -

(α) Οι  ακόλουθες  γενικές αυξήσεις  μισθών συνολικού ύψους 6,656%, οι οποίες παραχωρήθηκαν διά των ακόλουθων Νόμων:

(i) Γενικές αυξήσεις 2%, διά του περί Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2006,

(ii) γενικές αυξήσεις 1%, διά του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2007, και

(iii) γενικές αυξήσεις 3,53%, διά του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2008, και

(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%.