Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμος του 2017.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Ακαδημία» σημαίνει την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

«Αντεπιστέλλοντα Μέλη» σημαίνει πολίτες της Δημοκρατίας ή πολίτες άλλων κρατών που έχουν τη διαμονή τους εντός ή εκτός της Δημοκρατίας και κρίνονται ως τέτοια από την Ακαδημία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18·

«Αντιπρόεδρος» σημαίνει τον Αντιπρόεδρο της Ακαδημίας, που αναπληροί τον Πρόεδρο της Ακαδημίας σε περίπτωση απουσίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«Αριστεία» σημαίνει την ανώτατη διάκριση που αποδίδει η Ακαδημία σε ουσιαστικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο διακεκριμένων προσωπικοτήτων στις επιστήμες ή τα γράμματα ή τις τέχνες·

«Γενικός Γραμματέας» σημαίνει τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 36·

«Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων» σημαίνει το γραφείο που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41·

«Γραφεία Ερευνών» σημαίνει τα γραφεία που ιδρύονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δημόσιες Συνεδρίες» σημαίνει τις συνεδρίες της Ακαδημίας οι οποίες είναι ανοικτές για το κοινό·

«Ειδικές Δημόσιες Συνεδρίες της Ολομέλειας» σημαίνει επετειακές, πανηγυρικές και άλλες συνεδρίες της Ακαδημίας όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 37·

«Ειδικές Επιτροπές» σημαίνει τις επιτροπές της Ακαδημίας που συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 38·

«Εξωτερικά Μέλη» σημαίνει διακεκριμένες προσωπικότητες στις επιστήμες ή στα γράμματα ή στις τέχνες όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 17·

«Επετειακές και Πανηγυρικές Συνεδρίες» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 37·

«Επίτιμα Μέλη» σημαίνει πολίτες της Δημοκρατίας ή πολίτες άλλων κρατών, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 19·

«Επιτροπές» σημαίνει τις Μόνιμες, Πρόσκαιρες (ad hoc) ή Ειδικές Επιτροπές που αποφασίζει να ιδρύσει η Σύγκλητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38·

«Εσωτερικοί Κανονισμοί» σημαίνει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Ακαδημίας που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27·

«Ιδρυτικά Μέλη» σημαίνει τα δώδεκα (12) πρώτα Τακτικά Μέλη που εκλέγει η Ιδρυτική Επιτροπή της Ακαδημίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11·

«Ιδρυτική Επιτροπή» σημαίνει την τετραμελή επιτροπή που διορίζει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24·

«Κέντρο Ερευνών» σημαίνει το Κέντρο που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40·

«Κλειστές συνεδρίες» σημαίνει τις συνεδρίες της Ακαδημίας, οι οποίες δεν είναι ανοικτές για το κοινό·

«Μέλη της Ακαδημίας» σημαίνει τα Τακτικά, τα Εξωτερικά, τα Αντεπιστέλλοντα και τα Επίτιμα Μέλη της Ακαδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15·

«Μεταβατικά Τακτικά Μέλη» σημαίνει τα Μέλη της Ιδρυτικής Επιτροπής της Ακαδημίας, τα οποία μετονομάζονται ως τέτοια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12·

«Μεταβατική Διοίκηση» σημαίνει τη διοίκηση της Ακαδημίας για μεταβατική περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13·

«Μη ενεργό Μέλος» σημαίνει το Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας που χαρακτηρίζεται ως τέτοιο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 31·

«Μόνιμες Επιτροπές» σημαίνει τις επιτροπές της Ακαδημίας που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 38·

«Ολομέλεια» σημαίνει το σύνολο των Τακτικών Μελών της Ακαδημίας, όπως αυτά προβλέπονται του άρθρου 34·

«Προεδρείο» σημαίνει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 13·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Ακαδημίας όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 35·

«Πρόσκαιρες (ad hoc) Επιτροπές» σημαίνει τις επιτροπές της Ακαδημίας, που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) 38·

«Σύγκλητος» σημαίνει το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Ακαδημίας όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 28·

«Τακτικά Μέλη» σημαίνει διακεκριμένες προσωπικότητες στις επιστήμες ή στα γράμματα ή στις τέχνες όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16·

«Τάξη» σημαίνει τη θεματική υποδιαίρεση της Ακαδημίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας·

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Ίδρυση Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών» και έδρα τη Λευκωσία.

(2) Η Ακαδημία είναι ανεξάρτητη και πλήρως αυτόνομη ως προς τους σκοπούς της και, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για εκπλήρωση των σκοπών της δύναται:

(α) Να ενάγει και να ενάγεται·

(β) να αποδέχεται, αγοράζει και κατέχει κινητή ή ακίνητη περιουσία·

(γ) να αποκτά με μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία·

(δ) να πωλεί, ανταλλάσσει, δωρίζει, εκμισθώνει, εκχωρεί, υποθηκεύει ή επιβαρύνει την περιουσία της ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία της·

(ε) να εκτελεί κάθε πράξη που ενδεχομένως συνεπάγεται η εκπλήρωση των δυνάμει του παρόντος Νόμου σκοπών της ή που αναλαμβάνεται ή είναι δυνατό να αναληφθεί από ή κατά νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου· και

(στ) να προσλαμβάνει επιστημονικό ή άλλο προσωπικό όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(3) Η Ακαδημία αποτελεί το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της Κύπρου στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες και είναι η εστία των πλέον διακεκριμένων επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών.

Λογότυπο και σφραγίδα της Ακαδημίας

4.-(1) Η Ακαδημία διαθέτει το δικό της λογότυπο και τη δική της σφραγίδα που ορίζει η Σύγκλητος με απόφασή της τη δε ευθύνη διαφύλαξής της έχει ο Γενικός Γραμματέας.

(2) Τα έγγραφα που φέρουν το λογότυπο και/ή τη σφραγίδα της Ακαδημίας καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου και κάθε έγγραφο με τη σφραγίδα της Ακαδημίας υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο.

Σκοποί της Ακαδημίας

5.Οι σκοποί της Ακαδημίας είναι:

(α) Η προώθηση της αριστείας σε όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος·

(β) η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας των διακεκριμένων προσώπων των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών της Δημοκρατίας με διαπρεπείς επιστήμονες, φιλολόγους, λογίους και καλλιτέχνες άλλων χωρών υπό συνθήκες ελεύθερης διερεύνησης και διαλόγου·

(γ) η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στη Δημοκρατία και η ενίσχυση των πλουτοπαραγωγικών κλάδων και δυνάμεών της·

(δ) η προβολή και η ισχυροποίηση διεθνώς της Δημοκρατίας μέσω του έργου των επιστημόνων της·

(ε) η υποστήριξη της παιδείας και η αναβάθμιση του επιστημονικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της Δημοκρατίας·

(στ) η ενδυνάμωση της συνεργασίας των Πανεπιστημίων, των Κέντρων Ερευνών και της Βιομηχανίας της Δημοκρατίας· και

(ζ) η παροχή επιστημονικά έγκυρης πληροφόρησης και γνωμοδότησης στη Δημοκρατία επί επιστημονικών, τεχνολογικών, θεμάτων τέχνης, καθώς και άλλων θεμάτων και η διαφώτιση κρατικών οργάνων και αρχών, με πρωτοβουλία της Ακαδημίας ή κατόπιν υποβολής αιτήματος, σε εθνικά θέματα, όπως η οικονομία, οι ερευνητικές υποδομές και επενδύσεις, οι διασυνδέσεις του ακαδημαϊκού και του βιομηχανικού τομέα και η προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής ανάπτυξης των πολιτών της Δημοκρατίας· και

(η) η παρουσία και ενεργός συμμετοχή της Δημοκρατίας σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις Ακαδημιών και η προώθηση κοινών θεμάτων, συμφερόντων και διεθνών συνεργασιών.

Επίτευξη των σκοπών της Ακαδημίας

6. Οι σκοποί της Ακαδημίας επιτυγχάνονται:

(α) Με την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στη Δημοκρατία-

(i) με ανακοινώσεις, συζητήσεις, ομιλίες και δημοσιεύματα και γενικά με την οργάνωση, ενθάρρυνση και ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας·

(ii) με την εκτέλεση ή ενθάρρυνση για εκτέλεση ερευνών, ανασκαφών, ιστορικών μελετών, καλλιτεχνικών εκθέσεων, συγγραμμάτων και άλλων έργων·

(iii) με την οργάνωση συνεδρίων, αποστολών, εκθέσεων. και

(iv) με άλλο κατάλληλο μέσο που αποφασίζει ή εγκρίνει η Ακαδημία.

(β) με την ίδρυση των Μόνιμων, Πρόσκαιρων (ad hoc) και Ειδικών Επιτροπών της Ακαδημίας συνισταμένων από Ακαδημαϊκούς και μη Ακαδημαϊκούς, το έργο των οποίων ορίζεται από τη Σύγκλητο και εγκρίνεται από την Ολομέλεια.

(γ) με την ενθάρρυνση, αναγνώριση και βράβευση της αριστείας και της κοινωνικής προσφοράς με προκηρύξεις διαγωνισμών και απονομές αριστείων, μεταλλίων, βραβείων, επαίνων, χρηματικών επάθλων, υποτροφιών ή άλλων ηθικών και υλικών αμοιβών, ώστε να αναδεικνύεται και να τιμάται η συμβολή των διακεκριμένων πολιτών της Δημοκρατίας στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες.

(δ) με τις εκδόσεις της Ακαδημίας, στις οποίες περιλαμβάνονται πρακτικά της Ακαδημίας, ανακοινώσεις, ομιλίες, πρακτικά συνεδρίων, δημοσιεύματα, επιστημονικές έρευνες και αυτοτελείς μελέτες, πραγματείες, επιστημονικά άρθρα και έργα των Ακαδημαϊκών, αλλά και των επιστημόνων, των λογίων και των καλλιτεχνών της Κύπρου για πληροφόρηση, προαγωγή και προβολή του επιστημονικού και πολιτιστικού έργου της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι όλες οι εκδόσεις και τα υπό δημοσίευση άρθρα εγκρίνονται από την Επιτροπή Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας που ορίζεται από την Ολομέλεια.

(ε) με τη δημιουργία Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας, την οποία δύναται να αποκτήσει με συλλογές βιβλίων και περιοδικών για την εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεών της.

(στ) με τις συνεργασίες της Ακαδημίας με άτομα ή/και οργανισμούς που κρίνει ότι δύνανται να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών της.

(ζ) με τις Ειδικές, Δημόσιες ή άλλες Συνεδρίες και διαλέξεις της Ακαδημίας, οι οποίες αποσκοπούν στην επικοινωνία της Ακαδημίας με την ευρύτερη κοινωνία.

Κτίριο της Ακαδημίας

7. Η Ακαδημία δύναται να διαθέτει δικό της κτίριο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και διατίθεται από αυτή για την εκπλήρωση των σκοπών της.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πόροι της Ακαδημίας

8.Τα έσοδα, τα κεφάλαια και οι πρόσοδοι της Ακαδημίας δύναται να προέρχονται από:

(α) Επιχορηγήσεις της Δημοκρατίας προς αυτή·

(β) ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράμματα·

(γ) κληροδοτήματα, χορηγήματα και δωρεές από ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου και ιδιώτες εντός και εκτός της Δημοκρατίας, αθλοθέτες και ευεργέτες:

Νοείται ότι η αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων και χορηγημάτων προς την Ακαδημία γίνεται υπό τέτοιους όρους, ώστε να κατοχυρώνεται η πλήρης αυτονομία και η ανεξαρτησία της Ακαδημίας·

(δ) χρηματικά ποσά που είναι με οποιοδήποτε τρόπο πληρωτέα στην Ακαδημία αναφορικά με θέματα συναφή με τις αρμοδιότητές της·

(ε) εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας της· και

(στ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατόν να είναι πληρωτέο στην Ακαδημία ή να περιέλθει στην Ακαδημία σε σχέση με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της.

Διάθεση των εσόδων, κεφαλαίων και προσόδων της Ακαδημίας

9. Η Ακαδημία διαθέτει τα έσοδα, τα κεφάλαια και τις προσόδους της για οποιοδήποτε σκοπό συναρτάται με την επίτευξη των σκοπών της, όπως αυτοί καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, και για την κάλυψη οποιωνδήποτε λειτουργικών ή άλλων δαπανών συναρτώνται με αυτή και γενικά με τη λειτουργία της.

ΜΕΡΟΣ IV ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ιδρυτική Επιτροπή

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τετραμελή Ιδρυτική Επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες στον χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών που είναι πολίτες της Δημοκρατίας, για την οργάνωση και την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας.

Ιδρυτικά Μέλη

11.-(1)(α) Η Ιδρυτική Επιτροπή εκλέγει δώδεκα (12) Ιδρυτικά Μέλη, τέσσερα (4) Μέλη για κάθε Τάξη, με προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων.

(β) Τα Ιδρυτικά Μέλη είναι πολίτες της Δημοκρατίας και μόνιμοι κάτοικοι αυτής.

(2) Η εκλογή των Ιδρυτικών Μελών γίνεται με εισήγηση τουλάχιστον τριών (3) Μελών της Ιδρυτικής Επιτροπής, νοουμένου ότι τα προτεινόμενα Μέλη δηλώσουν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.

(3) Η ημερομηνία εκλογής των Ιδρυτικών Μελών αποτελεί την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ακαδημίας.

(4) Τα Ιδρυτικά Μέλη αποτελούν τα πρώτα Τακτικά Μέλη της Ακαδημίας.

Μεταβατικά Τακτικά Μέλη

12.-(1) Τα Μέλη της Ιδρυτικής Επιτροπής μετονομάζονται σε Μεταβατικά Τακτικά Μέλη για διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της εκλογής των Ιδρυτικών Μελών της Ακαδημίας.

(2) Τα Μεταβατικά Τακτικά Μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Τακτικά Μέλη.

(3) Τα Μεταβατικά Τακτικά Μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ούτε λαμβάνουν αντιμισθία.

(4) Με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου λήγει και η θητεία των Μεταβατικών Τακτικών Μελών.

Μεταβατική Διοίκηση Ακαδημίας

13.-(1) Τα Ιδρυτικά Μέλη και τα Μεταβατικά Τακτικά Μέλη εκλέγουν κατά πλειοψηφία πενταμελή Μεταβατική Διοίκηση της Ακαδημίας για μεταβατική περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της Ακαδημίας.

(2) Η Μεταβατική Διοίκηση συνίσταται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και δύο (2) μέλη.

(3) Η Μεταβατική Διοίκηση ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους Κανονισμούς και η λειτουργία της παύει, με τη λήξη των πέντε (5) ετών από την έναρξη της λειτουργίας της.

(4) Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου το Προεδρείο εκλέγεται από το σύνολο των εκάστοτε Τακτικών Μελών της Ακαδημίας.

(5) Τα καθήκοντα του Προεδρείου καθορίζονται στους Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ V OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Συγκρότηση Ακαδημίας Τάξεις

14.-(1) Η Ακαδημία αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις (3) Τάξεις:

(α) Την Τάξη των Θετικών Επιστημών (Α΄ Τάξη), που περιλαμβάνει τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά, τις βιολογικές επιστήμες, τις γεωλογικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, τις ιατρικές επιστήμες και άλλες συναφείς εφαρμοσμένες επιστήμες.

(β) την Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών (Β΄ Τάξη), που περιλαμβάνει τη φιλολογία, την ποίηση, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη λαογραφία, την αρχιτεκτονική, τις καλές τέχνες και τις εν γένει ανθρωπιστικές επιστήμες. και

(γ) την Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Γ΄ Τάξη), που περιλαμβάνει τη θεολογία, τη φιλοσοφία, τη νομική, τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες συναφείς επιστήμες:

Νοείται ότι σε κάθε Τάξη δέον να υπάρχει ευρεία θεματική αντιπροσώπευση.

(2) Η κάθε Τάξη εκλέγει το δικό της Προεδρείο και δημιουργεί Επιτροπές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

Μέλη της Ακαδημίας

15.-(1) Τα Μέλη της Ακαδημίας ανήκουν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

(α) Μέχρι τριάντα έξι (36) Τακτικά Μέλη, δηλαδή δώδεκα (12) από κάθε Τάξη·

(β) μέχρι τριάντα (30) Εξωτερικά Μέλη, δηλαδή δέκα (10) από κάθε Τάξη·

(γ) μέχρι εκατόν είκοσι (120) Αντεπιστέλλοντα Μέλη, δηλαδή σαράντα (40) από κάθε Τάξη·

(δ) μέχρι δέκα (10) Επίτιμα Μέλη:

Νοείται ότι ο αριθμός των Μελών ανά Τάξη και κατηγορία ρυθμίζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

(2) Για την εκλογή των Μελών της Ακαδημίας απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων Μελών της Ολομέλειας:

Νοείται ότι απαρτία για την εκλογή των πιο πάνω Μελών αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) των Τακτικών Μελών.

(3) Σε περίπτωση που ο ανώτατος αριθμός Μελών για μία (1) κατηγορία Μελών και Τάξη έχει συμπληρωθεί, η Ακαδημία δύναται να υπερβεί το, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ανώτατο όριο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της οικείας Τάξης και της Ολομέλειας.

(4) Η Ακαδημία επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ των Μελών της και κατά την εκλογή τους λαμβάνει υπόψη και τη συμβολή των υποψήφιων Μελών στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες.

(5) Όλα τα Μέλη της Ακαδημίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στους Κανονισμούς και τα ονόματά τους κοινοποιούνται, μέσω του Υπουργού, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τακτικά Μέλη

16.-(1) Τα Τακτικά Μέλη είναι πολίτες της Δημοκρατίας και μόνιμοι κάτοικοι αυτής, έχουν δικαίωμα ψήφου και φέρουν τον τίτλο του «Ακαδημαϊκού».

(2) Η εκλογή Τακτικού Μέλους στην Ακαδημία συνιστά αποκλειστική αναγνώριση των πολιτών της Δημοκρατίας που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα ή τις τέχνες με σπουδαία επιστημονικά ή λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα και υψηλής προσφοράς που κρίνονται ως τέτοια από την Ακαδημία.

Εξωτερικά Μέλη

17.-(1) Τα Εξωτερικά Μέλη είναι διακεκριμένα πρόσωπα που είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή πολίτες άλλων κρατών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας τα οποία έχουν αναγνωρισμένο ουσιώδες έργο, κατά την κρίση της Ακαδημίας, και διεθνή παρουσία ανάλογη με εκείνη των Τακτικών Μελών και που με τα έργα και τις γνώσεις τους κρίνεται από την Ακαδημία ότι δύνανται να βοηθήσουν αυτή στο έργο της και τη Δημοκρατία γενικότερα.

(2) Τα Εξωτερικά Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αντεπιστέλλοντα Μέλη

18.-(1) Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη είναι καταξιωμένες προσωπικότητες στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες οι οποίοι με τα έργα και τις γνώσεις τους κρίνονται από την Ακαδημία ότι δύναται να βοηθήσουν αυτή στο έργο της και τη Δημοκρατία γενικότερα.

(2) Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επίτιμα Μέλη

19.-(1) Τα Επίτιμα Μέλη εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Κανονισμούς, είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή πολίτες άλλων κρατών.

(2) Τα Επίτιμα Μέλη εκλέγονται ως τέτοια λόγω σημαντικών υπηρεσιών προς την Ακαδημία, τη Δημοκρατία ή την ανθρωπότητα.

(3) Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ηλικία Μελών της Ακαδημίας

20. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας των υποψηφίων για καμία κατηγορία Μελών της Ακαδημίας.

Χρόνος υπηρεσίας των Μελών της Ακαδημίας

21.-(1) Τα Μέλη της Ακαδημίας εκλέγονται δια βίου.

(2) Τα Μέλη της Ακαδημίας χάνουν την ιδιότητά τους με τον θάνατό τους, την αποβολή τους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30, ή με την παραίτησή τους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31.

Μη καταβολή ετήσιας συνδρομής και μη λήψη αντιμισθίας των Μελών της

22. Τα Μέλη της Ακαδημίας δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ούτε λαμβάνουν αντιμισθία.

ΜΕΡΟΣ VI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμοί

23.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24, η Ολομέλεια, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η Ολομέλεια εκδίδει τους, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμούς με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της.

(3) Η Σύγκλητος δύναται να προτείνει προς την Ολομέλεια εισηγήσεις για έκδοση ή τροποποίηση Κανονισμών, τις οποίες η Ολομέλεια δύναται να υιοθετήσει ή τροποποιήσει.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν τα ακόλουθα:

(α) Τη διαδικασία εκλογής των Μελών της Ακαδημίας·

(β) τη διαδικασία διορισμού και τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου·

(γ) τη διαδικασία εκλογής και τα καθήκοντα του Προεδρείου·

(δ) τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Τάξεων·

(ε) τη διαδικασία ίδρυσης των Επιτροπών·

(στ) την προκήρυξη των βραβείων·

(ζ) τη διαδικασία παραίτησης ή αποβολής των Μελών της Ακαδημίας και τις συνέπειες αυτών·

(η) τις εκδόσεις της Ακαδημίας·

(θ) τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των Γραφείων Ερευνών, του Κέντρου Ερευνών και του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων·

(ι) τη διαδικασία προσλήψεων του επιστημονικού και άλλου προσωπικού· και

(ια) οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται να καθοριστεί.

(5) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και, αν έπειτα από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απόφασή της, δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κατατεθέντες Κανονισμούς, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ, σε περίπτωση τροποποίησής τους από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.

Μεταβατικές διατάξεις

24.-(1) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών από την Ολομέλεια, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23, η Ιδρυτική Επιτροπή εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 23 εφαρμόζονται και για την έκδοση Κανονισμών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(3) Οι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου Κανονισμοί ισχύουν μέχρι την κατάργηση ή αντικατάσταση ή τροποποίησή τους από Κανονισμούς που εκδίδονται από την Ολομέλεια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23.

Έγκριση και δημοσίευση εγγράφων

25. Έγγραφα που δημοσιεύονται ή που εκδίδονται με το λογότυπο της Ακαδημίας εγκρίνονται από τη Σύγκλητο, πριν δημοσιευθούν ή εκδοθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Ακαδημίας.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Προϋπολογισμός της Ακαδημίας

26.-(1) Ο προϋπολογισμός εκάστου οικονομικού έτους υποβάλλεται, κατόπιν εισηγήσεως της Συγκλήτου, στην Ολομέλεια για έγκριση και μέσω του Υπουργού υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους αναφοράς.

(2) Το οικονομικό έτος της Ακαδημίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΜΕΡΟΣ VIII ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Εσωτερικοί Κανονισμοί της Ακαδημίας

27. Η Ακαδημία δύναται να εκδίδει Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν την εσωτερική λειτουργία της.

Σύγκλητος

28-(1) Η Σύγκλητος απαρτίζεται από εννέα (9) Τακτικά Μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τους εκάστοτε Προέδρους των τριών (3) Τάξεων και ένα (1) Τακτικό Μέλος από κάθε Τάξη, το οποίο εκλέγεται από την οικεία Τάξη.

(2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, οπότε έχει όλα τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Προέδρου.

(3) Για άσκηση των αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου, o Πρόεδρος και πέντε (5) άλλα παρόντα μέλη σε oπoιαδήπoτε συνεδρίαση ή, αv o Πρόεδρος δεν είναι παρών, o Αντιπρόεδρος και πέντε (5) άλλα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις της Συγκλήτου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ανάλογα με την περίπτωση, έχει νικώσα ψήφο.

Αρμοδιότητες της Συγκλήτου

29.Επιπροσθέτως των άλλων αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, η Σύγκλητος:

(α) Oργανώνει τις υποθέσεις της Ακαδημίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών και γενικά του έργου της Ακαδημίας·

(β) είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των θεμάτων της Ακαδημίας, εκτός εκείνων για τα οποία, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, έχει την ευθύνη άλλο πρόσωπο ή όργανο της Ακαδημίας·

(γ) επιβλέπει τη διαχείριση των οικονομικών της Ακαδημίας και τις οικονομικές επενδύσεις της Ακαδημίας·

(δ) δύναται να προτείνει προς την Ολομέλεια την έκδοση ή τροποποίηση Κανονισμών·

(ε) δύναται να εισηγείται στην Ολομέλεια την έκδοση εσωτερικών Κανονισμών σύμφωνα με τις ανάγκες της Ακαδημίας.

Αποβολή Μελών της Ακαδημίας

30.-(1) Τακτικό, Μεταβατικό Τακτικό Μέλος, Εξωτερικό, Επίτιμο, ή Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας αποβάλλεται από την Ακαδημία, εάν, κατά την κρίση της Συγκλήτου, η συμπεριφορά του αντίκειται στους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ακαδημίας ή λόγω αναρμόστου συμπεριφοράς ή μετά από καταδίκη του για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.

(2) Η Σύγκλητος, μετά από διερεύνηση του θέματος σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών, και αφού δώσει την ευκαιρία στο εν λόγω Μέλος να ακουστεί και εξηγήσει προφορικώς ή γραπτώς ή δι’ εκπροσώπου του τις θέσεις του, δύναται να προτείνει στην Ολομέλεια την αποβολή του.

(3) Εάν το εν λόγω Μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Συγκλήτου, ώστε να ακουστεί, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της γραπτής πρόσκλησης, η Σύγκλητος πληροφορεί την Ολομέλεια γραπτώς για την πρότασή της να αποβάλει το εν λόγω Μέλος.

(4) Η Ολομέλεια, αφού λάβει υπόψη της την πρόταση της Συγκλήτου, την εγκρίνει ή την αναπέμπει στη Σύγκλητο.

(5) Σε περίπτωση λήψης απόφασης για αποβολή Μέλους, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος μεριμνούν για τη διαγραφή του ονόματός του από τα αρχεία της Ακαδημίας και ειδοποιούν το αποβληθέν Μέλος σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας.

Παραίτηση Μελών της Ακαδημίας

31-(1) Τα Μέλη της Ακαδημίας, καθώς και τα Μεταβατικά Τακτικά Μέλη δύνανται να παραιτηθούν από την Ακαδημία, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τη Σύγκλητο, με εξαίρεση την πενταετή μεταβατική περίοδο, κατά την οποία η γραπτή ειδοποίηση γίνεται προς τη Μεταβατική Διοίκηση.

(2) Σε περίπτωση που Τακτικό Μέλος για προσωπικούς λόγους ή για λόγους υγείας αδυνατεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην Ακαδημία για χρονικό διάστημα ενός έτους και δεν έχει υποβάλει την παραίτησή του, το Μέλος αυτό δύναται να χαρακτηρισθεί ως «Μη ενεργό Μέλος» κατόπιν αποφάσεως της Ολομέλειας.

Ανακοινώσεις στην ολομέλεια Θανάτου ή Παραιτήσεως Μελών της Ακαδημίας και Μεταβατικού Τακτικού Μέλους

32. Ο θάνατος ή η παραίτηση Τακτικού, Μεταβατικού Τακτικού Μέλους, Εξωτερικού, Επίτιμου ή Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και καταγράφεται στα πρακτικά της Ακαδημίας.

Δικαιώματα Μελών της Ακαδημίας

33.Κάθε Μέλος της Ακαδημίας δύναται:

(α) Nα κάνει χρήση του κτιρίου και των μέσων που διαθέτει η Ακαδημία προς εκπλήρωση των σκοπών της Ακαδημίας σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς·

(β) να λαμβάνει δωρεάν τις εκδόσεις της Ακαδημίας·

(γ) να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις και στις δημόσιες συνεδρίες της Ακαδημίας·

(δ) να λαμβάνει πληροφορίες για την Ακαδημία και τις δραστηριότητές της·

(ε) να έχει πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και να λαμβάνει δωρεάν τα δημοσιεύματα της Ακαδημίας· και

(στ) να κάνει χρήση κάθε άλλου προνομίου ή μέσου που εκάστοτε αποφασίζει η Σύγκλητος για την αποτελεσματική λειτουργία της Ακαδημίας και την επίτευξη των σκοπών της.

Ολομέλεια

34.-(1) Η Ολομέλεια αποτελείται από το σύνολο των Τακτικών Μελών της Ακαδημίας και είναι το ανώτατο όργανο αποφάσεων της Ακαδημίας.

(2) Απαρτία της Ολομέλειας αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) των Τακτικών Μελών.

(3) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 15, οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1), είτε με φανερή είτε με μυστική ψηφοφορία.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος

35.-(1) Ο Πρόεδρος είναι ο ανώτατος εκπρόσωπος της Ακαδημίας και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Συγκλήτου και των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη και, σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.

(2) Ο Πρόεδρος δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις όλων των οργάνων της Ακαδημίας χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν είναι μέλος των εν λόγω οργάνων.

(3) Ο Πρόεδρος δύναται να εποπτεύει το έργο των Ομάδων Εργασίας ή των Επιτροπών και να ζητά έγγραφα, στοιχεία, αποφάσεις, πρακτικά και οτιδήποτε σχετικό με το έργο τους.

(4) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από τα Τακτικά Μέλη της Ακαδημίας για τρία (3) έτη, σε ειδική προς τούτο συνεδρία της Ολομέλειας, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου του έτους πριν από τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Προέδρου, που είναι η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

(5) Οι διαδικασίες εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Γενικός Γραμματέας

36.-(1) Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Συγκλήτου και της Ολομέλειας.

(2) Ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει το προσωπικό της Ακαδημίας.

(3) Η διαδικασία εκλογής του Γενικού Γραμματέα και τα καθήκοντά του καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Συνεδρίες Ολομέλειας

37.-(1) Στις συνεδρίες της Ολομέλειας συμμετέχουν τα Τακτικά Μέλη με δικαίωμα ψήφου καθώς και τα Εξωτερικά και τα Επίτιμα Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(2) Οι αποφάσεις λαμβάνονται επί των θεμάτων που καταγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

(3) Θέματα που δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δυνατόν να συζητηθούν κατόπιν εγκρίσεως της Ολομέλειας.

(4) Η Ολομέλεια δυνατόν να παραπέμψει θέματα για μελέτη, λήψη αποφάσεως ή εισηγήσεως στη Σύγκλητο, στον Πρόεδρο, στον Γενικό Γραμματέα ή σε ομάδα Τακτικών Μελών της Ακαδημίας.

(5) Οι συνεδρίες της Ολομέλειας είναι κλειστές, εκτός εάν αποφασιστεί και ανακοινωθεί από την Ακαδημία ότι είναι δημόσιες και οι συζητήσεις της Ολομέλειας, καθώς και οι αποφάσεις της δεν ανακοινώνονται δημοσίως χωρίς την έγκρισή της.

(6) Οι Ειδικές Δημόσιες Συνεδρίες της Ολομέλειας κατ’ έτος είναι οι εξής:

(α) Η Επετειακή συνεδρία της 1ης Οκτωβρίου για τον εορτασμό της επετείου της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) η Πανηγυρική συνεδρία:

(i) για την ετήσια απονομή των μεταλλίων, των βραβείων και των άλλων διακρίσεων της Ακαδημίας·

(ii) για την ανακοίνωση από τον Πρόεδρο των νέων Μελών της Ακαδημίας που εξελέγησαν κατά το τρέχον έτος·

(iii) για παρουσίαση του έργου του τρέχοντος έτους της Ακαδημίας από τον Γενικό Γραμματέα·

(iv) για παροχή πληροφοριών για τις διακρίσεις της Ακαδημίας του επόμενου έτους·

(2) Άλλες Ειδικές Δημόσιες Συνεδρίες της Ολομέλειας είναι οι ακόλουθες:

(α) Η συνεδρία όλων των Μελών της Ακαδημίας ανά τριετία· και

(β) οποιαδήποτε άλλη συνεδρία αποφασιστεί από την Ολομέλεια.

Επιτροπές

38.-(1) Η Σύγκλητος δύναται να αποφασίζει την ίδρυση:

(α) Μόνιμων Επιτροπών, αόριστης διάρκειας, σε τομείς των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών καθώς και σε άλλα σημαντικά πεδία του έργου της Ακαδημίας·

(β) Πρόσκαιρων (ad hoc) Επιτροπών, περιορισμένου χρόνου, για μελέτη/εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που συγκροτούνται με απόφαση της Ολομέλειας ή της Συγκλήτου ή της Τάξης, για θέματα που κρίνει η Ολομέλεια ή η Σύγκλητος ή η Τάξη ότι χρήζουν περαιτέρω μελέτης·

(γ) Ειδικών Επιτροπών για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, προτάσεων, εισηγήσεων ή την εκτέλεση έργων ειδικού σκοπού.

(2) Η Σύγκλητος διορίζει τα μέλη της κάθε Επιτροπής.

Βραβεία Ακαδημίας

39. Η Ακαδημία δύναται να βραβεύει την αριστεία στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες με την απονομή αριστείων, βραβείων, μεταλλίων, επαίνων, χρηματικών επάθλων και άλλων ηθικών αμοιβών.

Γραφεία Ερευνών και Κέντρο Ερευνών

40.-(1) Η Ακαδημία δύναται να προβεί στη ίδρυση Γραφείων Ερευνών και Κέντρου Ερευνών για την εκπλήρωση των σκοπών της, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Ολομέλεια.

(2) Η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείων Ερευνών και Κέντρου Ερευνών προβλέπεται στους Κανονισμούς.

Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων

41-(1) H Σύγκλητος δύναται να ιδρύει Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του διεθνούς έργου και των διεθνών σχέσεων της Ακαδημίας.

(2) Το Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων διευθύνεται από τον Γραμματέα Εξωτερικών Υποθέσεων της Ακαδημίας, που είναι Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας.

(3) Η Σύγκλητος της Ακαδημίας διορίζει τον Γραμματέα Εξωτερικών Υποθέσεων για τρία (3) έτη και δύναται να επανεκλεγεί για μία ακόμη συνεχόμενη τριετία.

(4) Η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων προβλέπεται στους Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Διαχείριση οικονομικών, έλεγχος και ετήσια έκθεση

42.-(1) Η Σύγκλητος μεριμνά:

(α) Για την τήρηση κατάλληλων βιβλίων και λογαριασμών αναφορικά με όλες τις οικονομικές συναλλαγές της·

(β) για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για έλεγχο εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους αναφοράς. η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας υποβάλλεται στο Προεδρείο της Ακαδημίας και αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Το συντομότερο δυνατό, μετά το τέλος κάθε έτους η Σύγκλητος, με την επίβλεψη του Γενικού Γραμματέα, συντάσσει ετήσια έκθεση αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της με παρατηρήσεις και εισηγήσεις για το εν λόγω έτος.

(4) Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κοινοποιείται στον Υπουργό και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.