Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο·

«Δικαστήριο» σημαίνει δικαστήριο, το οποίο ασκεί ποινική δικαιοδοσία·

«ενέργεια» σημαίνει κάθε συστηματική δραστηριότητα, πρόγραμμα ή υπηρεσία που σκοπό έχει την πρόληψη ή την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας·

«έντυπο» περιλαμβάνει φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, μαγνητοταινίες ήχου ή οπτικές και κάθε άλλο μέσο προβολής ή διαφήμισης·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3·

«περιουσία» περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου·

«πρόληψη» σημαίνει κάθε δραστηριότητα, που αποσκοπεί στην αποτροπή της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και περιλαμβάνει τα επίπεδα που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

«πρόσωπο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ερμηνείας Νόμο·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

Επιτροπή

3. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, συνίσταται Επιτροπή αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν την Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας και ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι Υπουργοί Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(2) Της Επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, o οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή.

(3) Η Επιτροπή συνέρχεται οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο της και όχι λιγότερες από τρεις φορές το χρόνο.

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής, της συνεδρίας προεδρεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(5) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Σύσταση Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας

4.-(1) Συνίσταται Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισμό όλων των ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, το οποίο απαρτίζεται από-

(α) Πρόεδρο, που είναι πρόσωπο εγνωσμένου ήθους και κύρους, διοριζόμενο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

(β) εννέα μέλη, που είναι πρόσωπα εγνωσμένου ήθους και κύρους, διοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, από κατάλογο ατόμων που προέρχονται από τον κυβερνητικό και τον μη κυβερνητικό τομέα, που καταρτίζεται από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, τρία από τα εννέα μέλη του καταλόγου προτείνονται στην Επιτροπή από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στα πεδία πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και ένα μέλος εκπροσωπεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια:

Νοείται περαιτέρω ότι για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που μετέχουν στο Συμβούλιο η τελική έγκριση θα λαμβάνεται από την Επιτροπή.

(2)(α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, διορίζονται με βάση, την κατάρτιση ή και την εμπειρία τους στα θέματα της καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της εκμετάλλευσης παιδιών.

(β) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει την ευθύνη να συγκαλεί συσκέψεις, να προεδρεύει των συσκέψεων και να εκπροσωπεί το Συμβούλιο.

(γ) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Συμβουλίου δύναται να παρέχεται αμοιβή, όπως αυτή εγκρίνεται κατά καιρούς από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει περιουσία και διαθέτει ικανότητα να συμβάλλεται.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, με δικαίωμα ανανέωσης ή επαναδιορισμού, κατά ανώτατο όριο, για δύο (2) ακόμη θητείες:

Νοείται ότι, θητείες του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, συνυπολογίζονται για σκοπούς ανανέωσης ή επαναδιορισμού τους, ανάλογα με την περίπτωση.

(5) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται, με απόφασή του, να τερματίσει το διορισμό του Προέδρου του Συμβουλίου και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να τερματίσει το διορισμό, μέλους ή μελών του Συμβουλίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις-

(α) Λόγω καταδίκης του κατόχου της θέσης για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(β) λόγω επιβολής στον κάτοχο της θέσης της ποινής της φυλάκισης για την καταδίκη του για διάπραξη ποινικού αδικήματος,

(γ) λόγω κήρυξης του κατόχου της θέσης σε πτώχευση,

(δ) λόγω κακοδιαχείρισης από τον κάτοχο της θέσης, μετά από έλεγχο των λογαριασμών του Συμβουλίου από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και τη διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(ε) λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή σωματικής ανικανότητας, η οποία καθιστά τον κάτοχο της θέσης ανίκανο να εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες ή τα καθήκοντα της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας του.

(στ) λόγω κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε η συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον.

(6) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δύναται οποτεδήποτε να υποβάλουν εγγράφως παραίτηση απευθυνόμενη, ο μεν Πρόεδρος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα δε μέλη προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(7) Κενές θέσεις που δημιουργούνται για οποιοδήποτε λόγο στο Συμβούλιο πληρούνται με το διορισμό νέου Προέδρου ή νέων μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.

(8) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τυχόν κενές θέσεις σε αυτό, εφόσον ο αριθμός των μελών, ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε (5) μέλη.

(9) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και ο Πρόεδρός έχει δευτέρα ή νικώσα ψήφο.

(10) Το Συμβούλιο καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του, οι οποίοι κατατίθενται στην Επιτροπή για έγκριση. Οι εσωτερικοί κανονισμοί περιλαμβάνουν επίσης πρόνοιες που ρυθμίζουν τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας μόνιμων ή ad hoc επιστημονικών επιτροπών ή ομάδας εμπειρογνωμόνων, που προβλέπεται στο άρθρο 9.

(11) Οι εσωτερικοί κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή για ενημέρωσή της.

(12) Στην απουσία του Προέδρου, τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτά, για να εκτελεί καθήκοντα Προέδρου κατά τη συνεδρίαση.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβουλίου

5. Το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(1) Αναλαμβάνει:

(α) Το στρατηγικό σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας βάσει Ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών στρατηγικών και την προώθηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της:

Νοείται ότι η Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

(β) την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που απαιτείται να υλοποιηθούν για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας από τις διάφορες υπηρεσίες ή τμήματα του κυβερνητικού ή του μη κυβερνητικού τομέα.

(γ) την προώθηση εισηγήσεων προς την Επιτροπή για τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εναρμονισμένων με τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές.

(δ) την προώθηση σωστής πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης της κοινωνίας, με τρόπο ενιαίο και επιστημονικά τεκμηριωμένο για το πρόβλημα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας στη Δημοκρατία.

(ε) την παρακολούθηση, την ενθάρρυνση, το συντονισμό και την αξιολόγηση όλων των σχετικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένου του κυβερνητικού και μη κυβερνητικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(i) όλα τα προγράμματα πρόληψης που καταρτίζονται από τον κυβερνητικό ή τον μη κυβερνητικό τομέα, υποβάλλονται στο Συμβούλιο για επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση·

(ii) όλα τα προγράμματα πρόληψης που καταρτίζονται από τον κυβερνητικό τομέα, αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Συμβούλιο·

(iii) το Συμβούλιο καταρτίζει τη μεθοδολογική προσέγγιση όπως και τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές και προδιαγραφές λειτουργίας, προσδιορίζοντας τους στόχους και τις δραστηριότητες του κάθε προγράμματος, βάσει της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας ·

(iv) το Συμβούλιο δύναται να παρέχει οικονομική επιχορήγηση σε προγράμματα πρόληψης.

(στ) την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους αντίστοιχους οργανισμούς, σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου·

(ζ) το σχεδιασμό και την προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση λειτουργών του κυβερνητικού ή του μη κυβερνητικού τομέα και εθελοντών σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία.

(η) οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ήθελε καθοριστούν από την Επιτροπή.

(2) Το Συμβούλιο υποβάλλει στην Επιτροπή, ανά τρίμηνο, έκθεση ενεργειών που αφορά τις αρμοδιότητές του.

Υποχρέωση πληροφόρησης του Συμβουλίου

6.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο προτίθεται να προβεί συστηματικά σε οποιαδήποτε ενέργεια ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία υποχρεούται να υποβάλει στο Συμβούλιο εγγράφως τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που εγγράφεται ως σωματείο ή ίδρυμα, βάσει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, ή ως αγαθοεργό ίδρυμα, βάσει των διατάξεων του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, ή ως εταιρεία, δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι προβαίνει συστηματικά σε ενέργειες ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία, όταν αυτές αποτελούν μέρος συγκεκριμένου προγράμματος και σκοπού που καθορίζεται σε δωρητήριο, διαθήκη, ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό ή άλλο έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και δεν περιλαμβάνει μεμονωμένες πράξεις εθελοντικής μορφής.

(2) Τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (1) είναι-

(α) Το όνομα με το οποίο το πρόσωπο θα ενεργεί.

(β) η διεύθυνση του προσώπου.

(γ) σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο τρόπος σύστασής του.

(δ) όπου δημιουργείται εμπίστευμα οποιασδήποτε μορφής, ο τρόπος ίδρυσης του εμπιστεύματος, με δωρεά εν ζωή ή με διάθεση περιουσίας δυνάμει πράξης τελευταίας βούλησης.

(ε) οι πόροι, αν υπάρχουν.

(στ) τα ονόματα των διαχειριστών ή επιτρόπων εμπιστευμάτων.

(ζ) τα ονόματα των μελών.

(η) οι σκοποί και το πεδίο ενεργειών. και

(θ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει το Συμβούλιο.

(3) Η έγκριση γίνεται με βάση διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζει το Συμβούλιο με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνει η Επιτροπή και δίδεται το αργότερο εντός τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος. Οι εσωτερικοί κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή για ενημέρωσή της.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες ή σε πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και με τις δύο ποινές.

Επίδοση απαγορευτικής ειδοποίησης

7. Το Συμβούλιο δύναται να επιδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ειδοποίηση, με την οποία να απαγορεύει στο πρόσωπο αυτό, τη διεξαγωγή ή να απαιτεί από αυτό την αναστολή οποιασδήποτε ενέργειας ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία, αν, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, εύλογα η ενέργεια αυτή δυνατό να είναι αντίθετη με την κατά καιρούς Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Δικαστικό διάταγμα

8.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, για κάθε ενέργεια που θεωρεί ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, να καταχωρεί μονομερή αίτηση στο Δικαστήριο για την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος κρίνει κατάλληλο για την παρεμπόδιση και τη μη επανάληψη ή συνέχισή της, καθώς και την κατάσχεση οποιασδήποτε μορφής εντύπων και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την ενέργεια αυτή.

(2) Το Δικαστήριο, προτού εκδώσει τελικό διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να εφαρμόζει, τηρουμένων των αναλογιών, τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς και να παρέχει στον Καθ’ού η Αίτηση την ευκαιρία να υποβάλει ένσταση, μαζί με τους λόγους για τους οποίους το διάταγμα δεν πρέπει να καταστεί απόλυτο και ή τελικό.

Επιστημονικές επιτροπές και ομάδα εμπειρογνωμόνων

9. Το Συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση μόνιμων ή ad hoc επιστημονικών επιτροπών ή ομάδας εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την παροχή επιστημονικής ή άλλης βοήθειας σε αυτό.

Γραφείο και Προσωπικό του Συμβουλίου

10. Το Συμβούλιο δύναται να διαθέτει γραφείο με δικό του εξοπλισμό και προσωπικό, που αποσπάται από τον κυβερνητικό τομέα ή προσλαμβάνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου του κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο.

Έσοδα του Συμβουλίου

11.-(1) Τα έσοδα του Συμβουλίου προέρχονται από:

(α) Σχετικό κονδύλι, το οποίο προβλέπεται ειδικά στον κρατικό προϋπολογισμό.

(β) χορηγίες, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα:

Νοείται ότι, όλες οι εισφορές οποιασδήποτε μορφής προς το Συμβούλιο θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί το Συμβούλιο και ενημερώνεται γι’ αυτές η Επιτροπή, ανά τρεις μήνες.

Διάθεση εσόδων

12. Το Συμβούλιο διαθέτει τα έσοδά του:

(α) Για οποιοδήποτε σκοπό συναρτάται με την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και για την κάλυψη οποιωνδήποτε λειτουργικών ή άλλων δαπανών συναρτώνται με αυτή.

(β) για την επιχορήγηση προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης και αξιολόγησης ενεργειών αναφορικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Λογαριασμοί, έλεγχος και Ετήσια Έκθεση

13.-(1) Το Συμβούλιο μεριμνά:

(α) Όπως τηρούνται βιβλία και λογαριασμοί αναφορικά με όλες τις οικονομικές συναλλαγές του·

(β) για την ετοιμασία ετήσιας κατάστασης λογαριασμών, όπου περιέχονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις χορηγίες, δωρεές, εισφορές και δαπάνες που έγιναν κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η εν λόγω κατάσταση.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Το Συμβούλιο ετοιμάζει Ετήσια Έκθεση αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του για το εν λόγω έτος, την οποία υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην Επιτροπή και την καταθέτει στη Βουλή για ενημέρωσή της.

Αγορά υπηρεσιών

14. Για το σκοπό της προώθησης των σκοπών του παρόντος Νόμου και στα πλαίσια της ενάσκησης των δυνάμει αυτού αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο δύναται να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης ή αγοράς υπηρεσιών με οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο.

Διατάγματα

15. Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Διατάγματα που αποστέλλονται στη Βουλή για ενημέρωσή της.

Μεταβατικές διατάξεις

16. Τα πρόσωπα που, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, προβαίνουν σε ενέργειες ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία αυτή, υποβάλλουν στο Συμβούλιο τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στo άρθρο 6.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το εδάφιο (4) του άρθρου 6, καθώς και το άρθρο 8 τίθενται σε ισχύ μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

(Ορισμός του όρου "πρόληψη")

Επίπεδα πρόληψης

Τα πιο κάτω επίπεδα πρόληψης συνάδουν με τα επίπεδα, τα οποία ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας:

Πρωτογενής: η αντιμετώπιση του προβλήματος απότο σύνολο του πληθυσμού, με στόχο τη μείωση των περιστατικών.

Δευτερογενής: η άμεση αντιμετώπιση των πρώτων σταδίων σχετικών προβλημάτων προτού αυτά επιδεινωθούν.

Τριτογενής: η πρόληψη περαιτέρω βλάβης στο θύμα και η θεραπεία του προβλήματος, όταν η κακοποίηση έχει ήδη συμβεί.