Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Αξιωματούχος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει ή ανέλαβε οποιoδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση·

«αποκοπές» σημαίνει αποκοπές από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές αξιωματούχου δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«διορισμός» σημαίνει διορισμό ή εκλογή σε οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση·

«ελαττωμένη σύνταξη» έχει την έννοια που αποδίδεται από τον περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«Η περί Συντάξεων Νομοθεσία» σημαίνει τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση» σημαίνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση για τα οποία ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία καταβάλλεται από τη Δημοκρατία ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Γενικό Ελεγκτή, το Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το Γενικό Λογιστή, το Βοηθό Γενικό Λογιστή, το Βουλευτή, τον Υπουργό, τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τη σύμβαση εργοδότησης για αγορά υπηρεσιών σε κυβερνητική υπηρεσία, τη θέση Επιτρόπου ή Εφόρου ή Προέδρου και Μελών Αρχής ή άλλου Σώματος ή άλλου Αξιωματούχου, του οποίου το λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση προβλέπεται ή καθιδρύεται δυνάμει του Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας·

«οικείος νόμος ή κανονισμοί» σημαίνει οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμούς ή συμβάσεις απασχόλησης ή διοικητικές ρυθμίσεις ή πρακτικές που καθορίζουν τους κανόνες υπολογισμού και καταβολής ωφελήματος ή ωφελημάτων σε αξιωματούχο·

«περιοδικές εισφορές» σημαίνει περιοδικές εισφορές αξιωματούχου που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου·

«πρόσθετη υπηρεσία» σημαίνει πλασματική υπηρεσία που προστίθεται στη συντάξιμη υπηρεσία στις περιπτώσεις ανάληψης δημόσιου λειτουργήματος ή αξιώματος ή θέσης ή σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις·

«σύνταξη» σημαίνει σύνταξη που καταβάλλεται δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων απασχόλησης ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών αλλά δεν περιλαμβάνει τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του άρθρου 3, σύνταξη περιλαμβάνει και τη σύνταξη που καταβάλλεται από ευρωπαϊκά όργανα ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή διεθνείς οργανισμούς σε κύπριους πολίτες που υπηρέτησαν στα εν λόγω όργανα ή οργανισμούς ως αποτέλεσμα της θητείας ή της υπηρεσίας τους στα εν λόγω όργανα ή οργανισμούς.

«συντάξιμες απολαβές» σημαίνει τις συντάξιμες απολαβές όπως αυτές καθορίζονται στην οικεία για κάθε περίπτωση νομοθεσία ή κανονισμούς ή συμβάσεις απασχόλησης ή διοικητικές ρυθμίσεις ή πρακτικές·

«συντάξιμη υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό σύνταξης ή φιλοδωρήματος ή άλλων ωφελημάτων. Για τον υπολογισμό της ολικής συντάξιμης υπηρεσίας υπαλλήλου, χρονική περίοδος μέχρι δεκαπέντε ημερών αγνοείται και πάνω από δεκαπέντε ημέρες λογίζεται ως μήνας·

«συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση·

«Σχέδιο Συντάξεων Όμοιο με το Κυβερνητικό» σημαίνει σχέδιο συντάξεων, οι διατάξεις του οποίου είναι όμοιες με τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νομου·

«υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία σε οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση·

«ωφέλημα» ή «ωφελήματα» σημαίνει σύνταξη ή σύνταξη και εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα·

Γενικές αρχές

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου, ή άλλου γενικού νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων απασχόλησης ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, κατά τον υπολογισμό και την καταβολή τέτοιων ωφελημάτων εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές αρχές:

(α) Για σκοπούς υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού ή του φιλοδωρήματος αξιωματούχου που αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου δε λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία·

(β) Όπου παρέχεται δικαίωμα επιλογής μεταξύ καταβολής σύνταξης μόνον ή ελαττωμένης σύνταξης και εφάπαξ ποσού, αυτό καταργείται και ο αξιωματούχος λαμβάνει σύνταξη (αντίστοιχη της ελαττωμένης) και εφάπαξ ποσό, νοουμένου ότι με βάση την οικεία νομοθεσία διασφαλίζει δικαίωμα καταβολής τέτοιων ωφελημάτων.

(γ) Χρέη προς τη Δημοκρατία εξοφλούνται με αποκοπή από το δικαιούμενο φιλοδώρημα κατά την αποχώρηση από κάθε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση και, σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, με δόσεις από τη μηνιαία σύνταξη που καταβάλλεται από την ημερομηνία αποχώρησης, όπως αυτές καθορίζονται από το Γενικό Λογιστή. Υποχρέωση εισφοράς για σκοπούς καταβολής σύνταξης.

(δ) Για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας των συστημάτων συνταξιοδότησης των αξιωματούχων, αποκόπτεται από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές αξιωματούχου που δικαιούται σε ωφέλημα ή ωφελήματα δυνάμει των εν λόγω συστημάτων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του ή της υπηρεσίας του, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,8% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση  που αξιωματούχος αποβιώσει ή του οποίου έχει λήξει η θητεία ή του οποίου έχει τερματιστεί η υπηρεσία και δε δικαιούται στη χορήγηση ωφελημάτων, επιστρέφεται σε αυτόν ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του, ανάλογα με την περίπτωση, το σύνολο των αποκοπών του με απλό τόκο προς νόμιμο επιτόκιο, όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «Αξιωματούχος» δεν περιλαμβάνει αξιωματούχους για τους οποίους τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περί Συντάξεων Νομοθεσίας ή Σχεδίου Συντάξεων Ομοίου με το Κυβερνητικό ή των οποίων οι όροι εργοδότησης δεν προνοούν την παραχώρηση οποιουδήποτε   ωφελήματος ή οποιωνδήποτε ωφελημάτων κατά ή μετά την αφυπηρέτησή τους:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι αποκοπές αυτές  δεν θεωρούνται ως εισφορές για σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010.

(ε) Ανεξαρτήτως των διατάξεων  οποιουδήποτε οικείου Νόμου ή Κανονισμών, για σκοπούς καταβολής σύνταξης χήρας, χήρα θεωρείται η τελευταία  σύζυγος του θανόντα, ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσης του γάμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο θανών έχει τελέσει το γάμο μετά την αφυπηρέτησή του, η χήρα δεν δικαιούται σε καταβολή σύνταξης χήρας, εάν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση χήρας με την οποία ο θανών τέλεσε περισσότερους από ένα γάμους, για σκοπούς υπολογισμού του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια έκαστου τέτοιου γάμου.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση θανόντα στον οποίο έχουν επιστραφεί οι περιοδικές εισφορές, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που η χήρα καταβάλει με έγγραφο προς το Γενικό Λογιστή ή την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, τις εν λόγω περιοδικές εισφορές, με τόκο προς τόσο επιτόκιο όσο ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Οικονομικών:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «χήρα», «σύζυγος», «θανών», ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει «χήρα», «χήρο», «το σύζυγο», «τη σύζυγο», «τον θανών», «τη θανούσα».

Υποχρεώσεις Αξιωματούχου ο οποίος επανεκλέγεται ή επαναδιορίζεται

4. Αξιωματούχος, ο οποίος υπηρέτησε σε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση και στον οποίο είχαν επιστραφεί οι αποκοπές, δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, και ο οποίος επανεκλέγεται ή επαναδιορίζεται στο ίδιο λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, ανάλογα με την περίπτωση, από την ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος σε ωφέλημα ή σε ωφελήματα υποχρεούται να επιστρέψει στη Δημοκρατία το ποσό των αποκοπών που του είχαν επιστραφεί, μαζί με απλό τόκο προς νόμιμο επιτόκιο όπως ο Υπουργός Οικονομικών εκάστοτε καθορίζει, ώστε η προηγούμενη υπηρεσία του να λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς χορήγησης οποιουδήποτε ωφελήματος δυνάμει της οικείας νομοθεσίας ή κανονισμών.

Περιοδικές εισφορές

5.Oι περιοδικές εισφορές που καταβάλλονται από αξιωματούχο δυνάμει οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας ή κανονισμών για μεταβίβαση της σύνταξης στη/στο χήρα/χήρο ή/και σε εξαρτώμενα τέκνα, σε περίπτωση θανάτου του, καθορίζονται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% των εκάστοτε ετήσιων συντάξιμων απολαβών του:

Νοείται ότι, για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος αξιωματούχος δεν περιλαμβάνει αξιωματούχους για τους οποίους τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οποιασδήποτε περί Συντάξεων οικείας νομοθεσίας ή σχεδίου συντάξεων ομοίου με το κυβερνητικό:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε οικείου νόμου ή Κανονισμών, οι περιοδικές εισφορές αξιωματούχου δεν είναι επιστρεπτέες.

Σύνταξη τέκνου

6. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε οικείου Νόμου ή Κανονισμών, ο Υπουργός Οικονομικών ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο δύναται, μετά τον θάνατο και των δύο γονέων και λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της υπόθεσης, να διατάξει την καταβολή σύνταξης τέκνου για τέκνο, ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο υποφέρει από σωματική ή πνευματική αναπηρία  που πιστοποιείται από ιατροσυμβούλιο, το οποίο αποτελείται από αρμόδιους κυβερνητικούς ιατρικούς λειτουργούς, ακόμα και σε περίπτωση που το τέκνο αυτό είναι ικανό να εργάζεται, ανάλογα με τις δυνάμεις και τις δεξιότητές του:

Νοείται ότι, το ποσοστό της σύνταξης τέκνου που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της υπόθεσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου παρεχόμενη εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών, όσον αφορά τους οργανισμούς του  ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα.

Σημείωση
6 του Ν.136(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.136(I)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.136(I)/2012] τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται του μήνα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
4 του Ν. 182(Ι)/2012Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.182(Ι)/2012]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 182(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σημείωση
3 του Ν. 154(Ι)/2013Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 154(Ι)/2013] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.