Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Δυνάμει Συμβάσεως) Νόμος του 2000.

Ερμηνεία.

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκτός αν στον κυρωτικό νόμο ή την ίδια τη συνθήκη καθορίζεται άλλη αρχή·

«διαδικασία» σημαίνει οποιαδήποτε μη ποινική διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου επί οποιουδήποτε αστικού θέματος και «αστικό θέμα» περιλαμβάνει διαφορές σχετικά με οικογενειακές σχέσεις, κληρονομικά, εμπορικά και άλλα θέματα·

«δικαστήριο» σημαίνει-

(i) το Επαρχιακό ή Εμπορικό Δικαστήριο της επαρχίας όπου ο καθ’ ου η αίτηση διαμένει και προκειμένου για διαφορές σε οικογενειακές σχέσεις, το Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου αυτός διαμένει·

(ii) το Επαρχιακό ή Εμπορικό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου διαμένει ο αιτητής, σε περίπτωση διαμονής του καθ’ ου η αίτηση στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που στη διαδικασία κατά την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση δεν υπήρχε αντίδικος· και

(iii) το Επαρχιακό, Εμπορικό ή Οικογενειακό Δικαστήριο που συνεδριάζει στην επαρχία Λευκωσίας, σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η δικαιοδοσία του δικαστηρίου προκύπτει με βάση τις πρόνοιες των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας του 2023 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το ενωσιακό δίκαιο, διεθνή συνθήκη ή οποιονδήποτε κανόνα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των κανόνων του κοινοδικαίου.

«Εμπορικό Δικαστήριο» σημαίνει το δικαστήριο το οποίο καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου·

«Επαρχιακό Δικαστήριο» σημαίνει το επαρχιακό δικαστήριο το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου·

«Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας του 2023» σημαίνει τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς·

«Οικογενειακό Δικαστήριο» σημαίνει το δικαστήριο το οποίο καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου·

«ποινική διαδικασία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Δικαστηρίων Νόμο·

«συνθήκη» σημαίνει σύμβαση, συμφωνία, πρωτόκολλο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε συνθήκη που δέσμευε την Κύπρο πριν από την ανεξαρτησία και που συνεχίζει να τη δεσμεύει μετά την ανακήρυξη της σε Δημοκρατία.

Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου.

3.—(1) Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου σημαίνει απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού σώματος ή οργάνου ξένης χώρας με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει ή συνδέεται με συνθήκη για αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων και η οποία είναι εκτελεστή στη χώρα στην οποία εκδίδεται.

(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού, η λέξη «απόφαση» περιλαμβάνει και οποιαδήποτε εκτελεστή ενδιάμεση ή προσωρινή απόφαση ή διάταγμα.

Πεδίο εφαρμογής.

4. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου ζητείται η αναγνώριση, εγγραφή ή εκτέλεση απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου.

Ακολουθητέα διαδικασία.

5.—(1) Η διαδικασία η οποία ακολουθείται δυνάμει του παρόντος Νόμου για την εγγραφή, αναγνώριση ή εκτέλεση απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου είναι η ακόλουθη:

(α) Η διαδικασία αρχίζει με καταχώριση στο δικαστήριο αίτησης διά κλήσεως που συνοδεύεται από ένορκη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, με τις ανάλογες προσαρμογές, στην οποία εμφαίνεται ως αιτητής η αρμόδια αρχή ή το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εξεδόθη η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, αναλόγως της περιπτώσεως, και ως καθ' ου η αίτηση το πρόσωπο εναντίον του οποίου ζητείται η αναγνώριση, εγγραφή ή εκτέλεση της απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου:

Νοείται ότι οι περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικοί Κανονισμοί για υποκατάστατη επίδοση ισχύουν:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περιπτώσεις όπου στη διαδικασία κατά την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση δεν υπήρχε αντίδικος, η διαδικασία αρχίζει με μονομερή αίτηση που συνοδεύεται από ένορκη δήλωση.

(β) Κατά την καταχώριση της αίτησης ορίζεται ημερομηνία ακρόασης σε χρόνο που να μην υπερβαίνει τις τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνίας καταχώρησής της.

(γ) Μετά την καταχώρηση της αίτησης επιδίδεται, χωρίς καθυστέρηση, στον καθ' ου η αίτηση αντίγραφο της.

(δ) Ο καθ' ου η αίτηση υποβάλλει, εάν επιθυμεί, γραπτή ένσταση που συνοδεύεται από ένορκη δήλωση για τα γεγονότα στα οποία στηρίζει την ένστασή του, τουλάχιστο δύο μέρες πριν από την ημερομηνία ακρόασης της αίτησης

(ε) Οι λόγοι επί των οποίων ο καθ' ου η αίτηση δύναται να στηρίξει την ένσταση του περιορίζονται στο θέμα της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου ή στην αποδεδειγμένη ικανοποίηση της απόφασης και στην ύπαρξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη συνθήκη σχετικά με την εφαρμογή της.

(στ) Το δικαστήριο δε δίνει παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ένστασης, εκτός αν πεισθεί ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι για παραχώρηση εύλογου χρόνου παράτασης.

(ζ) Η απόδειξη των γεγονότων δύναται να γίνει είτε με ένορκη δήλωση είτε με προφορική μαρτυρία σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

(η) Μετά το πέρας της ακρόασης, το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση του το ταχύτερο δυνατό.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση δύναται να γίνει μόνο για την αναγνώριση και εγγραφή απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου, χωρίς να είναι απαραίτητο να ζητείται ταυτόχρονα και η εκτέλεσή της.

Τήρηση μητρώων.

6. Σχετικά με την καταχώριση των αιτήσεων, τηρούνται από τον πρωτοκολλητή του δικαστηρίου ειδικά μητρώα στα οποία καταγράφονται όλα τα σχετικά με αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

Σημείωση
3 του Ν. 113(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/2023]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 113(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας του 2023.