ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. O περί Τύπου Νόμος του 1989 και ο περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τύπου Νόμοι του 1989 και 2001.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αλλοδαπός" σημαίνει οποιοδήποτε δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"Αρχή Τύπου" σημαίνει την κατά το άρθρο 24 του παρόντα Νόμου εγκαθιδρυόμενη Αρχή·

"βιβλίο" περιλαμβάνει τόμο, μέρος ή υποδιαίρεση τόμου και φυλλάδιο γραμμένο σε οποιαδήποτε γλώσσα, όπως και φύλλο μουσικής, χάρτη, σχεδιαγράφημα ή σχέδιο που εκτυπώθηκε ή λιθογραφήθηκε χωριστά, δεν περιλαμβάνει όμως δημοσίευμα αποτελούμενο αποκλειστικά από τιμοκατάλογο, κατάλογο πωλήσεων, ετήσια έκθεση, εμπορική εγκύκλιο ή εμπορική διαφήμιση·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"δημοσίευση", σε ό,τι αφορά εφημερίδα ή άλλο έντυπο, σημαίνει τη διανομή, την πώληση καθώς και τη σε δημόσιο μέρος ή σε δημόσια συνάθροιση ή σε μέρος προσιτό στο κοινό τοιχοκόλληση ή έκθεση της εφημερίδας ή άλλου εντύπου·

"διευθυντής εφημερίδας" σημαίνει το πρόσωπο που έχει τη διεύθυνση και τη διαχείριση της εφημερίδας·

"έκδοση", σε ό,τι αφορά εφημερίδα ή άλλο έντυπο, σημαίνει την εκτύπωση της εφημερίδας ή άλλου εντύπου·

"εφημερίδα" σημαίνει κάθε έντυπο που προσβλέπει στην ενημέρωση του κοινού, εκδίδεται καθημερινά ή κατά μεγαλύτερα, τακτά πάντως, χρονικά διαστήματα, μέχρι ένα κατ' ανώτατο όριο μήνα, περιέχει ύλη γενικού πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα ειδήσεις, κρίσεις, μελέτες, άρθρα ή αναγνώσματα σχετικά με θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως και αγγελίες και διαφημίσεις· ο όρος "εφημερίδα", εφόσο δε γίνεται διάκριση στον παρόντα Νόμο, περιλαμβάνει και το "περιοδικό", που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο σημαίνει έντυπο που εκδίδεται κατά τακτά διαστήματα, μια τουλάχιστο φορά σε κάθε τετραμηνία, σε τακτικές εκδόσεις, του οποίου το περιεχόμενο δεν μπορεί να προσδώσει σ' αυτό την έννοια της εφημερίδας σύμφωνα με τα πιο πάνω·

"εφημεριδοπώλης" σημαίνει τον κατά κύριο επάγγελμα ασχολούμενο με τη διανομή και πώληση εφημερίδων στα σπίτια ή στους δρόμους·

"ιδιοκτήτης" ή κατά ταυτόσημη έννοια "εκδότης", σε ό,τι αφορά εφημερίδα, σημαίνει το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που είναι ιδιοκτήτης ή ένας από τους συνιδιοκτήτες της εφημερίδας"

"Κύπριος δημοσιογράφος" σημαίνει τον πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον αλλοδαπό που έχει κύρια τακτική και αμειβόμενη απασχόληση σε εφημερίδα ή εφημερίδες εκδιδόμενες στη Δημοκρατία και παρέχει προς αυτή αποκλειστικά πνευματική εργασία, ως διευθυντής, αρχισυντάκτης, συντάκτης, αρθρογράφος, σχολιαστής, κριτικός, σκιτσογράφος, σατιρογράφος, γελοιογράφος, φωτορεπόρτερ ή διορθωτής, ασχολούμενος με τη συλλογή, σύνταξη ή διόρθωση δημοσιογραφικής ύλης· ο όρος αυτός περιλαμβάνει επίσης τους ανταποκριτές εφημερίδας που βρίσκονται στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, όπως και τους υπό τους ίδιους όρους απασχολουμένους σε πρακτορείο ειδήσεων που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή στη σύνταξη ειδησεογραφικού περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών δελτίων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και ανήκοντες στην κατηγορία του συντάκτη στην υπηρεσία του ιδρύματος αυτού όπως και τους λειτουργούς εκείνους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που ασκούν δημοσιογραφική εργασία·

"Μητρώο" σημαίνει το κατά το άρθρο 6 του παρόντα Νόμου τηρούμενο Μητρώο Ξένων Δημοσιογράφων·

"νομικό πρόσωπο" σημαίνει νομικό πρόσωπο που συστάθηκε στη Δημοκρατία σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν σ' αυτή·

"ξένος δημοσιογράφος" σημαίνει τον αλλοδαπό κατ' επάγγελμα δημοσιογράφο που εκπροσωπεί στη Δημοκρατία ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή το διαπιστευμένο στη Δημοκρατία ανταποκριτή ή έκτακτο απεσταλμένο τέτοιου οργανισμού·

"περιπτεριούχος" σημαίνει τον έχοντα την εκμετάλλευση του περιπτέρου·

"περίπτερο" περιλαμβάνει κάθε μικρό κτίσμα ή κατασκεύασμα σε δημόσιο δρόμο ή μέσα σε κατάστημα, κέντρο αναψυχής, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, εντευκτήριο ή άλλο κατάλληλο υποστατικό, όπου εκτίθενται προς πώληση εφημερίδες και άλλα έντυπα ή πλατεία στην οποία εκτίθενται προς πώληση είδη πρόχειρης χρήσης, εφημερίδες και άλλα έντυπα·

"πρακτορείο τύπου" σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια, αναλαμβάνει την πρακτόρευση και τη διανομή προς πώληση εφημερίδων στη Δημοκρατία ή και το εξωτερικό·

"Συμβούλιο Τύπου" σημαίνει το κατά το άρθρο 3 του παρόντα Νόμου εγκαθιδρυόμενο Συμβούλιο·

"τυπογραφικό πιεστήριο" περιλαμβάνει οποιαδήποτε μηχανή και συσκευή που είναι διασκευασμένη ή προφανώς προορίζεται για την ανατύπωση λέξεων, εικόνων ή

σημείων πάνω σε χαρτί, ύφασμα ή άλλη, παρόμοιας φύσης ύλη, όπως και κάθε τμήμα τέτοιας μηχανής ή συσκευής, δεν περιλαμβάνει όμως συσκευή που προορίζεται και χρησιμοποιείται για την ανατύπωση σχεδίων μόνο ή καθαρώς φωτογραφική συσκευή που προορίζεται και χρησιμοποιείται για την ανατύπωση φωτογραφιών μόνο ή οποιαδήποτε συσκευή που προορίζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή πολλαπλών αντιτύπων γραπτής ή δακτυλογραφημένης αλληλογραφίας ή εγκυκλίων·

"τύπος" σημαίνει κάθε προϊόν που προέρχεται από την τυπογραφία ή άλλο μηχανικό ή φυσικοχημικό μέσο, με το οποίο επιτυγχάνεται η παραγωγή μεγάλου αριθμού όμοιων αντιτύπων·

"υποπρακτορείο τύπου" σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατέχον ειδική προς τούτο άδεια, αναλαμβάνει την πρακτόρευση και τη διανομή προς πώληση εφημερίδων σε καθορισμένη περιοχή της Δημοκρατίας·

"Υπουργείο" σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Συμβούλιο Τύπου

3.-(1) Συνιστάται Συμβούλιο, καλούμενο "Συμβούλιο Τύπου", στο οποίο ανατίθεται η ευθύνη για την προάσπιση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του κυπριακού τύπου και την πρέπουσα λειτουργία αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους κανόνες δεοντολογίας που κατά καιρούς εκδίδονται από το Συμβούλιο.

(2) Ειδικότερα το Συμβούλιο Τύπου έχει αρμοδιότητα-

(α) Να διασφαλίζει το σεβασμό της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του κυπριακού τύπου και να περιφρουρεί τη διατήρηση τούτων σύμφωνα με τις υψηλές παραδόσεις της δημοσιογραφίας και του επαγγέλματος·

(β) να προασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του κυπριακού τύπου και για το σκοπό αυτό να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και παραστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και του εξωτερικού·

(γ) να ρυθμίζει τα της δεοντολογίας του τύπου και του δημοσιογραφικού επαγγέλματος·

(δ) να διερευνά παράπονα σχετικά με τον τύπο και τη λειτουργία του και να εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, κατηγορίες εναντίον εφημερίδων και δημοσιογράφων για αντιεπαγγελματική ενέργεια ή συμπεριφορά, να αποφασίζει γι' αυτές και να υποδείχνει τα κατάλληλα μέτρα θεραπείας·

(ε) να δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του και τις αποφάσεις του σε θέματα που διερευνήθηκαν από το Συμβούλιο, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία·

(στ) να εκδίδει δημοσιογραφική ταυτότητα στους Κυπρίους δημοσιογράφους, εφόσο ικανοποιηθεί, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του εκδότη και αρχισυντάκτη της εφημερίδας στην οποία απασχολούνται ή του Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ή του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου Πληροφοριών, ότι συντρέχουν οι κατά νόμον προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό·

(ζ) να ακυρώνει την κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδοθείσα δημοσιογραφική ταυτότητα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση, αν ο κάτοχος αυτής απολέσει την ιδιότητα του Κυπρίου δημοσιογράφου για οποιαδήποτε αιτία.

Σύνθεση Συμβουλίου Τύπου

4.-(1) Το Συμβούλιο Τύπου απαρτίζεται από τον πρόεδρο και από αριθμό μελών που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.

(2) Πρόεδρος διορίζεται νομομαθής ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου ο οποίος δεν έχει σχέση με τον τύπο. Τρία από τα μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου και τρία ύστερα από εισήγηση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Τα λοιπά μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση των εκάστοτε εκπροσωπούμενων στη Βουλή πολιτικών κομμάτων, νοουμένου όμως ότι το κάθε ένα από τα κόμματα αυτά θα εκπροσωπείται από ένα άτομο. Για το σκοπό αυτό κάθε ένα από τα κόμματα αυτά υποβάλλει σχετικό κατάλογο από τρία τουλάχιστον άτομα και από τον κατάλογο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει και διορίζει ένα άτομο ως εκπρόσωπο καθενός από τα κόμματα αυτά.

(3) Σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, χρέη προέδρου ασκεί το γηραιότερο από τα μέλη σε όλες τις αρμοδιότητες του προέδρου.

(4) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

(5) Επιτρέπεται ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους για την αναπλήρωση τακτικού μέλους, σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας. O διορισμός του αναπληρωματικού μέλους γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση του Συμβουλίου στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(6) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλης αιτίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό προέδρου ή μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου προέδρου ή μέλους σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση του Συμβουλίου στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(7) Η παραίτηση του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου ενεργείται με έγγραφο που απευθύνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Συνεδρίες του Συμβουλίου Τύπου

5.-(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον κατά το προηγούμενο άρθρο ασκούντα χρέη προέδρου.

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, καθορίζει ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.

(3) O πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τρία τουλάχιστο μέλη που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(4) Έξι μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(5) Τηρούνται πρακτικά για κάθε συνεδρία του Συμβουλίου που υπογράφονται από τον προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(6)Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο καθορίζει όσα αφορούν τις συνεδρίες του και την ακολουθητέα κατά τις συνεδρίες διαδικασία.

Μητρώο Ξένων Δημοσιογράφων

6.-(1) Στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τηρείται Μητρώο Ξένων Δημοσιογράφων.

(2) Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι που ασκούν το επάγγελμα τους στη Δημοκρατία.

(3) Κατ' εξαίρεση δεν επιβάλλεται εγγραφή στο Μητρώο ξένων δημοσιογράφων που επισκέπτονται τη Δημοκρατία για επαγγελματικούς σκοπούς εκτάκτως και για ολιγοήμερη, μέχρι ένα μήνα, παραμονή.

(4) Ξένος δημοσιογράφος που έρχεται στη Δημοκρατία για άσκηση του επαγγέλματος του οφείλει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός να επιδώσει τα διαπιστευτήρια του στο Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και να υποβάλει αίτηση για εγγραφή του στο Μητρώο.

(5) Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, εφόσο ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις εγγράφει τον στο Μητρώο και εκδίδει προς αυτόν ειδική ταυτότητα.

(6)Από το Μητρώο διαγράφονται οι ξένοι δημοσιογράφοι που αναχωρούν μόνιμα από τη Δημοκρατία ή που έπαυσαν να ασκούν σ' αυτή το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Η διαγραφή ενεργείται είτε μετά από αίτηση είτε αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Ελευθερία αναζήτησης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών

7.-(1) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης αναζήτησης και λήψης πληροφοριών από ιδιωτικές πηγές, χωρίς παρακώλυση από μέρους κρατικών οργάνων και ανεξάρτητα από σύνορα, και της ελεύθερης μετάδοσης τούτων με κάθε μέσο έκφρασης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη δημόσια τάξη, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων.

(2) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης προσέγγισης των κρατικών πηγών πληροφοριών, της αναζήτησης και λήψης πληροφοριών από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας και της ελεύθερης μετάδοσης τούτων με κάθε μέσο έκφρασης.

(3) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας έχουν υποχρέωση να παρέχουν τη ζητούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) πληροφορία το ταχύτερο δυνατόν, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δεν το επιτρέπουν και αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την προστασία της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων.

Κατοχύρωση δημοσιογραφικού απόρρητου

8.-(1) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα να μην αποκαλύπτει την πηγή των πληροφοριών που δημοσιεύει και να αρνηθεί στην προκείμενη περίπτωση να δώσει μαρτυρία και να μη διωχθεί εξαιτίας της άρνησης του.

(2) Κατ' εξαίρεση, δημοσιογράφος που δημοσιεύει πληροφορία που αφορά ποινικό αδίκημα είναι δυνατόν να υποχρεωθεί, από το Δικαστήριο, που επιλήφθηκε του αδικήματος ή από το θανατικό ανακριτή να αποκαλύψει την πηγή του, εφόσο το Δικαστήριο ή ο θανατικός ανακριτής ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις-

(α) Η πληροφορία είναι σαφώς σχετική με το ποινικό αδίκημα·

(β) δεν μπορεί άλλως πως να εξασφαλιστεί η πληροφορία· και

(γ) λόγοι υπέρτερου και επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος επιβάλλουν αποκάλυψη της πληροφορίας.

ΜΕΡΟΣ III ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας από πολίτες της Δημοκρατίας

9.-(1) Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια οποιασδήποτε αρχής για την έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας στη Δημοκρατία από πολίτη της Δημοκρατίας ή από πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από νομικό πρόσωπο που διοικείται ή ελέγχεται από πολίτες της Δημοκρατίας ή από πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλεται όμως, πριν από την έκδοση της εφημερίδας, να κατατεθεί στον Υπουργό, ένορκος δήλωση, στον τύπο του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντα Νόμου, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται σ' αυτό. Η ένορκος δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο που κατονομάζεται στη δήλωση ως ιδιοκτήτης της εφημερίδας.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης της εφημερίδας οφείλει να καταθέσει στον Υπουργό ένορκο δήλωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

(3) Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου εκδίδουν εφημερίδα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί Τύπου Νόμου, τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος, δικαιούνται να συνεχίσουν την έκδοση της εφημερίδας τους νοουμένου ότι υποβάλλουν την ένορκο δήλωση που προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(4) O ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή ύψους μέχρι πεντακόσιες λίρες.

Έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας από αλλοδαπούς

10.-(1) Για την έκδοση ή και δημοσίευση εφημερίδας στη Δημοκρατία από αλλοδαπό απαιτείται άδεια σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Αν η εφημερίδα δεν προορίζεται να δημοσιευτεί στη Δημοκρατία, η άδεια χορηγείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας.

(3) Αν η εφημερίδα προορίζεται για δημοσίευση στη Δημοκρατία, η άδεια χορηγείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας και προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.

(4) Η άδεια για έκδοση ή και δημοσίευση εφημερίδας από αλλοδαπούς είναι δυνατόν να χορηγηθεί υπό όρους που καθορίζονται κάθε φορά από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας. Οι όροι καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη συμφερόντων που ανάγονται στην ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την παρεμπόδιση της διατάραξης των διεθνών σχέσεων της Δημοκρατίας.

(5) Η σύμφωνα με τα πιο πάνω άδεια υπόκειται σε ανάκληση σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους κάτω από τους οποίους εκδόθηκε. Η ανάκληση της άδειας ενεργείται από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών και κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του τυπογραφείου στο οποίο εκδίδεται η εφημερίδα, η δε άδεια επιστρέφεται στον Υπουργό.

(6) Αλλοδαποί που την ημέρα κατά την οποία ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εκδίδουν εφημερίδα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί Τύπου Νόμου, τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος, δικαιούνται να συνεχίσουν την έκδοση της εφημερίδας τους, εφόσο καταθέσουν στον Υπουργό την ένορκο δήλωση στον τύπο του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντα Νόμου. Η ένορκος δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο που κατονομάζεται στη δήλωση ως ιδιοκτήτης της εφημερίδας.

(7) Ο ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης του, με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο ποινές και όλα τα αντίτυπα εφημερίδας που εκδόθηκε ή δημοσιεύτηκε κατά παράβαση των διατάξεων αυτών υπόκεινται σε κατάσχεση.

Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας

11.-(1) Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας ορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης της εφημερίδας είναι νομικό πρόσωπο. O ορισμός του γίνεται με δήλωση του ιδιοκτήτη που κατατίθεται στον Υπουργό τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει να εκδίδεται η εφημερίδα. Η δήλωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του και τον ορίζει ως υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφημερίδας.

(2) Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας ορίζεται υποχρεωτικά ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου.

(3) Ανεξάρτητα από τυχόν ευθύνη του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, ο κατά νόμον υπεύθυνος της εφημερίδας ευθύνεται για κάθε αδίκημα που διαπράττεται από τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα ή άλλου νόμου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

(4) Ιδιοκτήτης που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες, το δε εκδικάζον τα αδίκημα δικαστήριο εκδίδει συγχρόνως διάταγμα με το οποίο ο ιδιοκτήτης καλείται όπως μέσα σε δέκα ημέρες από την έκδοση του διατάγματος συμμορφωθεί και καταθέσει την κατά το εδάφιο (1) δήλωση.

(5)Αν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί προς το κατά το προηγούμενο εδάφιο δικαστικό διάταγμα, ο Υπουργός έχει εξουσία να απαγορεύσει την έκδοση της εφημερίδας, μέχρις ότου κατατεθεί η σχετική δήλωση.

Καταχώρηση δηλώσεων για έκδοση αποδείξεων

12. Δήλωση που κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Νόμου καταχωρίζεται την ίδια ημέρα στο Υπουργείο, αφού καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη όπως καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, και εκδίδεται απόδειξη στην οποία φαίνεται η ημερομηνία της κατάθεσης. Η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή στο Δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου της δήλωσης στην οποία αναφέρεται.

Αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη στην εφημερίδα

13.-(1) Στο πάνω μέρος οποιασδήποτε σελίδας όλων των αντιτύπων των εφημερίδων, που εκδίδονται στη Δημοκρατία αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του, κατά νόμον υπευθύνου, όπως και ο τόπος εκτύπωσης της εφημερίδας.

(2) Ο εκδίδων εφημερίδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' εξακολούθηση διάπραξης του αδικήματος, το αδίκημα τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες λίρες.

Παράδοση αντιτύπων εφημερίδων στον Υπουργό

14.-(1) Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας έχει υποχρέωση, την ημέρα που εκδίδεται η εφημερίδα ή μέσα σε τρεις το αργότερο ημέρες, να παραδίδει στον Υπουργό για καταχώριση ένα αντίτυπο της εφημερίδας, με την υπογραφή του ιδίου ή προσώπου εντεταλμένου για το σκοπό αυτό με ειδικό πληρεξούσιο κατατεθειμένο στο Υπουργείο.

(2) Ιδιοκτήτης που δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες.

Δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο της εφημερίδας

15.-(1) Εφόσο ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντα Νόμου, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, αναφορικά με την οποία έγινε η κατά νόμο δήλωση, αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο της εφημερίδας. Ο τίτλος αυτός ή άλλος που προσομοιάζει με τον τίτλο σε βαθμό που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος άλλης εφημερίδας.

(2) Απαγορεύεται η έκδοση εφημερίδας με τίτλο που χρησιμοποιείται ήδη προς διάκριση υφιστάμενου κατά κοινή αναγνώριση πολιτικού κόμματος, χωρίς τη γραπτή άδεια του αρχηγού του, ελλείψει δε αρχηγού, του προσώπου που κατά κοινή αναγνώριση εκπροσωπεί το κόμμα. Στην ίδια απαγόρευση υπόκειται η έκδοση εφημερίδας με τίτλο που περιέχει τον πιο πάνω διακριτικό τίτλο κόμματος ή χαρακτηριστικό τμήμα αυτού, με τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ότι η εφημερίδα απηχεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του κόμματος.

(3)Αποσβέννηται το κατά το εδάφιο (1) δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο εφημερίδας, αν ο ιδιοκτήτης δεν προχωρήσει στην έκδοση της εφημερίδας σε διάστημα ενός έτους, αφότου καταχωρίστηκε η κατά νόμον δήλωση ή παραχωρήθηκε η άδεια για έκδοση της εφημερίδας ή αν αναστείλει την έκδοση της για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει προκειμένου για τίτλους εφημερίδων κατά νόμον δηλωθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου περί Τύπου Νόμου, που καταργείται από τον παρόντα Νόμο.

ΜΕΡΟΣ IV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ - ΑΡΧΗ ΤΥΠΟΥ
Ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων και άλλων εντύπων

16. Η κυκλοφορία των εφημερίδων και άλλων εντύπων είναι ελεύθερη, δύναται δε να ενεργηθεί είτε απ' ευθείας από τον εκδότη τους είτε μέσω των κατά νόμον λειτουργούντων πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου, περιπτερούχων και εφημεριδοπωλών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του Μέρους αυτού.

Κυκλοφορία εφημερίδων και άλλων εντύπων από τον εκδότη

17. Ο εκδότης εφημερίδας ή άλλου εντύπου είναι ελεύθερος να διασφαλίσει την κυκλοφορία της εφημερίδας ή άλλου εντύπου με μέσα τα οποία ο ίδιος θα επιλέξει ως προσφορότερα για το σκοπό αυτό.

Ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου

18.-(1) Για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου απαιτείται άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό μετά από προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.

(2) Η άδεια για ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου παρέχεται σε πολίτες της Δημοκρατίας ή σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε νομικά πρόσωπα που διοικούνται και ελέγχονται από πολίτες της Δημοκρατίας ή σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου που λειτουργούν στη Δημοκρατία κατά την ημέρα που ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ δικαιούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για διάστημα έξι μηνών· μετά την παρέλευση των έξι μηνών απαγορεύεται να λειτουργήσουν, εκτός αν εξασφαλίσουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ανάκληση της άδειας πρακτορείου ή υποπρακτορείων τύπου

19.-(1) Η άδεια λειτουργίας πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει οποιαδήποτε από τις κατά τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις αυτού.

(2) Η άδεια ανακαλείται από τον Υπουργό, μετά από προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.

Υποχρεώσεις πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου

20.-(1) Τα πρακτορεία και τα υποπρακτορεία τύπου έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση, με τους ίδιους για όλες τις εφημερίδες όρους, οποιαδήποτε εφημερίδα ανεξάρτητα από την πολιτική ή άλλη τοποθέτηση της και να διαθέτουν τις εφημερίδες που κυκλοφορούν μέσω τους χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων και σε βάρος άλλων.

(2) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συνομολόγηση ειδικών όρων προκειμένου μόνο για την πρακτόρευση και τη διανομή για πώληση εφημερίδων απογευματινών ή άλλων εφημερίδων που εκδίδονται έκτακτα και σε μη κανονικά διαστήματα, αν η με τους συνήθεις όρους πρακτόρευση τους παρουσιάζεται ασύμφορη για τα πρακτορεία ή υποπρακτορεία τύπου.

(3) Απαγορεύεται στα πρακτορεία και τα υποπρακτορεία τύπου να δέχονται για κυκλοφορία εφημερίδες που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(4) Η διανομή των προς πώληση εφημερίδων από τα πρακτορεία τύπου γίνεται είτε στα κατά τόπους λειτουργούντα υποπρακτορεία τύπου είτε απ' ευθείας στους περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες.

(5)Τα υποπρακτορεία τύπου έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση εφημερίδες τόσο από τα πρακτορεία τύπου όσο και από τους εκδότες τους.

(6) Η διανομή των προς πώληση εφημερίδων από τα υποπρακτορεία τύπου γίνεται στους περιπτερούχους και τους εφημεριδοπώλες της περιοχής, όπου κατά νόμον λειτουργεί το κάθε ένα υποπρακτορείο τύπου.

Περιπτερούχοι

21.-(1) Οι περιπτερούχοι έχουν υποχρέωση να δέχονται για πώληση εφημερίδες τόσο από τα πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου όσο και απ' ευθείας από τους εκδότες των εφημερίδων.

(2) Οι περιπτερούχοι έχουν υποχρέωση να εκθέτουν για πώληση σε περίοπτη θέση του περιπτέρου, χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων σε βάρος άλλων, αντίτυπα όλων των εφημερίδων που κυκλοφορούν μέσω τους και να μην επιτρέπουν τη λαθραία ανάγνωση, το δανεισμό ή τη διάθεση με μειωμένη τιμή με τον όρο της επιστροφής ή της αντικατάστασης των εφημερίδων.

Εφημεριδοπώλες

22.-(1) Οι εφημεριδοπώλες έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση εφημερίδες τόσο από πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου όσο και απ' ευθείας από τους εκδότες των εφημερίδων και να πωλούν αυτές χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων σε βάρος άλλων.

(2) Επιτρέπεται στους εφημεριδοπώλες η διαλάληση των εφημερίδων στους δρόμους και σε δημόσιους χώρους μόνο με τον τίτλο αυτών, την τιμή, την ένδειξη των απόψεων τους και τα ονόματα των συγγραφέων ή των συντακτών τους.

(3)Απαγορεύεται η διαλάληση τίτλων άσεμνων ή που περιέχουν δυσφημιστικές ή εξυβριστικές εκφράσεις κατά τρίτων ή η διαλάληση ειδήσεων που δεν αναγράφονται μεν, αλλά διαλαλούνται με τρόπο που μπορεί να διαταράξει την κοινή ησυχία.

Ποινικά αδικήματα σχετικά με την κυκλοφορία των εφημερίδων

23.-(1) Ο παρεμποδίζων την ελεύθερη κυκλοφορία των εφημερίδων ή ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες.

(2) Περιπτερούχος που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 ή εφημεριδοπώλης που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 22 διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες λίρες.

Αρχή Τύπου

24.-(1) Συνιστάται ανεξάρτητη Αρχή, καλούμενη "Αρχή Τύπου", στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν η παροχή γνωμών και η έκδοση αποφάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.

(2) Η Αρχή Τύπου είναι αρμόδια να συμβουλεύει τον Υπουργό πάνω σε θέματα που ανάγονται στη χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας πρακτορείου και υποπρακτορείου τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

(3) Η Αρχή Τύπου είναι αρμόδια να αποφασίζει, με την έγκριση του Υπουργού, για τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης εφημερίδων και της καταβλητέας σε πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου, περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες προμήθεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(4) Η ανώτατη τιμή πώλησης εφημερίδων, σε συνάρτηση με το ύψος της καταβλητέας σε πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου, περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες προμήθειας, καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η τιμή αυτή να μην απολήγει σε τόσο χαμηλό επίπεδο, ώστε να καθίσταται δυσχερής ή να παρεμποδίζεται οπωσδήποτε η έκδοση εφημερίδων ούτε σε τόσο ψηλό επίπεδο, ώστε να επιβαρύνεται υπέρμετρα το αναγνωστικό κοινό και να μην εξασφαλίζεται έτσι η πολλαπλή και πολυμερής ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού.

(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καλέσει την Αρχή Τύπου όπως μέσα σε τακτή προθεσμία συνέλθει και αποφασίσει για τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης εφημερίδων και το ύψος των κατά το άρθρο αυτό καταβλητέων προμηθειών.

(6) Αν η Αρχή Τύπου παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η ανώτατη τιμή πώλησης εφημερίδων και το ύψος της κατά το παρόν άρθρο καταβλητέας προμήθειας καθορίζονται από τον Υπουργό.

Σύνθεση Αρχής Τύπου

25.-(1) Η Αρχή Τύπου απαρτίζεται από εννιά μέλη διοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τρία από τα μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου και ένα ύστερα από εισήγηση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Μέλη της Αρχής Τύπου διορίζονται ένας ανώτερος λειτουργός του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ένας αρμόδιος για τα θέματα τύπου λειτουργός του Υπουργείου, με υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, ένας ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου αυτού, ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτητών των πρακτορείων τύπου και ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτητών τυπογραφείων.

(3) Πρόεδρος της Αρχής Τύπου διορίζεται ένα από τα μέλη που εισηγήθηκε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος αυτού χρέη προέδρου ασκεί το προς τούτο επιλεγόμενο από την Αρχή Τύπου μέλος από τα υπόλοιπα μέλη των εκδοτών.

(4) Η θητεία της Αρχής Τύπου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

(5) Επιτρέπεται ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους για αναπλήρωση τακτικού, σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας. Ο διορισμός του αναπληρωματικού μέλους γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση της Αρχής, στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

(6) Σε περίπτωση που η θέση μέλους της Αρχής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας της Αρχής λόγω θανάτου, παραίτησης ή λόγω άλλης αιτίας, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου μέλους σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση της Αρχής στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

Συνεδρίες της Αρχής Τύπου

26.-(1) Οι συνεδρίες της Αρχής Τύπου συγκαλούνται από τον πρόεδρο αυτής.

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί την Αρχή σε συνεδρία, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.

(3) Ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, οποτεδήποτε ζητήσει τούτο ο Υπουργός ή αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(4) Πέντε μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(5) Στις συνεδρίες της Αρχής Τύπου έκτακτα μετέχει και μπορεί να εκφράσει γνώμη εκπρόσωπος των εφημεριδοπωλών ή των περιπτερούχων, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσο κατά τη συνεδρία συζητούνται θέματα που άπτονται των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μιας από τις πιο πάνω οργανώσεις.

(6) Τηρούνται πρακτικά για κάθε συνεδρία της Αρχής που υπογράφονται από τον προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(7)Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων του άρθρου αυτού η Αρχή καθορίζει τα των συνεδριών της και την ακολουθητέα κατά τις συνεδρίες διαδικασία.

Υποχρέωση ιδιοκτήτη τυπογραφείου

27.-(1) Σε προθεσμία ενός μηνός από την παράδοση βιβλίου, που εκδίδεται στη Δημοκρατία μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου, ο ιδιοκτήτης του τυπογραφείου έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Υπουργείο τρία τυπωμένα ή λιθογραφημένα αντίτυπα του βιβλίου στην καλύτερη του μορφή. Τα αντίτυπα αυτά θα συνοδεύονται από τους χάρτες, εικόνες ή εγχάρακτα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, στην καλύτερη τους σε χρώμα και εκτέλεση μορφή. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επόμενη έκδοση βιβλίου, ανεξάρτητα αν η πρώτη έκδοση έγινε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου. Όλα τα πιο πάνω κατατίθενται δωρεάν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του τυπογραφείου και του εκδότη του βιβλίου. Για την κατάθεση των βιβλίων εκδίδεται από το Υπουργείο σχετική απόδειξη.

(2) Ιδιοκτήτης τυπογραφείου που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες, εκτός αν αποδείξει ότι η παράλειψη του οφείλεται σε μη συμμόρφωση του εκδότη με υποχρέωση του που προνοείται στο επόμενο άρθρο.

Υποχρέωση εκδότη βιβλίου

28.-(1) Μέσα σε εύλογο χρόνο, πριν από την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός που προνοεί το προηγούμενο άρθρο, ο εκδότης του βιβλίου έχει υποχρέωση να εφοδιάσει τον ιδιοκτήτη του τυπογραφείου με τα αναγκαία βιβλία, χάρτες, εικόνες και εγχάρακτα για εκπλήρωση της υποχρέωσης του που καθορίζεται στο άρθρο 27.

(2) Εκδότης βιβλίου που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες.

Αρχείο Βιβλίων

29. Στο Υπουργείο τηρείται Αρχείο Βιβλίων στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 κατατιθέμενα βιβλία. Η καταχώριση διενεργείται το ταχύτερο από την κατάθεση του βιβλίου και περιέχει τα στοιχεία που εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας

30. Το Υπουργείο δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας τις εκδόσεις βιβλίων που καταχωρίζονται στο Αρχείο Βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση

31. Με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους οποιαδήποτε κατηγορία βιβλίων που καθορίζεται στο Διάταγμα.

ΜΕΡΟΣ VI ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Άλλα έντυπα δημοσιεύματα

32.-(1) Όλα τα έντυπα δημοσιεύματα, εκτός από τις εφημερίδες, τα βιβλία ή τα εμπορικής φύσεως δημοσιεύματα, επιβάλλεται να αναγράφουν στο κάτω μέρος της τελευταίας τους σελίδας το όνομα του ιδιοκτήτη του τυπογραφείου στο οποίο εκτυπώθηκαν και του εκδότη τους.

(2) Αυτός που εκτυπώνει ή εκδίδει δημοσιεύματα κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες.

ΜΕΡΟΣ VII ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ - ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και ίδρυση τυπογραφείου από πολίτες της Δημοκρατίας

33. [Διαγράφηκε]
Καταχώρηση δηλώσεων

34. [Διαγράφηκε]
Κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και ίδρυση τυπογραφείου από αλλοδαπούς

35.-(1) Για την κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και την ίδρυση τυπογραφείου στη Δημοκρατία από αλλοδαπό απαιτείται άδεια. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλονται τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.

(2) Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό υπό τον όρο ότι το τυπογραφείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εκτύπωση εφημερίδων και άλλων εντύπων που δεν προορίζονται για δημοσίευση στη Δημοκρατία.

(3)Αλλοδαποί που την ημέρα κατά την οποία ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατέχουν τυπογραφικό πιεστήριο δικαιούνται να το διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1989. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας απαγορεύεται η κατοχή του, εκτός αν εξασφαλίσουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(4) Ο ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ευθύνη του ιδιοκτήτη του τυπογραφείου για την εκτύπωση εφημερίδας

36.-(1) Ο ιδιοκτήτης του τυπογραφείου έχει υποχρέωση πριν προβεί στην εκτύπωση εφημερίδας, να διαπιστώσει ότι η εφημερίδα αυτή εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ή, ανάλογα με την περίπτωση, του άρθρου 10 του παρόντα Νόμου.

(2) Ιδιοκτήτης τυπογραφείου που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες.

ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αντίγραφα και πιστοποιητικά εκδιδόμενα από τον Υπουργό

37.-(1) Εκδίδονται από τον Υπουργό, ύστερα από αίτηση-

(α) Επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων που καταχωρίζονται ή αδειών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου· και

(β)πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν καταχωρίστηκε δήλωση ή δε χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου.

(2) Για την έκδοση αντιγράφου ή πιστοποιητικού καταβάλλονται τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.

(3) Αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται δεκτό στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου του.

Δικαίωμα επανόρθωσης

38.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής εφημερίδας, στην οποία αναγράφηκε ανακριβές δημοσίευμα που ανάγεται σε πράξεις σχετικές με τα καθήκοντα ορισμένου δημόσιου υπαλλήλου, ανεξάρτητα αν το δημοσίευμα προέρχεται από τη διεύθυνση της εφημερίδας ή από οποιοδήποτε τρίτο, οφείλει να καταχωρίζει δωρεάν κάθε επανόρθωση του δημοσιεύματος αυτού, είτε τη στέλλει ο δημόσιος υπάλληλος είτε η αρμόδια υπηρεσία.

(2) Η επανόρθωση καταχωρίζεται στο αμέσως επόμενο ή μεθεπόμενο φύλλο από την ημέρα της παραλαβής της με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία στην ίδια θέση, όπου είχε καταχωριστεί το δημοσίευμα που την προκάλεσε, και χωρίς καμιά παρεμβολή ή παράλειψη. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική και από το δικαίωμα αποζημιώσεως του παθόντα.

(3)Αν το δημοσίευμα θίγει προσωπικά το δημόσιο υπάλληλο, αυτός έχει επιπρόσθετα και το δικαίωμα της απάντησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

(4) Η επανόρθωση πρέπει να υπογράφεται από τον αποστολέα, να μην υπερβαίνει την έκταση του δημοσιεύματος που ανασκευάζει και να περιορίζεται στην ανασκευή των ανακριβών περιστατικών και στην παράθεση των αληθών. Μπορεί όμως ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου, με αιτιολογημένη απόφαση του που εκδίδεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, με αίτηση μεν του δημόσιου υπαλλήλου ή της υπηρεσίας να αποφασίσει την αύξηση της έκτασης της επανόρθωσης μέχρι το διπλάσιο της έκτασης του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος, με αίτηση δε του διευθυντή της εφημερίδας που υποβάλλεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παραλαβή της επανόρθωσης, να αποφασίσει μείωση της έκτασης της επανόρθωσης. Αν μετά τη δημοσίευση της επανόρθωσης η εφημερίδα προβεί σε νέο δημοσίευμα με το ίδιο αντικείμενο που ανάγεται και πάλι στον ίδιο δημόσιο υπάλληλο, η νέα επανόρθωση μπορεί να έχει έκταση διπλάσια του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος και μετά από απόφαση του προέδρου του Συμβουλίου Τύπου τριπλάσια.

(5) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής της εφημερίδας μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση της επανόρθωσης-

(α) Αν το κείμενο της επανόρθωσης περιέχει εκφράσεις προφανώς δυσφημιστικές ή που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης· και

(β) αν παρήλθε από την καταχώριση του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος ένας μήνας, στην περίπτωση που αυτός που ζήτησε την επανόρθωση διαμένει στη Δημοκρατία, και τρεις μήνες, στην περίπτωση που διαμένει στο εξωτερικό.

(6) Σε κάθε περίπτωση άρνησης για καταχώριση της επανόρθωσης, υποχρεώνεται ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής μέσα σε τρεις ημέρες να καταθέσει το κείμενο της επανόρθωσης μαζί με τους λόγους στους οποίους στηρίζει την άρνηση δημοσίευσης της, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Τύπου. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου αποφαίνεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (με αιτιολογημένη διάταξη του) για το δικαιολογημένο ή μη της άρνησης. Η άρνηση του ιδιοκτήτη, κατά νόμον υπευθύνου ή διευθυντή να καταχωρίσει την επανόρθωση σύμφωνα με τη διάταξη του προέδρου του Συμβουλίου Τύπου αποτελεί επιβαρυντική περίσταση για την ποινική του ευθύνη.

(7) Η άρνηση για δημοσίευση επανόρθωσης, χωρίς να συντρέχουν οι στο εδάφιο (5) λόγοι, ή η μη προσήκουσα καταχώριση της, συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Δικαίωμα απάντησης

39.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής εφημερίδας όπου καταχωρίστηκε δημοσίευμα, στο οποίο κατονομάζεται ή υπονοείται από το κείμενο του δημοσιεύματος αυτού ιδιώτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν το δημοσίευμα αυτό προέρχεται από τη διεύθυνση της εφημερίδας ή από οποιοδήποτε τρίτο, οφείλει να καταχωρίζει την απάντηση του δημοσιεύματος που στέλλει το πρόσωπο αυτό.

(2) Η απάντηση καταχωρίζεται μέσα σε τρεις ημέρες από την παραλαβή της ή στο αμέσως επόμενο φύλλο, αν δεν εκδόθηκε φύλλο πριν περάσουν τρεις ημέρες, με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία και στην ίδια θέση, όπου είχε καταχωριστεί το δημοσίευμα που την προκάλεσε και χωρίς καμιά παρεμβολή ή παράλειψη. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική, και από το δικαίωμα αποζημίωσης του παθόντα.

(3) Η απάντηση καταχωρίζεται δωρεάν, εφόσο το δημοσίευμα δεν είναι αγγελία ή διαφήμιση που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις εμπορικές συναλλαγές ή εφόσο το δημοσίευμα είναι ανακριβές και θίγει την τιμή ή την υπόληψη του προσώπου που κατονομάζεται ή υπονοείται.

(4) Η απάντηση πρέπει να υπογράφεται από τον αποστολέα και να μην υπερβαίνει την έκταση του δημοσιεύματος που την προκάλεσε. Η απάντηση όμως μπορεί να εκτείνεται μέχρι τις 50 γραμμές, έστω και αν το δημοσίευμα που την προκάλεσε ήταν μικρότερης έκτασης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την έκταση της απάντησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 38.

(5) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής της εφημερίδας μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση της απάντησης-

(α) Αν το κείμενο της απάντησης περιέχει εκφράσεις προφανώς δυσφημιστικές ή που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης και

(β) αν παρήλθε από την καταχώριση του δημοσιεύματος που προκάλεσε την απάντηση διάστημα δέκα ημερών ή, αν ο θιγόμενος από το δημοσίευμα διέμενε στο εξωτερικό, διάστημα δέκα ημερών από την επιστροφή του.

(6) Το δικαίωμα προς απάντηση μπορεί να ασκηθεί, μέσα στην προθεσμία την καθορισμένη στην παράγραφο (β) του προηγούμενου εδαφίου και από το σύζυγο ή οποιοδήποτε κατιόντα, ανιόντα ή αδελφό, αν ο θιγόμενος από το δημοσίευμα αποβιώσει πριν από την παρέλευση της προθεσμίας που παρέχεται για άσκηση του δικαιώματος. Η άσκηση του προκείμενου δικαιώματος από οποιοδήποτε από τους συγγενείς του προσώπου που θίγεται, μετά τη δημοσίευση της απάντησης, αίρει το ίδιο δικαίωμα ως προς τους λοιπούς.

(7) Σε περίπτωση άρνησης για καταχώριση της απάντησης ισχύουν όλα όσα ορίζονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 38 προκειμένου για την επανόρθωση ανακριβών δημοσιευμάτων.

(8) Η άρνηση για δημοσίευση της απάντησης, χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι του εδαφίου (5) ή η μη προσήκουσα καταχώριση της συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές.

Συμμόρφωση με τις διατάξεις ορισμένων άρθρων δυνάμει δικαστικού διατάγματος

40.-(1) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή που τυχόν επιβάλλει για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 13, 27, 28, 33, 38 ή 39 του παρόντα Νόμου, το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα εκδίδει διάταγμα με το οποίο ο καταδικασθείς καλείται να άρει την παράλειψη και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις αναφορικά με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία του Δικαστηρίου για επιβολή ποινής για καταφρόνηση του Δικαστηρίου σ' αυτόν που δε συμμορφώνεται με διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, νοουμένου ότι αυτός δε θα τιμωρηθεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

Οι κατά τον παρόντα Νόμο δηλώσεις λογίζονται ως δηλώσεις στο Δικαστήριο

41. Ένορκος δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου λογίζεται ως δήλωση στο δικαστήριο, σύμφωνα με την έννοια του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που τυχόν τροποποιεί αυτόν.

Ποινική δίωξη

42.-(1) Η ποινική δίωξη των κατά τον παρόντα Νόμο αδικημάτων ασκείται-

(α)Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη διάπραξη του αδικήματος· και

(β) από το Γενικό Εισαγγελέα ή με τη συναίνεση αυτού.

(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 38 και 39 ποινικά αδικήματα.

Επίδοση δικογράφων ειδοποιήσεων

43. Κατά νόμον ισχυρή είναι η επίδοση των δικογράφων ή άλλων ειδοποιήσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, εφόσο ενεργείται με την παράδοση τους στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας ή του τυπογραφείου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο κτίριο που εκτυπώνεται η εφημερίδα ή, σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε προσώπου, με την επικόλληση τους στην πόρτα του κτιρίου.

Κανονισμοί

44.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντα Νόμου έκδοσης Κανονισμών για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να καθορίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Κατάργηση και επιφυλάξεις

45.-(1) Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί Τύπου Νόμος.

(2) Διοικητική πράξη που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(3)Δήλωση που έγινε δυνάμει των άρθρων 3, 3Α και 19 του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(4) Εγγύηση που δόθηκε δυνάμει των άρθρων 3 και 6 του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος επιστρέφεται στο πρόσωπο που έδωσε την εγγύηση ή στους νόμιμους κληρονόμους ή διαδόχους του.

(5) Οτιδήποτε άλλο έγινε δυνάμει των διατάξεων του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

Ειδική διάταξη αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις

46.-(1) Απαγορεύεται η δημοσίευση από τον τύπο οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(2) Εταιρεία που διενεργεί δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου οφείλει πριν από τη δημοσίευση της να καταθέσει στην Αρχή Τύπου την ταυτότητα της έρευνας, υπόμνημα σχετικά με τη μεθοδολογία και τη δειγματοληψία που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημοσκόπηση, αναλυτική κατάσταση του δείγματος πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε γι' αυτή, καθώς και δείγμα του ερωτηματολογίου της δημοσκόπησης:

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία της δημοσκόπησης που κατατίθενται στην Αρχή Τύπου τυγχάνουν προστασίας ως απολύτως εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Προέδρου της Αρχής Τύπου. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εκτός αν αποφασιστεί η διεξαγωγή ειδικής έρευνας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου προεκλογική περίοδος σημαίνει περίοδο τριών μηνών πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(3) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 9(1) και 10(1))

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στοιχεία

Στοιχεία1. Τίτλος της εφημερίδας.

2. Διεύθυνση τυπογραφείου και τόπος έκδοσης της εφημερίδας.

3. Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας.

4. Γλώσσα στην οποία θα εκδίδεται η εφημερίδα.

5. Χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα εκδίδεται η εφημερίδα.

ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ από

ιδιοκτήτης της ως άνω εφημερίδας ορκίζομαι και δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθινά.

 

(Υπογραφή ιδιοκτήτη)

Η ένορκος δήλωση έγινε ενώπιον μου σήμερα                    από τον

γνωστό σ' εμένα (ή του οποίου η ταυτότητα βεβαιώθηκε ενόρκως από τον

γνωστό σ' εμένα).

Επαρχιακό Δικαστήριο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 29)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Τίτλος βιβλίου και περιεχόμενο εξωφύλλου.

2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο.

3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού.

4. Θέμα.

5. Τόπος εκτύπωσης και έκδοσης.

6. Τυπογραφείο και Εκδοτικός Οίκος.

7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης.

8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων.

9. Μέγεθος.

10. Αριθμός έκδοσης.

11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης.

12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογραφημένο.

13. Τιμή πώλησης.

14. Όνομα και διεύθυνση αυτού που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 35(1))

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ
Η ΚΑΤΟΧΗ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ

Στοιχεία:

1. Όνομα και διεύθυνση κατόχου.

2. Επιτήδευμα ή επάγγελμα.

3. Περιγραφή τυπογραφικού πιεστηρίου (Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή και τύπος πιεστηρίου).

4. Διεύθυνση οικήματος στο οποίο στεγάζεται το τυπογραφείο ή το Τυπογραφικό πιεστήριο.

ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ………………………………………………………………. από...................................

ορκίζομαι και δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθινά.

 

(Υπογραφή κατόχου)

 

Η Ένορκος Δήλωση έγινε ενώπιον μου σήμερα…………………………………από τον

…………………………………γνωστό σ' εμένα με του οποίου η ταυτότητα

βεβαιώθηκε ενόρκως από…………………………………γνωστό σ' εμένα).

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 9, 10, 12, 35(1), 37(2))

 

1. Για έκδοση απόδειξης για έκδοση εφημερίδας από πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από Νομικό Πρόσωπο που διοικείται ή ελέγχεται από πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 9. £ 30.00
2. Για έκδοση εφημερίδας από αλλοδαπό δυνάμει του άρθρου 10.
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, αλλοδαπός δεν περιλαμβάνει πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
£100.00
3. Για κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και ίδρυση τυπογραφείου στη Δημοκρατία από αλλοδαπό δυνάμει του άρθρου 35(1). £100.00
4. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 37(2) £ 5.00
Σημείωση
8 του Ν.84(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.84(I)/2002

(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.84(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Τα άρθρα 4, 6 και 7 του παρόντος Νόμοu [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.84(I)/2002] τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.