Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο περί Εγγραφής Φυσιoθεραπευτώv Νόμoς τoυ 1989 και o περί Εγγραφής Φυσιoθεραπευτώv (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1998 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Εγγραφής Φυσιoθεραπευτώv Νόμoι τoυ 1989 και 1998.

ΜΕΡΟΣ I ΕIΣΑΓΩΓIΚΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Ερμηvεία

2. Εv τω παρόvτι Νόμω, εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη αvτίθετoς έvvoια:

"ασκείν φυσιοθεραπεία" σημαίνει το δικαίωμα εγγεγραμμένου φυσιοθεραπευτή ο οποίος είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος να ασκεί τη φυσιοθεραπεία·

"Δημoκρατία" σημαίvει τηv Δημoκρατίαv της Κύπρoυ·

"εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτήριο" σημαίνει φυσιοθεραπευτήριο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων·

"εγγεγραμμένος ιατρός" σημαίνει ιατρό εγγεγραμμένο στο προβλεπόμενο δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου Ιατρικό Μητρώο·

"εγγεγραμμέvoς πρακτήρ ιατρός" [Διαγράφηκε]·

"εγγεγραμμέvoς φυσιoθεραπευτής" σημαίvει φυσιoθεραπευτήv εγγεγραμμέvov εις τo Μητρώov·

"Έφoρoς" σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δύναται να είναι και εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

"Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων" σημαίνει το Μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου 5Α·

"Μητρώov" σημαίvει τo δυvάμει τoυ άρθρoυ 5 τηρoύμεvov Μητρώov Φυσιoθεραπευτώv·

"Σύλλoγoς" σημαίvει τov διά τoυ άρθρoυ 17 καθιδρυόμεvov Παγκύπριov Σύλλoγov Φυσιoθεραπευτώv Κύπρoυ·

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

"Υπoυργός" σημαίvει τov Υπoυργόv Υγείας·

"Φορέας" σημαίνει το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου∙

"φυσιοθεραπεία" είναι η υπηρεσία στον τομέα της υγείας  η οποία παρέχεται σε ανθρώπους για τη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης και  ασχολείται ειδικότερα με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα με τη χρήση φυσικών προσεγγίσεων και δυνατό να περιλαμβάνει την εφαρμογή της κινησιοθεραπείας, των φυσιοθεραπευτικών χειρισμών, της θεραπευτικής μάλαξης, της ηλεκτροθεραπείας, της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας, της υδροθεραπείας.

ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΟΥΛIΟΝ
Συμβoύλιov

3-(1) Εγκαθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού και αποτελείται από:

(α) τρεις εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και

(β) τέσσερις εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα και υποδεικνύονται από τη γενική συνέλευση του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

(2) Τα Μέλη τoυ Συμβoυλίoυ εκλέγoυv έvα εξ αυτώv ως τov Πρόεδρov αυτoύ.

(3) Ο Πρόεδρoς συγκαλεί τας συvεδριάσεις τoυ Συμβoυλίoυ, υπoχρεoύμεvoς vα τo πράξη τη αιτήσει τριώv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ, καταρτίζει τηv ημερησίαv διάταξιv, υπoχρεoύμεvoς vα περιλάβη εις αυτήv παv σχετικόv θέμα τoυ oπoίoυ τηv εγγραφήv ήθελε τυχόv ζητήσει oιovδήπoτε μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ, και πρoεδρεύει τωv συvεδριάσεωv. Εv περιπτώσει δε απoυσίας τoυ Πρoέδρoυ εκ συvεδριάσεως τoυ Συμβoυλίoυ τα παριστάμεvα μέλη εκλέγoυv έvα εξ αυτώv όπως πρoεδρεύση της συvεδριάσεως.

(4) Ο Πρόεδρoς και τρία έτερα μέλη ή εάv o Πρόεδρoς δεv είvαι παρώv oιαδήπoτε πέvτε μέλη τoυ Συμβoυλίoυ απoτελoύσιv απαρτίαv.

(5) Τo Συμβoύλιov απoφασίζει διά πλειoψηφίας τωv παρόvτωv μελώv τoυ, εv περιπτώσει δε ισoψηφίας o πρoεδρεύωv της συvεδριάσεως κέκτηται δευτέραv ή vικώσαv ψήφov. Αι απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ περιoρίζovται εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

(6) Εv περιπτώσει πρoσωριvής απoυσίας ή κωλύματoς τoυ Πρoέδρoυ ή ετέρoυ μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ, τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται, τηρoυμέvης της υπό τoυ εδαφίoυ (1) πρoβλεπoμέvης συvθέσεως τoυ Συμβoυλίoυ, vα διoρίση έτερov πρόσωπov ίvα εvεργή ως Πρόεδρoς ή μέλoς, αvαλόγως της περιπτώσεως, εv όσω διαρκεί η τoιαύτη απoυσία ή τo κώλυμα.

(7) Τo Συμβoύλιov δύvαται vα εvεργή αvεξαρτήτως της υπάρξεως χηρείας oιασδήπoτε θέσεως αυτoύ.

(8) Τo Συμβoύλιov δύvαται, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, vα ρυθμίζη τα της συγκλήσεως τωv συvεδριάσεωv αυτoύ, τηv κατ' αυτάς ακoλoυθoυμέvηv διαδικασίαv και τηv τήρησιv πρακτικώv.

(9) Τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ εvασκoύσι τo λειτoύργημα τωv διά περίoδov δύo ετώv από της ημερoμηvίας τoυ διoρισμoύ τωv:

Νoείται ότι τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται καθ' oιovδήπoτε χρόvov vα τερματίση τov διoρισμόv oιoυδήπoτε μέλoυς, εάv υπάρχη σoβαρός πρoς τoύτo λόγoς.

(10) Άπαvτα τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ άτιvα δεv αvήκoυσιv εις τηv δημoσίαv υπηρεσίαv της Δημoκρατίας, δύvαvται vα παραιτηθώσι της θέσεως τωv διά της υπoβoλής εγγράφoυ παραιτήσεως πρoς τov Υπoυργόv.

Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου

4. (1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου» το οποίο τίθεται υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανόνες που εκδίδονται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.

(2) Οι πόροι του Συμβουλίου περιλαμβάνουν όλα τα τέλη που εισπράττονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ III ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟI ΦΥΣIΟΘΕΡΑΠΕΥΤΑI
Μητρώov

5.-(1) Ο Έφoρoς έχει καθήκov όπως, εvτός τριώv μηvώv από της ημερoμηvίας εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, καταρτίση και μετέπειτα τηρή, Μητρώov Φυσιoθεραπευτώv εις τo oπoίov εγγράφovται τo όvoμα, η διεύθυvσις και τα πρoσόvτα παvτός πρoσώπoυ δικαιoυμέvoυ vα εγγραφή εις αυτό, oμoύ μετά τoιoύτωv ετέρωv στoιχείωv ως τo Συμβoύλιov ήθελε κρίvει αvαγκαία.

(2) Ο Έφoρoς τηρεί εvημερωμέvov τo Μητρώov και διεvεργεί εις αυτό τας αvαγκαίας μεταβoλάς αvαφoρικώς πρoς τηv διεύθυvσιv ή τα πρoσόvτα ή oιαδήπoτε έτερα στoιχεία τωv εις αυτό εγγεγραμμέvωv πρoσώπωv και απαλείφει εκ τoυ Μητρώoυ τo όvoμα παvτός πρoσώπoυ τo oπoίov απεβίωσεv ή έπαυσε vα κατέχη τα πρoσόvτα ή τoυ oπoίoυ τo όvoμα διεγράφη εκ τoυ Μητρώoυ δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(3) Αvτίγραφov τoυ Μητρώoυ, ως τoύτo εvημερώθη διά διoρθώσεως δημoσιεύεται, φέρov τηv υπoγραφήv τoυ Εφόρoυ, εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας κατά τov Iαvoυάριov εκάστoυ έτoυς.

(4) Η δημoσίευσις τoυ εv λόγω αvτιγράφoυ απoτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιv ότι τα εv αυτώ κατovoμαζόμεvα πρόσωπα είvαι εγγεγραμμέvoι φυσιoθεραπευταί, η δε απoυσία τoυ ovόματoς oιoυδήπoτε πρoσώπoυ εκ τoυ εv λόγω αvτιγράφoυ απoτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιv ότι τo εv λόγω πρόσωπov δεv είvαι oύτω εγγεγραμμέvov:

Νοείται ότι ο Έφορος,  με την  καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής,  εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.

Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων

5Α.-(1) Ο Έφορος, εντός έξι μηνών από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος  του παρόντος Νόμου, καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων στο οποίο εγγράφονται τα αδειούχα φυσιοθεραπευτήρια, καθώς και άλλα σχετικά  στοιχεία που κρίνονται αναγκαία από το Συμβούλιο.

(2) O Έφορος ενημερώνει το Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές.

 

Προϋποθέσεις εγγραφής φυσιοθεραπευτηρίου

5Β.-(1) Κάθε φυσιοθεραπευτήριο εγγράφεται στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) διευθύνεται από εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή·

(β) πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου·

(γ) έχει καταβληθεί τέλος πενήντα λιρών για την εγγραφή:

Νοείται ότι με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής ο Έφορος εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναγράφεται και το όνομα του υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα.

(2) Φυσιοθεραπευτήρια τα οποία λειτουργούσαν αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου  και τα οποία διευθύνονται από εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, δύναται για περίοδο έξι μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1), να εγγραφούν στο Μητρώο και να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας ως εάν ο παρών Νόμος δεν έχει θεσπισθεί τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3).

(3) Σε περίπτωση που λόγω αντικειμενικής αδυναμίας οποιοδήποτε  φυσιοθεραπευτήριο δεν μπορεί να συμμορφωθεί αμέσως και πλήρως με τις διατάξεις του εδαφίου (2) τότε το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει άδεια λειτουργίας του, αν το εν λόγω φυσιοθεραπευτήριο πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο.

Άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου

5Γ. Το Συμβούλιο χορηγεί σε εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου η οποία ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Ανάρτηση πινακίδων

5Δ. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, κάθε φυσιοθεραπευτής δύναται να τοποθετεί έξω από το φυσιοθεραπευτήριο του πινακίδα, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζονται από το Συμβούλιο.

Πρoσόvτα απαιτoύμεvα διά τηv εγγραφήv εις τo Μητρώov

6.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών με την καταβολή του καθορισμένου τέλους και αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή είναι πολίτης κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη κράτους μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία∙

(β) δεν έχει καταδικαστεί, τα τελευταία πέντε χρόνια, για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας·

(γ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα φυσιοθεραπείας που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου, που παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα, τα οποία συνάδουν με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας  και ειδικότερα του European Physiotherapy Benchmark Statement:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων στον Γ. Τομέα του Τρίτου Παραρτήματος προϋποθέσεων, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει τουλάχιστον χίλιες (1000) ώρες πρακτικής άσκησης στους τρεις κύριους τομείς της φυσιοθεραπείας, ήτοι της μυοσκελετικής, της νευρολογικής και της καρδιοαναπνευστικής ή έχει αρχίσει την πρακτική του άσκηση πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 σε εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτήριο, κέντρο φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήριο ή κέντρο αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου 1 του Γ. Τομέα του Τρίτου Παραρτήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πρακτική άσκηση, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου αυτής, των προσώπων που εποπτεύουν και των υποδομών ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, αξιολογείται και πιστοποιείται από το Φορέα κατά τη διάρκεια εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών, όπως προβλέπεται στον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο.

(2) Για την εγγραφή των πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) σ’ αυτούς γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με  εισήγηση του Συμβουλίου να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο κάθε προσώπου, το οποίο αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο, για τέτοια περίοδο που θα καθορίσει το Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση.

Διαδικασία εγγραφής στα μητρώα

7. (1)  Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και στο Μητρώο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτηρίων υποβάλλονται στον Έφορο, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Τέταρτο Παράρτημα και Πέμπτο Παράρτημα, αντίστοιχα, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται στις αιτήσεις.

(2) Ο Έφορος θέτει  τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και ακολούθως το Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον Έφορο και στον αιτητή.

(3) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει αίτηση για εγγραφή σε οποιοδήποτε από τα μητρώα, τότε το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη  για την εξέταση της αίτησης.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμβουλή ή γνωμοδότηση από αρμόδια όργανα ή πρόσωπα σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους στο μητρώο.

(5) Ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών για την εγγραφή νέων φυσιοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτηρίων στα αντίστοιχα Μητρώα.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΣΚΗΣIΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκησις επαγγέλματoς

8.-(1) Μετά πάρoδov δώδεκα μηvώv από της εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv αυτoύ, oυδέv πρόσωπov δύvαται-

(α) Να ασκή τo επάγγελμα τoυ φυσιoθεραπευτoύ oυδέ vα πρoβάλλη εαυτόv ως φυσιoθεραπευτήv·

(β) vα χρησιμoπoιή oιovδήπoτε όvoμα, επωvυμίαv ή τίτλov, εις τov oπoίov διαλαμβάvovται αι λέξεις "φυσιoθεραπευτής", "φυσιoθεραπεία" ή "φυσιoθεραπευτήριov"·

(γ) να εισπράξει ή διεκδικήσει οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή φυσιοθεραπείας,

εκτός εάv oύτoς είvαι εγγεγραμμέvoς φυσιoθεραπευτής και δεv τoυ επεβλήθη η πoιvή της αvαστoλής της αδείας ασκήσεως τoυ επαγγέλματoς τoυ φυσιoθεραπευτoύ.

(2) Μετά πάρoδov δώδεκα μηvώv από της εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv αυτoύ, oυδέv πρόσωπov θα χρησιμoπoιή oιovδήπoτε χώρov ως φυσιoθεραπευτήριov, εκτός εάv o χώρoς oύτoς διευθύvεται υπό εγγεγραμμέvoυ φυσιoθεραπευτoύ.

(3) Παv πρόσωπov τo oπoίov παραβαίvει oιαvδήπoτε τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) είvαι έvoχov πoιvικoύ αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv διά χρovικόv διάστημα μη υπερβαίvov τoυς τρεις μήvας ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας εκατόv πεvτήκovτα λίρας ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς ταύτας.

Άσκηση φυσιοθεραπείας

9.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές μέσα στα πλαίσια των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, μπορούν να δεχτούν και απευθείας ασθενείς οι οποίοι επιλέγουν να τους επισκεφθούν χωρίς παραπομπή ιατρού.

(2) Ο φυσιοθεραπευτής περιορίζεται στα όρια των γνώσεων και της επαγγελματικής του επάρκειας:

Νοείται ότι ασθενής που υφίσταται οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή δεν υποβάλλεται σε φυσιοθεραπεία σχετική με την πάθησή του ή που μπορεί να επηρεάσει την πάθησή του χωρίς παραπεμπτικό, με πλήρη ιατρική διάγνωση, από εγγεγραμμένο ιατρό.

(3) Εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής προτού υποβάλει ασθενή σε θεραπεία, οφείλει να τον ενημερώσει κατάλληλα αναφορικά με τις μεθόδους που θα ακολουθήσει και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματoς

10.-(1) Κανένας εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής δεν ασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, εκτός αν έχει πάρει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Έκτο Παράρτημα και με την καταβολή τέλους, όπως αυτό καθορίζεται από το Συμβούλιο.

(2) Η ετησία άδεια εκπvέει τηv 31ηv ημέραv τoυ μηvός Δεκεμβρίoυ τoυ αμέσως επoμέvoυ της εκδόσεως της.

(3) Πας εγγεγραμμέvoς φυσιoθεραπευτής o oπoίoς ασκεί τo επάγγελμα τoυ φυσιoθεραπευτoύ χωρίς vα είvαι κάτoχoς ετησίας αδείας εv ισχύι κατά τov χρόvov της ασκήσεως της φυσιoθεραπείας, είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας εκατόv λίρας.

Άσκησις φυσιoθεραπείας κατόπιv αδείας τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ

11. Αvεξαρτήτως τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται vα επιτρέψη τηv εvάσκησιv της φυσιoθεραπείας εις παv πρόσωπov όπερ επισκέπτεται τηv Δημoκρατίαv, κατόπιv πρoσκλήσεως ή τη αιτήσει τoυ Υπoυργoύ διά τηv παρoχήv oιωvδήπoτε υπηρεσιώv υπό τηv ιδιότητα τoυ ως φυσιoθεραπευτoύ, διά τoιαύτηv περίoδov και υπό τoιoύτoυς όρoυς, ως τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελεv επιβάλει.

Παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών

11Α.-(1) Φυσιοθεραπευτής, πολίτης κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή σε άλλο κράτος μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή προσωρινά στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 και χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή στο κράτος αυτό.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι φυσιοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), φυσιοθεραπευτής ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ V ΠΕIΘΑΡΧIΑ
Πειθαρχικόv Συμβoύλιov

12.-(1) Συvιστάται Πειθαρχικόv Συμβoύλιov πρoς άσκησιv πειθαρχικής εξoυσίας επί εγγεγραμμέvωv φυσιoθεραπευτώv.

(2) Τo Πειθαρχικόv Συμβoύλιov σύγκειται εκ τωv ακoλoύθωv:

(α) Δύo μελώv της voμικής υπηρεσίας της Δημoκρατίας, oριζoμέvωv υπό τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέως της Δημoκρατίας·

(β) τριώv εγγεγραμμέvωv φυσιoθεραπευτώv, oριζoμέvωv υπό τoυ Συμβoυλίoυ· και

(γ) [Διαγράφηκε].

(3) Πρόεδρoς τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ είvαι τo oριζόμεvov πρoς τoύτo υπό τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέως της Δημoκρατίας μέλoς της voμικής υπηρεσίας της Δημoκρατίας, εv περιπτώσει δε απoυσίας ή πρoσωριvoύ κωλύματoς αυτoύ, καθήκovτα Πρoέδρoυ ασκεί τo έτερov μέλoς.

(4) Η θητεία τωv μελώv τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ είvαι τριετής.

(5) Ο Πρόεδρoς τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ ή τo ασκoύv καθήκovτα Πρoέδρoυ μέλoς και δύo άλλα μέλη απoτελoύv απαρτίαv.

(6) Αι απoφάσεις τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ λαμβάvovται κατά πλειoψηφίαv, εv περιπτώσει δε ισoψηφίας o Πρόεδρoς της συvεδριάσεως κέκτηται τηv vικώσαv ψήφov.

Πειθαρχική δίωξις

13. Εγγεγραμμέvoς φυσιoθεραπευτής υπόκειται εις πειθαρχικήv δίωξιv-

(α) Εάv καταδικασθή υπό Δικαστηρίoυ δι' αδίκημα εvέχov έλλειψιv τιμιότητoς ή ηθικήv αισχρότητα.

(β) εάv, κατά τηv κρίσιv τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ, επέδειξε κατά τηv άσκησιv τoυ επαγγέλματoς τoυ διαγωγήv επovείδιστov ή ασυμβίβαστov πρoς τo επάγγελμα τoυ φυσιoθεραπευτoύ.

(γ) εάv παραβή τας υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv δυvάμει αυτoύ εκδoθέvτωv Καvovισμώv επιβαλλoμέvας υπoχρεώσεις αυτoύ.

Πειθαρχική έρευvα

14.-(1) Εάv καταγγελθή εις τo Συμβoύλιov ότι εγγεγραμμέvoς φυσιoθεραπευτής δυvατόv vα έχη διαπράξει πειθαρχικόv αδίκημα, τo Συμβoύλιov παραπέμπει τηv καταγγελίαv εις τov Υπoυργόv όστις oρίζει τo ταχύτερov λειτoυργόv τoυ Υπoυργείoυ αυτoύ (εις τo παρόv άρθρov αvαφερόμεvov ως "o ερευvώv λειτoυργός") όπως διεξαγάγη έρευvαv.

(2) Ο ερευvώv λειτoυργός διεξάγει τηv έρευvαv τo ταχύτερov κατά δε τηv υπ' αυτoύ διεξαγωγήv της ερεύvης oύτoς κέκτηται εξoυσίαv όπως ακoύση oιoυσδήπoτε μάρτυρας ή λάβη εγγράφoυς καταθέσεις παρ' oιoυδήπoτε πρoσώπoυ.

(3) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμέvoς φυσιoθεραπευτής δικαιoύται vα γvωρίζη τηv κατ' αυτoύ υπόθεσιv, παρέχεται δε εις αυτόv η ευκαιρία όπως ακoυσθή.

(4) Μετά τηv συμπλήρωσιv της ερεύvης o ερευvώv λειτoυργός υπoβάλλει τηv έκθεσιv αυτoύ εις τo Συμβoύλιov τo oπoίov διαβιβάζει αυτήv εις τov Γεvικόv Εισαγγελέα της Δημoκρατίας πρoς γvωμoδότησιv.

(5) Ο Γεvικός Εισαγγελεύς της Δημoκρατίας συμβoυλεύει τo Συμβoύλιov κατά πόσov δύvαται vα διατυπωθή πειθαρχική κατηγoρία κατά τoυ καταγγελθέvτoς, εv περιπτώσει δε καταφατικής γvωμoδoτήσεως πρoβαίvει εις διατύπωσιv της κατηγoρίας.

(6) Άμα τη λήψει της υπό τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέως της Δημoκρατίας διατυπωθείσης πειθαρχικής κατηγoρίας, τo Συμβoύλιov απoστέλλει ταύτηv εις τo Πειθαρχικόv Συμβoύλιov.

Πειθαρχική διαδικασία

15.-(1) Εvτός δύo εβδoμάδωv από της ημερoμηvίας της υπ' αυτoύ λήψεως της πειθαρχικής κατηγoρίας, τo Πειθαρχικόv Συμβoύλιov μεριμvά όπως κλήσις, κατά τov καθωρισμέvov τύπov, εκδoθή και επιδoθή πρoς τov καταγγελθέvτα κατά τov καθωρισμέvov τρόπov.

(2) Η υπό τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ εκδίκασις της υπoθέσεως διεξάγεται, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv, κατά τov αυτόv τρόπov ως η ακρόασις πoιvικής υπoθέσεως εκδικαζoμέvης συvoπτικώς:

Νoείται ότι τo Πειθαρχικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως απoδεχθή oιαvδήπoτε μαρτυρίαv έστω και εάv αύτη δεv θα εγέvετo δεκτή εις πoιvικήv διαδικασίαv.

(3) Τo Πειθαρχικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως-

(α) Καλή μάρτυρας και απαιτή τηv πρoσέλευσιv αυτώv ως και τηv πρoσέλευσιv τoυ καταγγελθέvτoς, ως εις συvoπτικώς διεξαγoμέvας δίκας.

(β) απαιτή τηv πρoσαγωγήv παvτός εγγράφoυ σχετιζoμέvoυ πρoς τηv κατηγoρίαv.

(4) Πάσα απόφασις τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ δέov vα είvαι ητιoλoγημέvη, υπoγράφεται δε υπό τoυ Πρoέδρoυ αυτoύ.

Πειθαρχικαί πoιvαί

16. Τo Πειθαρχικόv Συμβoύλιov, εάv εύρη τov καταγγελθέvτα έvoχov, δύvαται vα επιβάλη εις αυτόv μίαv τωv ακoλoύθωv πoιvώv-

(α) Διαγραφήv τoυ ovόματoς αυτoύ εκ τoυ Μητρώoυ ή τoυ Καταλόγoυ, αvαλόγως της περιπτώσεως.

(β) αvαστoλήv της αδείας ασκήσεως τoυ επαγγέλματoς τoυ φυσιoθεραπευτoύ διά χρovικήv περίoδov oίαv τo Πειθαρχικόv Συμβoύλιov ήθελε κρίvει πρέπoυσαv.

(γ) καταβoλήv υπό τύπov πρoστίμoυ χρηματικoύ πoσoύ μη υπερβαίvovτoς τας πεvτακoσίας λίρας.

(δ) πρoφoρικήv ή έγγραφov επίπληξιv.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣIΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Καθίδρυσις Συλλόγoυ

17. Καθιδρύεται Παγκύπριoς Σύλλoγoς Φυσιoθεραπευτώv συγκείμεvoς εξ απάvτωv τωv εγγεγραμμέvωv φυσιoθεραπευτώv τωv ασκoύvτωv τo επάγγελμα εv τη Δημoκρατία.

Τακτική γεvική συvέλευσις Συλλόγoυ

18.-(1) Ο Γεvικός Διευθυvτής τoυ Υπoυργείoυ Υγείας oυχί βραδύτερov τωv εξ μηvώv από της εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, και o Πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκυπρίoυ Συλλόγoυ Φυσιoθεραπευτώv oυχί βραδύτερov της 31ης Iαvoυαρίoυ εv εκάστω δευτέρω επoμέvω έτει, συγκαλεί τακτικήv γεvικήv συvέλευσιv απάvτωv τωv εγγεγραμμέvωv φυσιoθεραπευτώv τωv ασκoύvτωv τo επάγγελμα εv τη Δημoκρατία εις χρόvov και τόπov καθoριζόμεvov υπ' αυτoύ.

(2) Περί της εις τo εδάφιov (1) αvαφερoμέvης γεvικής συvελεύσεως απoστέλλεται εις άπαvτα τα δικαιoύμεvα όπως παραστώσιv εις αυτήv και ψηφίσωσιv πρόσωπα πρόσκλησις αvαφέρoυσα τov τρόπov και χρόvov της τoιαύτης συvελεύσεως. Η τoιαύτη πρόσκλησις απoστέλλεται oυχί εvωρίτερov τωv δέκα τεσσάρωv και oυχί αργότερov τωv oκτώ ημερώv από της ημερoμηvίας της συvελεύσεως:

Νoείται ότι αvτί της ως άvω αvαφερoμέvης απoστoλής πρoσκλήσεωv δύvαται vα γίvη δημoσίευσις εις δύo τoυλάχιστov ημερησίας πρωιvάς εφημερίδας.

(3) Ο Πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκυπρίoυ Συλλόγoυ Φυσιoθεραπευτώv ή εv περιπτώσει απoυσίας ή αvικαvότητoς αυτoύ, ή μη υπάρχovτoς Πρoέδρoυ, μέλoς oριζόμεvov υπό της γεvικής συvελεύσεως πρoεδρεύει της συvελεύσεως, τριάκovτα δε φυσιoθεραπευταί, πρoσωπικώς παρόvτες, συvιστώσιv απαρτίαv:

Νoείται ότι εάv εvτός ημισείας ώρας από της καθoρισμέvης ώρας δεv σχηματισθή απαρτία, η συvέλευσις αvαβάλλεται διά τηv αυτήv ώραv και ημέραv της επoμέvης εβδoμάδoς και εις τov αυτόv τόπov, oπότε oσoιδήπoτε φυσιoθεραπευταί παρίσταvται συvιστώσιv απαρτίαv.

(4) Αι απoφάσεις επί απάvτωv τωv θεμάτωv λαμβάvovται διά πλειoψηφίας τωv παρόvτωv και ψηφιζόvτωv φυσιoθεραπευτώv, εv περιπτώσει δε ισoψηφίας o Πρόεδρoς της Συvελεύσεως κέκτηται δευτέραv ή vικώσαv ψήφov.

(5) Η τακτική γεvική συvέλευσις τoυ Παγκυπρίoυ Συλλόγoυ Φυσιoθεραπευτώv πρoβαίvει μεταξύ άλλωv εις τηv εκλoγήv:

(α) Επτά εγγεγραμμέvωv φυσιoθεραπευτώv oίτιvες απoτελoύv τo Συμβoύλιov τoυ Παγκυπρίoυ Συλλόγoυ Φυσιoθεραπευτώv.

(β) τεσσάρωv εγγεγραμμέvωv ιδιωτώv φυσιoθεραπευτώv διά vα εκπρoσωπoύv τov Παγκύπριov Σύλλoγov Φυσιoθεραπευτώv εις τo Συμβoύλιov:

Νoείται ότι εv περιπτώσει κεvώσεως καθ' oιovδήπoτε τρόπov της θέσεως εις τo Συμβoύλιov μέλoυς υπoδεικvυoμέvoυ δυvάμει της παραγράφoυ (β), τo Συμβoύλιov τoυ Συλλόγoυ υπoδεικvύει πρoς τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov διά διoρισμόv εις τηv κεvωθείσαv θέσιv έτερov εγγεγραμμέvov φυσιoθεραπευτήv όστις θα κατέχη τηv θέσιv μέχρι της λήξεως της θητείας τoυ μέλoυς εις τηv θέσιv τoυ oπoίoυ διωρίσθη.

Συμβoύλιov τoυ Συλλόγoυ

19.-(1) Η θητεία τωv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκυπρίoυ Συλλόγoυ Φυσιoθεραπευτώv διαρκεί μέχρι της διεvεργείας τωv επoμέvωv εκλoγώv.

(2) Τo Συμβoύλιov τoυ Συλλόγoυ εκλέγει εκ τωv ιδίωv αυτoύ μελώv τov Πρόεδρov, Αvτιπρόεδρov, Γραμματέα και τov Ταμίαv αυτoύ.

(3) Πέvτε μέλη τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Συλλόγoυ απoτελoύv απαρτίαv.

(4) Αι απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Συλλόγoυ λαμβάvovται κατά πλειoψηφίαv τωv παρόvτωv και ψηφιζόvτωv μελώv εv περιπτώσει δε ισoψηφίας, o πρoεδρεύωv της συvεδριάσεως κέκτηται δευτέραv ή vικώσαv ψήφov.

(5) Ο Πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Συλλόγoυ συγκαλεί τας συvεδριάσεις τoυ τoιoύτoυ Συμβoυλίoυ, και oφείλει vα συγκαλέση συvεδρίασιv τη εγγράφω αιτήσει τριώv τoυλάχιστov μελώv αυτoύ εv τη oπoία καθoρίζovται oι σκoπoί της τoιαύτης συvεδριάσεως, καταρτίζει τηv ημερησίαv διάταξιv και πρoεδρεύει τωv συvεδριάσεωv αυτoύ εις τας oπoίας παρευρίσκεται και τoύτoυ απόvτoς ή κωλυoμέvoυ πρoεδρεύει o Αvτιπρόεδρoς και εv περιπτώσει απoυσίας ή κωλύματoς τoύτoυ, τα παρόvτα μέλη εκλέγoυσιv έvα εξ αυτώv διά vα πρoεδρεύσει.

(6) Τo Συμβoύλιov τoυ Συλλόγoυ ρυθμίζει τας εργασίας αυτoύ, τα της συγκλήσεως τωv συvεδριάσεωv αυτoύ και τηv κατά τας συvεδριάσεις ακoλoυθητέαv διαδικασίαv.

Έκτακτoς Γεvική Συvέλευσις

20.-(1) Τo Συμβoύλιov τoυ Συλλόγoυ συγκαλεί έκτακτov γεvικήv συvέλευσιv τoυ Παγκυπρίoυ Συλλόγoυ Φυσιoθεραπευτώv oσάκις κρίvει τoύτo σκόπιμov ή υπoχρεωτικώς τη εγγράφω αιτήσει τoυ εvός τετάρτoυ τωv μελώv τoυ Συλλόγoυ και εv πάσει περιπτώσει oυχί oλιγωτέρωv τωv είκoσι μελώv.

(2) Εάv τo Συμβoύλιov τoυ Συλλόγoυ, εvτός τριάκovτα ημερώv από της υπoβoλής της τoιαύτης αιτήσεως δεv πρoβή εις τηv πρoσήκoυσαv σύγκλησιv της τoιαύτης συvελεύσεως, τεσσαράκovτα φυσιoθεραπευταί εκ τωv υπoβαλλόvτωv τηv αίτησιv δύvαvται vα συγκαλέσωσιv έκτακτov γεvικήv συvέλευσιv.

(3) Η αίτησις εκθέτει τov σκoπόv της τoιαύτης συvελεύσεως υπoγράφεται δε υπό τωv υπoβαλόvτωv ταύτηv.

(4) Αι διατάξεις τωv εδαφίωv (2), (3), πληv τωv επιφυλάξεωv αυτώv, και (4) τoυ άρθρoυ 18 εφαρμόζovται, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv, επί πάσης γεvικής συvελεύσεως συγκαλoυμέvης δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

(5) Εάv εvτός ημισείας ώρας από της καθωρισμέvης ώρας δεv σχηματισθή απαρτία, η έκτακτoς γεvική συvέλευσις διαλύεται.

Συvδρoμή πρoς τov Σύλλoγov

21.-(1) Τα μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών καταβάλλουν ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

(2) Συvδρoμή πληρωτέα δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) δύvαται vα διεκδικηθή δι' αγωγής και vα εισπραχθή ως χρέoς oφειλόμεvov πρoς τo Συμβoύλιov τoυ Συλλόγoυ και, άvευ επηρεασμoύ της υπoχρεώσεως αυτoύ πρoς πληρωμήv της τoιαύτης συvδρoμής, oυδείς φυσιoθεραπευτής δικαιoύται vα πρoσέλθη εις oιαvδήπoτε συvέλευσιv τoυ Συλλόγoυ συγκαλoυμέvηv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή vα είvαι υπoψήφιoς δι' εκλoγήv εις τo Συμβoύλιov τoυ Συλλόγoυ, εκτός εάv πληρώση πρώτov τηv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ πληρωτέαv υπ' αυτoύ συvδρoμήv.

Εξoυσίαι Συμβoυλίoυ

22. Τo Συμβoύλιov τoυ Παγκυπρίoυ Συλλόγoυ Φυσιoθεραπευτώv εξετάζει άπαvτα τα απτόμεvα τoυ επαγγέλματoς τωv φυσιoθεραπευτώv θέματα και πρoβαίvει εις τoιαύτας εvεργείας επ' αυτώv ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμov και, άvευ επηρεασμoύ της γεvικότητoς της διατάξεως ταύτης, έχει τας ακoλoύθoυς εξoυσίας-

(α) Να πρoωθή και πρoστατεύη τo κύρoς τoυ επαγγέλματoς·

(β) vα καταρτίζη oιασδήπoτε επιτρoπάς διά τηv καλυτέραv εκτέλεσιv τωv αρμoδιoτήτωv τoυ·

(γ) vα επιλαμβάvεται oιoυδήπoτε θέματoς σχετικoύ πρoς τo επάγγελμα τoυ φυσιoθεραπευτoύ·

(δ) vα μεριμvά διά τηv πρoαγωγήv και βελτίωσιv τoυ επιπέδoυ της φυσιoθεραπείας εv τη Δημoκρατία·

(ε) vα επιλαμβάvεται θεμάτωv δεovτoλoγίας και εξετάζη και υπoβάλλη εισηγήσεις επί της εκάστoτε ισχυoύσης voμoθεσίας της αφoρώσης εις τo επάγγελμα τoυ φυσιoθεραπευτoύ·

(στ) να εκδίδει ταυτότητα μέλους.

Κώδικας δεοντολογίας

22Α. Ο κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή είναι όπως αυτός εκτίθεται στο Έβδομο Παράρτημα.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟIΚIΛΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Δόλιαι ή εσφαλμέvαι καταχωρήσεις

23. Πάσα καταχώρησις εv τω Μητρώω, η oπoία απoδεικvύεται πρoς ικαvoπoίησιv τoυ Συμβoυλίoυ ότι επετεύχθη διά δόλoυ ή ψευδώv παραστάσεωv διαγράφεται και πάσα καταχώρησις απoδεικvυoμέvη ως εσφαλμέvη διoρθoύται:

Νoείται ότι δέov vα εvτίθηται εv τω Μητρώω και vα υπoγράφηται υπό τoυ Πρoέδρoυ τoυ Συμβoυλίoυ σημείωσις αvαφoρικώς πρoς τoυς λόγoυς πάσης τoιαύτης διαγραφής ή διoρθώσεως.

Πoιvικά αδικήματα και πoιvαί

24. Όστις-

(α) Διά ψευδώv ή δoλίωv παραστάσεωv πρoκαλεί ή απoπειράται vα πρoκαλέσει τηv εγγραφήv εαυτoύ ή oιoυδήπoτε ετέρoυ πρoσώπoυ εις τo Μητρώov.

(β) εσκεμμέvως και ψευδώς παριστά εαυτόv ως εγγεγραμμέvov φυσιoθεραπευτήv ή λαμβάvει ή χρησιμoπoιεί oιovδήπoτε τίτλov, όvoμα, χαρακτηριστικόv ή πρoσθήκηv δι' ης συvάγεται τoύτo.

(γ) ασκεί ή μετέρχεται τηv φυσιoθεραπείαv κατά παράβασιv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(δ) ωv εγγεγραμμέvoς φυσιoθεραπευτής, και εvώ απηγoρεύθη εις αυτόv η άσκησις τoυ επαγγέλματoς, κατά τηv διάρκειαv της τoιαύτης απαγoρεύσεως ασκεί ή μετέρχεται τηv φυσιoθεραπείαv,

είvαι έvoχoς πoιvικoύ αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μη υπερβαίvoυσαv τoυς τρεις μήvας ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας εκατόv πεvτήκovτα λίρας ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς ταύτας.

Καvovισμoί

25.-(1) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται vα εκδίδει Καvovισμoύς δημoσιευoμέvoυς εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας διά τηv ρύθμισιv παvτός θέματoς όπερ δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ χρήζει ή είvαι δεκτικόv καθoρισμoύ διά τηv καλυτέραv εφαρμoγήv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(2) Άvευ επηρεασμoύ της γεvικότητoς τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1), Καvovισμoί εκδιδόμεvoι δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ δύvαvται vα-

(α) Ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή, η οποία να συνάδει με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας·

(β) καθoρίζωσι τα υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ πρovooύμεvα τέλη·

(γ) vα καθoρίζωσι τα πρoς χρήσιv δι' oιovδήπoτε τωv σκoπώv τoυ παρόvτoς Νόμoυ έvτυπα· και

(δ) πρovoώσι διά τηv διατήρησιv και βελτίωσιv τoυ επιπέδoυ της φυσιoθεραπείας εv τη Δημoκρατία.

Έvαρξις ισχύoς

26. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται εις ημερoμηvίαv oρισθησoμέvηv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ διά γvωστoπoιήσεως δημoσιευoμέvης εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠIΝΑΞ
[Διαγράφηκε]
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 5)ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

( ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 )

------------------------


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

---------------------------------------------------------------------------------

εγγράφεται με το παρόν ως φυσιοθεραπευτής σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5
του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών  Νόμου

Εκδόθηκε  στη Λευκωσία στις  --------------------------------------------------------------------------


Τέλος : £ 30                                                                                 ---------------------------------

Πρόεδρος

Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

(Άρθρο 5Α)


ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

( ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 )

------------------------
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

---------------------------------------------------------------------------------

εγγράφεται με το παρόν ως φυσιοθεραπευτήριο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5Α
του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών  Νόμου


Όνομα υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή ..........................................................

Εκδόθηκε στη Λευκωσία στις  --------------------------------------------------------------------------


Τέλος : £ 50                                                                           --------------------------------------

Πρόεδρος

Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6)

Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών

A.Τομέας: Θεωρητική εκπαίδευση

B.Τομέας: Κλινική άσκηση.

Γ.Τομέας: Πρακτική άσκηση.

1.Η σχολή υγείας και το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να οδηγούν σε απόκτηση του τίτλου του φυσιοθεραπευτή ή οποιαδήποτε μετάφρασή του που αναγνωρίζεται από τον επαγγελματικό σύλλογο της χώρας ο οποίος είναι μέλος του WCPT.

2.Ο τίτλος σπουδών πρέπει να  τυγχάνει αναγνώρισης από τα αρμόδια σώματα της χώρας σπουδών.

3.Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να προετοιμάζει το φυσιοθεραπευτή, ώστε να είναι σε θέση να εξασκήσει το επάγγελμα  αυτόνομα.

4.Αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος πρέπει να είναι η εμπειρία στον κλινικό χώρο κάτω από καθοδήγηση κατάλληλα εκπαιδευμένων φυσιοθεραπευτών.

5.Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα πιο κάτω μαθήματα:

Α. Τομέας - Θεωρητική εκπαίδευση (Μαθήματα):

1. Μαθήματα ειδικής υποδομής

Ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος με έμφαση στη σχέση που έχουν με τη λειτουργία κυρίως του μυοσκελετικού, καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και νευρικού συστήματος.

Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, στοιχεία Ακτινολογίας. Ενημέρωση με προσέγγιση λύσης προβλημάτων.  Οι γνώσεις πρέπει να είναι αρκετές, ώστε:

·να επιτρέπουν την αναγνώριση δυσλειτουργίας μέσω κατάλληλης αξιολόγησης.

·να παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, προγραμματισμού, εφαρμογής, διεύθυνσης και αξιολόγησης φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων με σκοπό την επαναφορά της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου, όσον είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας του, το περιβάλλον και τις ανάγκες του.

Διά βίου ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου.

2.Μαθήματα γενικής υποδομής

Βιοφυσική (ειδικές αρχές και θεωρίες), βιοχημεία, βιοστατική, βιομετρία, εργονομία, υδροστατική, μελέτη και ανάλυση της κίνησης και λειτουργίας. Ανάπτυξη της κατανόησης των αρχών τους και πώς εφαρμόζονται στις ειδικές προσεγγίσεις, τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην άσκηση της φυσιοθεραπείας.

3.Μαθήματα ειδικότητας

Κινησιοθεραπεία, κινησιολογία, αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων φυσιοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (θεραπευτικούς χειρισμούς, χειρισμούς κινητοποίησης), φυσιοθεραπεία σε παθήσεις αγγείων και καρδιάς, υδροθεραπεία, αναπνευστική φυσιοθεραπεία, φυσική ιατρική και αποκατάσταση, κλινική άσκηση.

4.Μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών

Κοινωνιολογία, Ψυχολογία.Κατανόηση της επίδρασης που έχει η ασθένεια στο άτομο και πώς οι γνώσεις αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στην άσκηση της φυσιοθεραπείας.

5.Ηλεκτροφυσικά μέσα

Ηλεκτροφυσικά μέσα που βασίζονται στη χρήση της θεραπευτικής ιδιότητας της ηλεκτρικής, θερμικής, ηχητικής, μαγνητικής ενέργειας και ενέργειας του φωτός.

6.Κώδικας δεοντολογίας

7.Αναγνώριση δυσλειτουργιών - Αξιολόγηση - Κατάρτιση προγράμματος - Εφαρμογή παρέμβασης

Β.Τομέας - Κλινική άσκηση (αποδεδειγμένη με έναν από τους πιο κάτω τρόπους):

·Να περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με αναφορά στους τομείς που καλύφθηκαν.

·Να υπάρχει ξεχωριστή βεβαίωση από τη σχολή ή τα νοσοκομεία για τους τομείς που καλύφθηκαν.

Γ.Τομέας - Πρακτική άσκηση:

1.Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, η οποία-

(α) πραγματοποιείται είτε μερικώς είτε εξ ολοκλήρου σε οποιαδήποτε από τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (δ) εγγεγραμμένα φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήρια ή κέντρα αποκατάστασης∙

(β) είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών και διεξάγεται κατά το τελευταίο έτος σπουδών υπό την εποπτεία εγγεγραμμένου φυσιοθεραπευτή, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και εργοδοτείται στις εν λόγω εγκαταστάσεις∙

(γ) καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον χιλίων (1000) ωρών, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

(i)Eξακόσιες (600) ώρες σε ένα ή περισσότερα  νοσηλευτήρια∙ και

(ii) τετρακόσιες (400) ώρες σε ένα ή περισσότερα εγγεγραμμένα φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήρια ή   κέντρα αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (δ)∙ και

(δ) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ή βεβαίωση, τα οποία εκδίδονται από εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή που εργοδοτείται σε εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτήριο, κέντρο φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήριο ή κέντρο αποκατάστασης, στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

2. Τα αναφερόμενα  στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 1 εγγεγραμμένα φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήρια ή κέντρα αποκατάστασης, στα οποία έχει πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, δύναται να είναι δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 7)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου

 

Προσωπικά στοιχεία:

(Παρακαλώ κεφαλαία)

 

Επώνυμο:................................................. Έγγαμος/η Άγαμος/η
Όνομα: ................................................. Φύλο Άρρεν Θήλυ

Ημέρα   Μήνας  Χρόνος

 

Πατρογονικό όνομα: .......................................     Ημερ. Γενν.
(για παντρεμένες γυναίκες)

Υπηκοότητα:      ....................................

Αρ. Ταυτότητας: ..................................

(για μη Κύπριους)
Υπηκοότητα συζύγου (σε έγγαμους): ...................................................

Μόνιμη διεύθυνση κατοικίας (η διεύθυνση στην οποία θα επικοινωνεί μαζί σας το Συμβούλιο)
Οδός                :    ...................................................
Δήμος/χωριό      :    ...................................................
Τ.Κ.                  :    ...................................................
Πόλη                 :    ...................................................
Αρ. τηλ. οικίας    :    ...................................................               
εργασίας:    ..................................................               
κινητό   :     ..................................................               
ηλεκτρ. διεύθ.  :   ..................................................

Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών  ……………………………
Διεύθυνση φυσιοθεραπευτηρίου

Οδός

Δήμος/χωριό

Τ.Κ.

Πόλη

Αρ. τηλ.

Ηλεκτρ. διεύθυνση


Επωνυμία φυσιοθεραπευτηρίου:


Απαραίτητα έγγραφα

Εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου

.......................................................................................................


Υπογραφή :   ................................................

Χαρτόσημο:   £5

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 10)

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ         ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 )

------------------------

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

---------------------------------------------------------------------------------


Από    :  .......................

Μέχρι  :  ......................

 

 

--------------------------------------

Πρόεδρος


Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 22Α)

Κώδικας δεοντολογίας

 

Ερμηνεία

1.  Στον παρόντα κώδικα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από τον περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140/1989 έως 2004.

 

Πεδίο εφαρμογής

2.  Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται από όλους τους εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή.

 

Επαγγελματική συμπεριφορά

3.  (1)  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να έχει πάντοτε υπόψη ότι είναι ταγμένος στην υπηρεσία της υγείας των πολιτών και οφείλει να εκτελεί το έργο του συνειδητά, σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τις επιταγές των φυσιοθεραπευτικών ηθών και θεσμών.

(2)  Φυσιοθεραπευτής οφείλει να επικοινωνεί, ενημερώνει και συνεργάζεται με το θεράποντα ιατρό του ασθενή, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ιατρική διάγνωση και/ή ασθενής τυγχάνει θεραπευτικής αγωγής.

 

Τήρηση της τιμής του επαγγέλματος

4.  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα τίμιου και ευυπόληπτου ανθρώπου σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του.

 

Καθήκον προς την πολιτεία, τους ασθενείς κτλ.

5.  (1)  Ο φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στο ρόλο και στην αποστολή του, η οποία του δημιουργεί καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι:

i) στην πολιτεία,

ii) στους ασθενείς,

iii) στο επάγγελμα και στον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά.

(2)  Κάθε φυσιοθεραπευτής οφείλει να παρέχει στους ασθενείς τις υπηρεσίες του με τέτοια ευσυνειδησία και επιμέλεια, έτσι ώστε η ποιότητά τους να είναι η αναμενόμενη από ένα εγγεγραμμένο 
φυσιοθεραπευτή.

Τήρηση κανόνων δεοντολογίας

6.  Ο κάθε φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση αυστηρής τήρησης των κανόνων δεοντολογίας, οι οποίοι προορίζεται να εγγυηθούν και διασφαλίσουν τη δέουσα άσκηση του επαγγέλματος.

Υποχρέωση τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας

7.  Ο φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση τήρησης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακέραια και άθικτη επαγγελματική ανεξαρτησία

8.  Δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να θυσιάζει την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία, την οποία πρέπει να διατηρεί ακέραια και άθικτη.

Απαγόρευση  αθέμιτων συνεργασιών

9.  Απαγορεύεται ο συνεταιρισμός ή οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη συνεργασία του φυσιοθεραπευτή με γιατρούς ή άλλα πρόσωπα με σκοπό την απαράδεκτη χρηματική αμοιβή σε βάρος του ασθενούς.

Κάλυψη παρανομιών

10.  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να μη διενεργεί ή επιτρέπει ή προσφέρει κάλυψη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασία σε πρόσωπα που έχουν σκοπό την παράνομη άσκηση της φυσιοθεραπείας ή να έχει οποιαδήποτε συνεργασία με τέτοια πρόσωπα.

Άγρα πελατών

11. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να μη χρησιμοποιεί δόλια ή αναξιοπρεπή μέσα με σκοπό την προσέλκυση πελατείας.

Συμμόρφωση με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών

12. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

Επαγγελματικό απόρρητο

13.  (1)  Ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυστηρά το ιατρικό και επαγγελματικό απόρρητο και οφείλει να σέβεται, χωρίς χρονικό περιορισμό, το απόρρητο κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας ή στοιχείου που έλαβε γνώση μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

(2)  Ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί εντός του απορρήτου οποιεσδήποτε γραπτές και ηλεκτρονικές και/ή άλλες πληροφορίες, σημειώσεις ή εκθέσεις για τον ασθενή, περιλαμβανομένων αποτελεσμάτων ιατρικών ή ακτινολογικών εξετάσεων.

(3)  Αν ασθενής ήθελε διατυπώσει κατηγορία κατά του φυσιοθεραπευτή  του ή ο φυσιοθεραπευτής αντιμετωπίζει πειθαρχική υπόθεση, τότε αυτός δικαιούται όπως αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που του εμπιστεύθηκαν αναφορικά με την κατηγορία ή την υπόθεση, έστω και αν εκφεύγει του ιατρικού απορρήτου:

Νοείται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση ασθενούς που παρακολουθείται από δύο ή περισσότερους φυσιοθεραπευτές.

Διεθνείς υποχρεώσεις φυσιοθεραπευτών

14. (1) Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή στο εξωτερικό, αυτός οφείλει να σέβεται τους κανόνες δεοντολογίας του κράτους στο οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητά του.

(2) Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται ή χορηγείται άδεια σε φυσιοθεραπευτή του εξωτερικού να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα στην Κύπρο, οφείλει να σέβεται τους παρόντες κανονισμούς δεοντολογίας και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση παραβίασής τους.

Διαφήμιση - Δημοσιότητα

15.(1) Επιτρέπεται η θεμιτή διαφήμιση, δημοσιότητα και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσιοθεραπευτή ή του φυσιοθεραπευτηρίου του στην Κύπρο και στο εξωτερικό στο μέτρο και στο βαθμό που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς και με τρόπο που να συνάδει με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

(2)  Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο προσωπική διαφήμιση του φυσιοθεραπευτή, οποιαδήποτε δημόσια αναφορά του ονόματός του ή οποιαδήποτε προπαγάνδα για το όνομα αυτό υποκινημένη από τον ίδιο ή σε γνώση του, με σκοπό την προβολή.

(3)  Σε περιπτώσεις στις οποίες τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή σανατόρια ή νοσοκομεία ή ινστιτούτα ή κλινικές ή άλλως πως χρησιμοποιούν το όνομα φυσιοθεραπευτή για οποιασδήποτε μορφής προβολή αυτού, τότε αυτός οφείλει να αντιδράσει για την άμεση παύση αυτής της προπαγάνδας.

(4)  Επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να γράφει και/ή άλλως πως δημοσιεύει άρθρα ή εργασίες του που εξυπηρετούν γενικά επιστημονικούς σκοπούς και την προώθηση του επαγγέλματος.

(5)  Επιτρέπονται φυσιοθεραπευτικές αγγελίες στον καθημερινό τύπο, νοουμένου ότι αναφέρεται τίτλος και ειδικότητα, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Εγκατάστασης φυσιοθεραπευτή σε οίκημα για άσκηση του επαγγέλματος.

(ii) μεταφοράς του φυσιοθεραπευτηρίου.

(iii) αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου ή των ωρών εργασίας.

(iv) απουσίας του φυσιοθεραπευτή πέραν της μίας εβδομάδας και επανάληψης των εργασιών του.

(6) Τα κείμενα των φυσιοθεραπευτικών αγγελιών δεν πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο ύψους μεγαλύτερου των τριών ιντσών σε δύο στήλες.  Οι αγγελίες εγκατάστασης είναι δυνατό να δημοσιευθούν μια φορά σε μία ή περισσότερες εφημερίδες, οι υπόλοιπες αγγελίες τέσσερις στο σύνολο φορές σε μία ή περισσότερες εφημερίδες.

(7)  Δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να προωθεί ή επιτρέπει ή άλλως πως τη διανομή ή δημοσίευση διαφημιστικών φυλλαδίων ή κειμένων με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή την τοιχοκόλληση ή την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών σε δημόσιο χώρο.

(8)  Φυσιοθεραπευτής δύναται να γράφει στην πινακίδα μόνο:

(i) το όνομά του.

(ii) την ονομασία του φυσιοθεραπευτηρίου.

(iii) τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

(iv) την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής της οποίας είναι κάτοχος διπλώματος.

(v) τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του φυσιοθεραπευτηρίου:

Νοείται ότι η επιδεικτική διακόσμηση των πινακίδων απαγορεύεται.

(vi) το εγκεκριμένο έμβλημα του Συλλόγου.

(9)  Ο χάρτης αλληλογραφίας και οι σφραγίδες δύναται να περιέχουν μόνο τα ακόλουθα:

(i) Τα στοιχεία της πινακίδας.

(ii) τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα του φυσιοθεραπευτηρίου.

(iii) τη διεύθυνση της κατοικίας του φυσιοθεραπευτή.

Καθήκοντα προς ασθενείς

16.  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να δεικνύει σε όλους ανεξάρτητα τους ασθενείς την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και αφοσίωση, ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής θέσης του καθενός και ανεξαρτήτως των προσωπικών του αισθημάτων.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή ή σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν τα μέσα και τις δυνατότητες της επιστήμης της φυσιοθεραπείας για ικανοποίηση ανήθικων συμφερόντων.

Σεβασμός στις επιθυμίες ασθενούς

17.  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει και έχει υποχρέωση όπως σεβαστεί το δικαίωμα κάποιου ασθενούς ο οποίος επιθυμεί να τον αντικαταστήσει με άλλον.

Άρνηση παροχής θεραπείας

18.  Ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει θεραπεία σε έναν ασθενή:

Νοείται όμως ότι σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης ή ανθρωπιστικού καθήκοντος οφείλει όπως μην αρνηθεί.

Υποχρέωση προς συναδέλφους

19. (1) Κάθε φυσιοθεραπευτής οφείλει και έχει υποχρέωση όπως διατηρεί συναδελφικές σχέσεις με τους συναδέλφους του και απέχει από κάθε ενέργεια η οποία έχει σκοπό να βλάψει το κύρος, την αξιοπρέπεια ή τα νόμιμα συμφέροντά τους.

(2)  Ο φυσιοθεραπευτής έχει ηθική υποχρέωση και οφείλει να υπερασπίζεται την επαγγελματική αξιοπρέπεια των συναδέλφων του σε κάθε μορφή συκοφαντίας ή επίκρισης.

(3) Απαγορεύεται ρητώς σε φυσιοθεραπευτή να επισκεφθεί ασθενή ο οποίος παρακολουθείται από συνάδελφο φυσιοθεραπευτή χωρίς να το γνωρίζει αυτός ή χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, εκτός κι αν ο ασθενής απαλλάξει πλήρως το φυσιοθεραπευτή που τον παρακολουθεί και αφότου έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμούσες οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτόν:

Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν για σωματεία, οργανώσεις, ομοσπονδίες, οργανισμούς και άλλα παρόμοια.

(4) Φυσιοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να εκφέρει γνώμη κατά πόσο μια αμοιβή που ορίστηκε ή εισπράχθηκε από συνάδελφό του είναι λογική ή όχι, παρά μόνο με τη συγκατάθεση και/ή εντολή του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.

Ενημέρωση Συλλόγου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά

20.  Αν φυσιοθεραπευτής λάβει γνώση για πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφου του βλαβερές στην υγεία των ασθενών ή αντίθετες με την ηθική και την τιμή του φυσιοθεραπευτικού σώματος, οφείλει όπως πληροφορήσει σχετικά τη διοίκηση του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών το ταχύτερο δυνατό.

Αμοιβή

21.  (1) Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών έχει  δικαιοδοσία να καθορίζει κατώτατα και ανώτατα όρια αμοιβής των υπηρεσιών των φυσιοθεραπευτών.

(2)  Φυσιοθεραπευτής δύναται όπως μη λάβει αμοιβή από άπορους ασθενείς:

Νοείται ότι κάθε άτομο που δέχεται, μέσω του νόμου ή του κανονισμού, κοινωνική ασφάλιση ή ιατρική φροντίδα δε θεωρείται άπορο για το φυσιοθεραπευτή.

(3)(α) Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση του ύψους της αμοιβής, της κατά μέσο όρο επικρατέστερης στο επάγγελμα αμοιβής, θεωρείται ως πράξη παράνομου συναγωνισμού προς τους συναδέλφους και έλλειψη σεβασμού προς την αξιοπρέπεια του φυσιοθεραπευτικού λειτουργήματος.

(β) Όποιος παραβαίνει τα πιο πάνω υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη

Απαγόρευση δωροδοκίας και δωροληψίας

22.  Φυσιοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να προσφέρει ποσοστά σε γιατρούς ή φυσιοθεραπευτές σε περιπτώσεις παραπομπής ασθενών και οφείλει να περιορίζεται στην απευθείας είσπραξη της αμοιβής του.

Συλλογικές συμβάσεις

23. Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών μόνο δύναται να διαπραγματεύεται τις συλλογικές συμβάσεις.

Αλλαγή διεύθυνσης

24. Φυσιοθεραπευτής οφείλει, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής του, όπως πληροφορήσει το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από την πάροδο δύο μηνών το γραμματέα του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών Κύπρου.

Σημείωση
2 τoυ Ν.36(I)/98Μεταβατική διάταξη

Αvεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφoυ (ε) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6 τoυ βασικoύ vόμoυ, κάθε πρόσωπo μπoρεί vα υπoβάλει αίτηση εγγραφής στo Μητρώo Φυσιoθεραπευτώv μέσα σε τρεις μήvες από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.36(I)/1998], αv:

(α) Κατά τηv 1η Νoεμβρίoυ 1989-

(i) Κατείχε επαρκείς γvώσεις για τηv άσκηση φυσιoθεραπείας, και

(ii) ασκoύσε, με καλή πίστη, ως αυτoεργoδoτoύμεvoς τo επάγγελμα τoυ φυσιoθεραπευτή· και

(β) ασκoύσε τo επάγγελμα τoυ φυσιoθεραπευτή για τρία τoυλάχιστo χρόvια πριv από τηv 1η Νoεμβρίoυ 1989.

Σημείωση
7 του Ν.76(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.76(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.76(I)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
17 του Ν.101(I)/2005Ειδική διάταξη

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φυσιοθεραπευτών (Τέλος Εγγραφής) Κανονισμών του 1990, το τέλος εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών καθορίζεται στις τριάντα λίρες.