Προοίμιο

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

«Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του  κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 και ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι του 1988 και 1991.

Ερμηνεία

2.Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν από το κείμενον προκύπτη διάφορος έννοια-

“Δημοκρατία” σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου·

“εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος βοηθός ιδιωτικών κλινικών” [Διαγράφηκε]·

“εγγεγραμμένη μαία” σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο δυνάμει του παρόντος Νόμου Μητρώο Μαίων·

“εγγεγραμμένος νοσηλευτής” σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενο Μητρώο Νοσηλευτών·

“εγγεγραμμένος νοσοκόμος” [Διαγράφηκε]·

“εγγεγραμμένος νοσοκόμος πρώτου επιπέδου” [Διαγράφηκε]·

“εγγεγραμμένος νοσοκόμος δευτέρου επιπέδου” [Διαγράφηκε]·

“εγγεγραμμένος πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος” [Διαγράφηκε]·

“ειδική άδεια” σημαίνει άδειαν εκδιδομένην δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23·

“Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων” ή “μονάδες ECTS” σημαίνει το σύστημα μονάδων για την ανώτατη εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαïκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης∙

“Έφορος” σημαίνει το νοσηλευτή ή μαία που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 4Α·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν Συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

“ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.” σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών που ιδρύθηκε δυνάμει των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 1996 έως 2000·

“νοσηλευτής ψυχιατρικής νοσηλευτικής” σημαίνει το νοσηλευτή που είναι εγγεγραμμένος στο μέρος του Μητρώου Νοσηλευτών που περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής·

“Οδηγία 77/453/ΕΟΚ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 77/453/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες των νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη» (EE L 176 της 15/07/1977,σ.8), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε·

“Οδηγία 80/154/ΕΟΚ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (EE L 033 της 11/02/1980, σ.1), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε·

“Πειθαρχικό Συμβούλιο” σημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 14·

“Ταμείο” σημαίνει το ταμείο του Συμβουλίου που δημιουργείται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3Α·

“φοιτητής Νοσηλευτικής” και “φοιτητής Μαιευτικής” σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο σε Τμήμα Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής, αντίστοιχα, αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιφορτισμένων με την εκπαίδευση των νοσηλευτών ή/και των μαίων·

“Συμβούλιον” σημαίνει το διά του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Συμβούλιον Νοσηλευτικής και Μαιευτικής·

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο (EE L της 03/01/1994, σ. 3), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Σύνδεσμος” σημαίνει τον δια του άρθρου 15 καθιδρυόμενον Παγκύπριον Σύνδεσμον Νοσηλευτών και Μαιών·

“τρίτη χώρα” σημαίνει κάθε κράτος το οποίο δεν είναι κράτος μέλος·

“Υπουργός”, σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Συμβούλιον Νοσηλευτικής

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο»), με έδρα και κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή νοσηλευτών και μαιών και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και αποτελείται από τα εξής μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

(α) Τέσσερεις (4) εγγεγραμμένους νοσηλευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ένας (1) εκ των οποίων προέρχεται από τη νοσηλευτική εκπαίδευση, ένας (1) από τη γενική νοσηλευτική, ένας (1) από την ψυχιατρική νοσηλευτική και ένας (1) είναι επισκέπτης υγείας και μία (1) εγγεγραμμένη μαία, η οποία επίσης κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και όλοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ∙

(β) έξι (6) εγγεγραμμένους νοσηλευτές ή μαίες που προτείνονται από το Σύνδεσμο, τέσσερις (4) εκ των οποίων είναι νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, ένας (1) νοσηλευτής ψυχιατρικής νοσηλευτικής και μία (1) μαία και οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγέλματος σε ισχύ:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω πρόσωπα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3Α των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 μέχρι 2002.

(2) Το Συμβούλιο εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, υποχρεούμενος να το πράξη τη αιτήσει τριών μελών του Συμβουλίου, και προεδρεύει αυτών, εν περιπτώσει δε απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν εν εξ αυτών όπως προεδρεύση της συνεδριάσεως.

(4) Ο Πρόεδρος και έξι (6) άλλα μέλη ή, εάν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών, οποιαδήποτε επτά (7) μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(5) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή αναλόγως της περιπτώσεως ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, τηρουμένης της υπό του εδαφίου (1) προβλεπομένης συνθέσεως του Συμβουλίου, να διορίση έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, αναλόγως της περιπτώσεως, εν όσω διαρκεί η τοιαύτη απουσία ή το κώλυμα.

(7) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού.

(8) Το Συμβούλιον ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού, την κατ’ αυτάς ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν πρακτικών.

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ενασκούσι το λειτούργημα των διά περίοδον τεσσάρων ετών από της ημερομηνίας του διορισμού των.

(10) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να παραιτηθώσι της θέσεως των διά της υποβολής εγγράφου παραιτήσεως προς τον Υπουργόν.

(11) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη μελέτη αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών∙

(β) την έγκριση εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών και τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος∙

(γ) την άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας που ρυθμίζεται με Κανονισμούς, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 22∙

(δ) τη σύνταξη, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και άλλους φορείς νοσηλευτικής, Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική και Περιγράμματος Αρμοδιοτήτων Νοσηλευτών, που ενσωματώνονται σε Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 22∙

(ε) τη σύνταξη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και άλλους φορείς μαιευτικής, Κώδικα Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Μαιών και Κώδικα Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών, που ενσωματώνονται σε Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 22·

(στ) τη συνεργασία με τον Σύνδεσμο όσον αφορά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος∙

(ζ) την αναγνώριση της πιστοποιημένης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος που παρέχεται από το Σύνδεσμο ή άλλους φορείς αναγνωρισμένους από το Συμβούλιο∙

(η) τη συνεργασία με όλα τα οργανωμένα σύνολα που έχουν στόχο την προαγωγή του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος∙

(θ) την αξιολόγηση και έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία καταλήγουν στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου στη νοσηλευτική ή μαιευτική, δημόσιων και ιδιωτικών σχολών, στις οποίες διδάσκεται η νοσηλευτική και η μαιευτική επιστήμη∙

(ι) τη συνεργασία με το Σύνδεσμο, καθώς και με άλλους οργανισμούς που έχουν στόχο την προαγωγή του επαγγέλματος και τη διασφάλιση της ποιότητας, της φροντίδας και της υγείας, μέσω ασφαλούς πρακτικής.

(12)  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν από το Ταμείο ορισμένο χρηματικό  ποσό ανά χιλιόμετρο, για τη μετάβαση έκαστου μέλους από τον τόπο ασκήσεως του επαγγέλματός του στον τόπο συνεδρίασης, ως έξοδα διακίνησης, τα οποία υπολογίζονται με βάση τις εκάστοτε σε ισχύ εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Νομική προσωπικότητα του Συμβουλίου και δημιουργία Ταμείου

3Α.-(1) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και όλες τις νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχει δική του επωνυμία και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για τους σκοπούς εκπλήρωσης των ανατιθέμενων από τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, να ενάγει και να ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.

(2) Το Συμβούλιο τηρεί δικό του ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου», στο οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά-

(α) όλα τα τέλη για αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών, αιτήσεις για επανεξέταση εγγραφής, τέλη έκδοσης πιστοποιητικών εγγραφής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αιτήσεων για ανανέωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και επανέκδοση απολεσθέντων πιστοποιητικών και τέλη έκδοσης πιστοποιητικών υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης∙

(β) κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Συμβούλιο και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού Κανονισμών∙

(γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου∙

(δ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή της πειθαρχικής ποινής που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14ΣΤ.

(3)  Το Ταμείο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και ελέγχεται από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο ή από ανεξάρτητο ελεγκτή.

(4)  Από το Ταμείο πληρώνονται -

(α) τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου∙

(β) επιχορηγήσεις για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης του επαγγέλματος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Εγγραφή εις Μητρώον, κ.λ.

4.- (1) Ο Έφορος τηρεί-

(α) Μητρώο Νοσηλευτών στον καθορισμένο τύπο αποτελούμενο -

(i) Από ένα μέρος το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής·

(ii) από ένα μέρος που περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής·

(iii) από άλλα μέρη, ως ήθελε καθοριστεί.

(β) Μητρώο Μαιών στον καθορισμένο τύπο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των εγγεγραμμένων μαιών.

(2) Η εγγραφή προσώπου εις Μητρώον ή μέρος Μητρώου δεν αποκλείει την εγγραφήν του εις έτερον Μητρώον ή μέρος Μητρώου εάν ικανοποιούνται οι προς τούτο απαιτούμενοι όροι εγγραφής.

(3) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένα όλα τα Μητρώα διενεργώντας σε αυτά τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά προς τη διεύθυνση ή τα προσόντα των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφοντας από το οικείο Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα απαιτούμενα για εγγραφή ή ανανέωση προσόντα ή παρέλειψε να ανανεώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του ή του οποίου το όνομα δέον όπως διαγραφεί από το οικείο Μητρώο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διορισμός Εφόρου από το Υπουργικό Συμβούλιο

4Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Έφορο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για περίοδο τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα μίας (1) μόνο ανανέωσης.

Γνωστοποίησις αλλαγής διευθύνσεως

5.-(1) Οσάκις πρόσωπον εγγεγραμμένον εις Μητρώον αλλάζη διεύθυνσιν, οφείλει να γνωστοποιή αμελλητί εις τον Έφορον την νέαν αυτού διεύθυνσιν.

(2) Ο Έφορος δύναται να καλέση δι’ επιστολής αποστελλομένης εις την εν τω οικείω Μητρώω αναγραφομένην διεύθυνσιν, παν εγγεγραμμένον πρόσωπον όπως γνωστοποιήση εις αυτόν την τυχόν νέαν διεύθυνσιν του και εάν ουδεμία απάντησις ληφθή εντός εξ μηνών από της αποστολής της επιστολής, ο Έφορος δύναται, τη εγκρίσει του Συμβουλίου, να απαλείψη εκ του Μητρώου το όνομα του τοιούτου προσώπου.

(3) Παν πρόσωπον του οποίου το όνομα απαλείφεται συμφώνως προς το εδάφιον (2) του παρόντος άρθρου εκ τινος Μητρώου δύναται να ζητήση επανεγγραφήν του ονόματος του διά της υποβολής αιτήσεως προς τούτο και εν τοιαύτη περιπτώσει ο Έφορος προβαίνει εις την επανεγγραφήν, εάν ο αιτών εξακολουθή να κατέχη τα απαιτούμενα δι’ εγγραφήν προσόντα.

Δημοσίευσις Αντιγράφων των Μητρώων

6. Εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους δέον όπως δημοσιεύεται υπό του Εφόρου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας πλήρως ενημερωμένος κατάλογος των εγγεγραμμένων εις έκαστον Μητρώον προσώπων και αντίτυπον της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας του έτους κατά το οποίον εδημοσιεύθη ο τελευταίος κατάλογος αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν εις πάσαν νομικήν διαδικασίαν περί του ότι τα εν αυτή κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές, εγγεγραμμέναι μαίαι, αναλόγως της περιπτώσεως, και η απουσία εκ τοιούτου αντιτύπου του ονόματος οιουδήποτε προσώπου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το τοιούτο πρόσωπον δεν είναι εγγεγραμμένον:

Νοείται ότι, εν περιπτώσει προσώπου όπερ ενεγράφη εις το οικείον Μητρώον μετά την ως είρηται τελευταίαν δημοσίευσιν, πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον υπό του Συμβουλίου αποτελεί απόδειξιν ότι το τοιούτο πρόσωπον είναι εγγεγραμμένος νοσηλευτής, εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της περιπτώσεως.

 

Άσκηση Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής

7.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική εκτός εάν είναι-

(α) Εγγεγραμμένος νοσηλευτής και ασκεί την κατηγορία της νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται στο μέρος του Μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της περίπτωσης, και είναι εφοδιασμένος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ· ή

(β) φοιτητής Νοσηλευτικής ή φοιτητής Μαιευτικής, εφόσον ασκεί τη νοσηλευτική ή τη μαιευτική, αναλόγως της περίπτωσης, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου νοσηλευτή, ή εγγεγραμμένης μαίας, αντίστοιχα, σύμφωνα και κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σχολής στην οποία φοιτά.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να εκτελεί, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου νοσηλευτή ή εγγεγραμμένης μαίας, βοηθητικά καθήκοντα, τα οποία δεν αποτελούν άσκηση νοσηλευτικής στην έννοια του παρόντος Νόμου, όπως η μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης και σφυγμών, ο καθαρισμός του κρεβατιού και του δαπέδου του δωματίου του ασθενούς, η γενική καθαριότητα του χειρουργείου, των χειρουργικών εργαλείων και του ιματισμού χειρουργείου, ή άλλα παρόμοιας φύσης απλά βοηθητικά καθήκοντα.

Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Νοσηλευτών αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο - πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής που χορηγείται από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή από πανεπιστήμια, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα II ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου νοσηλευτικής που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα II αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος III, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 8Α·

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους·

(2) Το Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου, εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(3) Το Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Το Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα II ή στο άρθρο 8Α, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα III προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών, κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο.

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(7Α) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

(8) Σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών πολίτη κράτους μέλους, ο οποίος κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε σε κράτος μέλος αλλά δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, το Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή αφού λάβει υπόψη το σύνολο των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και της πείρας του ενδιαφερομένου, προβαίνοντας σε σύγκριση μεταξύ αφενός των ικανοτήτων που πιστοποιούνται με το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο και της αποκτηθείσας πείρας του ενδιαφερομένου και αφετέρου των προσόντων που απαιτούνται για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών προσώπου που ικανοποιεί  τις πρόνοιες του άρθρου 8Α και ασκούσε το επάγγελμα του νοσηλευτή δευτέρου επιπέδου γενικής νοσηλευτικής στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν την 1η Μαΐου 2004, εφόσον ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι ασκούσε στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας το επάγγελμα του Νοσηλευτή Δευτέρου Επιπέδου Γενικής Νοσηλευτικής πραγματικά και νόμιμα για τρία συναπτά έτη.

(10) Από την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών, η πρώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή ισχύει για τέσσερα (4) έτη και δύναται να ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, κατά τη λήξη της, με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο, την πληρωμή σχετικού τέλους και την τήρηση των προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για νοσηλευτές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Nοσηλευτών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανανεώνεται αυτόματα ατελώς, για μία (1) ακόμη περίοδο τεσσάρων (4) ετών, νοουμένου ότι προσκομίζουν το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Συμβούλιο μέσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης της αυτόματης ανανέωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο μέσα στην περίοδο που καθορίζεται στην ανωτέρω επιφύλαξη, οι νοσηλευτές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το τέλος εγγραφής που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αναγνωρισμένοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II

8Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο κράτους μέλους που κατέχει:

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο Παράρτημα III, και έχουν χορηγηθεί από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν την 29η Ιουνίου 1979, από την Ελλάδα πριν την 1η Ιανουαρίου 1981, από την Ισπανία και την Πορτογαλία πριν την 1η Ιανουαρίου 1986, από την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία πριν την 1η Ιανουαρίου 1994, από το Λίχτενσταϊν πριν την 1η Μαΐου 1995, από την Ελβετία πριν την 1η Ιουνίου 2002, από τη Μάλτα, τη Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία,  τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία πριν την 1η Μαΐου 2004, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 και από την Κροατία πριν την 1η Ιουλίου 2013, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί επεδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις σχετικές δραστηριότητες νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχουν περιλάβει την πλήρη ευθύνη του προγραμματισμού, της οργανώσεως και της διοικήσεως των υπηρεσιών του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες προς τον ασθενή:

Νοείται ότι οι κάτοχοι του βουλγάρικου τίτλου “feldsher” δε δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώρισης για σκοπούς άσκησης της νοσηλευτικής στην Κυπριακή Δημοκρατία·

(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στο Παράρτημα II, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν μετά από εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος III και εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ·

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Παράρτημα III, εφόσον:

- Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990

- παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες σε όλο το έδαφος της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο Παράρτημα II και

- συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι προαναφερθέντες υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις δραστηριότητες νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. Στις εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να έχει περιληφθεί η πλήρης ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή·

(δ) [Διαγράφηκε].

Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχει περιληφθεί η ανάληψη πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης του ασθενούς·

(ε) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους τυπικών προσόντων νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(στ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(η) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(θ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ι) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ια) τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών που-

(i) έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία σε νοσηλευτές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση πριν την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ∙ και

(ii) που βεβαιώνεται με πτυχίο “bachelor”  το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται

- στο άρθρο 11 της πράξης της 20ης Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα ( Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αρ.92,  pos.885 και του 2007, αριθμ.176,pos.1237) και στον κανονισμό του Υπουργείου Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση-matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι του ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αριθμ.110, pos.1170 και του 2010 αριθ. 65, pos.420), ή

- στο άρθρο 52.3 σημείο 2 του νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθ.174, pos. 1039) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση-matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos.770),

με στόχο να εξακριβωθεί ότι ο νοσηλευτής  έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο νοσηλευτών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία  στο Παράρτημα ΙΙ∙

(ιβ) εκπαίδευση ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία και του οποίου η κατάρτιση δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη ο ακόλουθος τίτλος εκπαίδευσης ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο πολίτης κράτους μέλους έχει ασκήσει πραγματικά και νόμιμα τις δραστηριότητες νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία, περιλαμβανομένης της ανάληψης πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης των ασθενών επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού:

- Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε “şcoalã postlicealã”, το οποίο βεβαιώνει ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007·

- Diplomã de absolvire de asistent medical generalist με σύντομες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003·

- Diplomã de licenţã de asistent medical generalist με μακροχρόνιες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003.

Χρήση επαγγελματικού τίτλου

8Β. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ως νοσηλευτής γενικής νοσηλευτικής δυνάμει του άρθρου 8 ή ασκών προσωρινά τη νοσηλευτική στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 12Α, φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του "εγγεγραμμένου νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής" κατά την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

8Γ.-(1) Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ως νοσηλευτής γενικής νοσηλευτικής δύναται, εκτός από τον επαγγελματικό τίτλο του εγγεγραμμένου νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής, να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς και τη σχετική σύντμηση του στη γλώσσα του κράτους μέλους από όπου πήρε αυτόν τον τίτλο. Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.

(2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο που απαιτεί στη Δημοκρατία συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον κάτοχο του, το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη χρήση του τίτλου εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

8Δ.-(1) Το Συμβούλιο σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή νοσηλευτής εγγεγραμμένος στο Μητρώο κάνει αίτηση για εγγραφή ως νοσηλευτής σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό όσες πληροφορίες ενδεχομένως διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή στη Δημοκρατία.

(2) Όταν το Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή, εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων αυτών και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, εφόσον είναι δυνατόν εντός τριών μηνών.

(3) Εάν κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών υπηκόου κράτους μέλους, το Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την εγκατάσταση του στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή, ενημερώνει σχετικά και ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι απόρρητες.

Εγγραφή στο Μητρώο Μαιών

9.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μαιών εάν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος του διπλώματος μαιευτικής που χορηγείται από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή από πανεπιστήμια, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα V ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου μαιευτικής που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα V αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος VI, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και εγκρίνεται από το Συμβούλιο, ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α·

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

(2) Το Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου, εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(3) Το Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Το Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα V ή στο άρθρο 9Α, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα VI προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο.

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(7Α) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

(8) Σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών πολίτη κράτους μέλους, ο οποίος κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε σε κράτος μέλος αλλά δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, το Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή αφού λάβει υπόψη το σύνολο των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και της πείρας του ενδιαφερομένου, προβαίνοντας σε σύγκριση αφενός μεταξύ των ικανοτήτων που πιστοποιούνται με το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο και της αποκτηθείσας πείρας του ενδιαφερομένου και αφετέρου των προσόντων που απαιτούνται για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(9) Από την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών, η πρώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ισχύει για τέσσερα (4) έτη και δύναται να ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, κατά τη λήξη της, με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο, την πληρωμή σχετικού τέλους και την τήρηση των προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εγγραφή και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για μαίες που ήταν ήδη εγγεγραμμένες στο Mητρώο Μαιών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανανεώνεται αυτόματα ατελώς, για μία (1) ακόμη περίοδο τεσσάρων (4) ετών, νοουμένου ότι προσκομίζουν το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Συμβούλιο μέσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης της αυτόματης ανανέωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο μέσα στην περίοδο που καθορίζεται στην ανωτέρω επιφύλαξη, οι μαίες είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν το τέλος εγγραφής που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αναγνωρισμένοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V

9Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο κράτους μέλους που κατέχει:

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που έχουν χορηγηθεί πριν την 23η Ιανουαρίου 1983 στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν την 1η Ιανουαρίου 1986 στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, πριν την 1η Ιανουαρίου 1994 στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία, πριν την 1η Μαΐου 1995 στο Λιχτενστάιν, πριν την 1η Ιουνίου 2002 στην Ελβετία, πριν την 1η Μαΐου 2004 στη Μάλτα, στη Τσεχική Δημοκρατία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία, πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, πριν την 1η Ιουλίου 2013 στην Κροατία και δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο Παράρτημα VI, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί άσκησαν πραγματικά και νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες στη μαιευτική επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη και κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως·

(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν πριν την 23η Ιανουαρίου 1983 στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν την 1η Ιανουαρίου 1986 στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, πριν την 3η Οκτωβρίου 1990 στην πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, πριν την 1η Ιανουαρίου 1994 στην Αυστρία, στη Φινλανδία και στη Σουηδία, πριν την 1η Μαΐου 1995 στο Λίχτενσταϊν, πριν την 1η Ιουνίου 2002 στην Ελβετία, πριν την 1η Μαΐου 2004 στη Μάλτα, στη Τσεχική Δημοκρατία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία, πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 στη Βουλγαρία και στη Ρουμανια, πριν την 1η Ιουλίου 2013 στην Κροατία και ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαίδευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος VI, η οποία αναγνωρίζεται εάν συμπληρώνεται από την επαγγελματική εξάσκηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος VI, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί άσκησαν πραγματικά και νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες της μαιευτικής επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως·

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που αναφέρονται για το εν λόγω κράτος μέλος στο Παράρτημα V, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος μαιευτικής πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος VI και ότι εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V·

(δ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Παράρτημα VI, εφόσον:

(i) Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990·

(ii) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων μαιευτικής σε όλο το έδαφος της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που αναφέρονται στο Παράρτημα V· και

(iii) συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης·

(ε) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος VI, η οποία όμως αναγνωρίζεται εάν συμπληρώνεται από την επαγγελματική εξάσκηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος VI, εφόσον:

(i) Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990· και

(ii) συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί μια διετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης·

(στ) [Διαγράφηκε]·

(ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(η) τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(θ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ι) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ια) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ιβ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ιγ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης στη μαιευτική, που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία σε μαίες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται στο Παράρτημα VI και που βεβαιώνεται με πτυχίο «bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 20ης Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004, αριθ.92, pos.885 και του 2007 αριθ. 176, pos.1237)∙ και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της  11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση-matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών( Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αριθ.110, pos.1170 και του 2010 αρθ.65 pos.420)· ή στο άρθρο 53.3 σημείο 3 του νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για το επάγγελμα του νοσηλευτή και μαίας (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθ.174, pos.1039)∙ και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos. 770), με στόχο να εξακριβωθεί ότι η μαία έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία στο Παράρτημα V∙

(ιδ) επίσημους τίτλους σπουδών μαιευτικής-γυναικολογίας (asistent medical obstetrică-ginecologie), οι οποίοι χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και οι οποίοι δεν πληρούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις κατάρτισης που ορίζονται στο Παράρτημα VI.  Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τους εν λόγω επίσημους τίτλους σπουδών ως επαρκή απόδειξη για τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μαίας, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουν πραγματικά και νόμιμα ασκήσει στη Ρουμανία τις δραστηριότητες μαιευτικής τουλάχιστον επί πέντε συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των επτά ετών προ της χορηγήσεως της βεβαίωσης.

(ιε) τίτλους εκπαίδευσης μαίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται αυτόματα, εάν ο αιτητής άρχισε την εκπαίδευση πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2016 και η απαίτηση εισαγωγής στην εν λόγω εκπαίδευση ήταν δεκαετής γενική εκπαίδευση ή εκπαίδευση ισοδύναμου επιπέδου  για την κατεύθυνση Ι, ή εάν ολοκλήρωσε εκπαίδευση ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη, όπως βεβαιώνεται από τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ πριν ξεκινήσει την εκπαίδευση μαίας που εμπίπτει στην κατεύθυνση ΙΙ.

Χρήση επαγγελματικού τίτλου

9Β. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μαιών δυνάμει του άρθρου 9 ή ασκών προσωρινά τη μαιευτική στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 12Γ φέρει τον επαγγελματικό τίτλο της "εγγεγραμμένης μαίας" κατά την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

9Γ.-(1) Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μαιών δύναται, εκτός από τον επαγγελματικό τίτλο, να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς και τη σχετική σύντμηση του στη γλώσσα του κράτους μέλους από όπου πήρε αυτόν τον τίτλο. Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.

(2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο ο οποίος απαιτεί στο κράτος αυτό συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον κάτοχο του, το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη χρήση του τίτλου εκπαίδευσής του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

9Δ.-(1) Το Συμβούλιο σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μαιών κάνει αίτηση για εγγραφή σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό όσες πληροφορίες ενδεχομένως διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση της μαιευτικής στη Δημοκρατία.

(2) Όταν το Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της μαιευτικής, εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων αυτών και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, εφόσον είναι δυνατόν εντός τριών μηνών.

(3) Εάν, κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών υπηκόου κράτους μέλους, το Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την εγκατάσταση του υπηκόου άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση της μαιευτικής, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι πληροφορίες που ανταλάσσονται μεταξύ του Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι απόρρητες.

Εγγραφή εις το Μητρώον Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών και το Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων

10. [Διαγράφηκε]
Γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής

10.-(1) Για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής στη Δημοκρατία είναι απαραίτητη η στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας.

(2) Το Συμβούλιο διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε ειδική επιτροπή που συστήνει για το σκοπό αυτό.

Αίτησις εγγραφής εις Μητρώον

11.Πάσα αίτησις διά εγγραφήν εις το Μητρώο Νοσηλευτών ή το Μητρώο Μαιών ή δι’ έκδοσιν ειδικής αδείας δέον όπως υποβάλληται εις Έφορον όστις θα θέτη ταύτην ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιον, αφού αποφασίση επί του θέματος, θα κοινοποιή την απόφασιν του εις τον Έφορον προς εκτέλεσιν.

Απαλλαγή εκ της εγγραφής

12.Ανεξαρτήτως των εν τοις άρθροις 8 και 9 διαλαμβανομένων παν πρόσωπον, όπερ επισκέπτεται την Δημοκρατίαν κατόπιν προσκλήσεως ή τη αιτήσει του Υπουργού Υγείας διά να εκτελέση οιανδήποτε εργασίαν εν τη ιδιότητι αυτού ως νοσηλευτής ή μαίας, δικαιούται να ενασκήση την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν άνευ εγγραφής και άνευ αδείας ασκήσεως επαγγέλματος μόνον εν σχέσει προς την εργασίαν ταύτην, διά τοιαύτην περίοδον και υπό τοιούτους όρους ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

12Α.-(1) Νοσηλευτής ή μαία, πολίτης κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα τη νοσηλευτική ή μαιευτική στο εν λόγω κράτος μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες νοσηλευτικής ή μαιευτικής στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες νοσηλευτικής ή μαιευτικής.

(3) Το Συμβούλιο κρίνει κατά περίπτωση τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

(4) Νοσηλευτής ή μαία, πολίτης κράτους μέλους που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την κυπριακή νομοθεσία διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς ή άλλους συλλόγους.

Απαλλαγές

12Β.-(1) Οι νοσηλευτές/μαίες που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 12Α και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους νοσηλευτές/ μαίες που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι οποίες αφορούν:

(α)Την προσχώρηση στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών ή σε άλλους συνδέσμους. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στη Δημοκρατία, το Συμβούλιο απαιτεί προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δε συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Το Συμβούλιο αποστέλλει στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών αντίγραφο της δήλωσης του παρόχου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12Γ, η οποία αποτελεί αυτόματη προσωρινή εγγραφή η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 12Γ·

(β)την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων.

(2) Ο πάροχος ενημερώνει το φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.

Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου

12Γ.-(1) Ο πάροχος, κατά την πρώτη μετακίνησή του στη Δημοκρατία, πληροφορεί σχετικά το Συμβούλιο με προηγούμενη γραπτή του δήλωση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

(2) Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ανανεώνεται ετησίως, εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ο πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με οιοδήποτε μέσο.

(3) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α)απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·

(β)βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης·

(γ)αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων.

(4) Η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος μέλος υφίσταται νομοθετικά κατοχυρωμένος τίτλος. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαγγελματικός τίτλος στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης.

Διοικητική συνεργασία

12Δ.-(1) Το Συμβούλιο ζητά, για κάθε παροχή υπηρεσιών, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα.

(2) Το Συμβούλιο εξασφαλίζει την ανταλλαγή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται κατάλληλα όλες οι καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας και ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας τους αποδέκτες της υπηρεσίας.

Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας

12Ε. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον πάροχο, κατά περίπτωση, να παράσχει στον αποδέκτη της υπηρεσίας τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου του ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο·

(β)εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής·

(γ)κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος·

(δ)τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε·

(ε)εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου· και

(στ)λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

Δόλιαι ή εσφαλμέναι καταχωρήσεις

13. Πάσα καταχώρησις εν οιωδήποτε Μητρώω, ήτις αποδεικνύεται προς ικανοποίησιν του Συμβουλίου ότι επετεύχθη διά δόλου ή ψευδούς παραστάσεως, διαγράφεται εκ του τοιούτου Μητρώου και πάσα καταχώρησις αποδεικνυομένη ως εσφαλμένη διορθούται:

Νοείται ότι δέον όπως εντίθηται εν τω Μητρώω και υπογράφηται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου σημείωσις αναφορικώς προς τους λόγους πάσης τοιαύτης διαγραφής ή διορθώσεως.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου

14.-(1) Για σκοπούς άσκησης πειθαρχικής εξουσίας σε εγγεγραμμένους νοσηλευτές και μαίες, συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο, που διορίζεται από τον Υπουργό και αποτελείται από–

(α) τρεις (3) νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής και ένα (1) νοσηλευτή ψυχιατρικής νοσηλευτικής, εκ των οποίων οι δύο (2) νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής  υποδεικνύονται από το Συμβούλιο και οι υπόλοιποι δύο (2) από το Σύνδεσμο και μία (1) μαία που υποδεικνύεται από το Συμβούλιο και ασκούν το νοσηλευτικό και μαιευτικό επάγγελμα, αντίστοιχα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη:

Νοείται ότι ένας (1) εκ των πιο πάνω μελών εκτελεί χρέη Προέδρου:

Νοείται  περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο Υπουργός δύναται να διορίσει άλλο μέλος για να ασκεί τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα του εν λόγω μέλους, ενόσω διαρκεί η απουσία ή το κώλυμά του.

(2) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αυτά ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι το διορισμό νέων μελών.

(3) Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, των οποίων η θητεία έληξε, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους προς το σκοπό της συμπλήρωσης οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία έχει αρχίσει πριν από τη λήξη της θητείας τους.

(4) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και δύο (2) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(5) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού.

(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδριάσεως έχει νικώσα ψήφο.

(7) Στις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την ενάσκηση της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας, παρίσταται νομικός σύμβουλος, οριζόμενος από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Πειθαρχικά αδικήματα

14Α.  Εγγεγραμμένος νοσηλευτής ή μαία υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη -

(α) εάν καταδικασθεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(β) εάν επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το νοσηλευτικό ή μαιευτικό επάγγελμα ή συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τους κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς του νοσηλευτικού ή μαιευτικού επαγγέλματος·

(γ) εάν ενήργησε ή παρέλειψε να ενεργήσει με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του,

(δ) εάν πέτυχε την εγγραφή του σε οποιοδήποτε μητρώο το οποίο προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις,

(ε) εάν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, Κώδικες και Περιγράμματα.

Κανένας νοσηλευτής και καμία μαία δε διώκεται δύο φορές για το ίδιο παράπτωμα

14Β.  Πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον νοσηλευτή ή μαίας για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο αυτός ή αυτή ήδη βρέθηκε ένοχος ή ένοχη ή για το οποίο αθωώθηκε.

Μία μόνο πειθαρχική ποινή για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα

14Γ. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα δεν επιβάλλονται περισσότερες από μία πειθαρχικές ποινές.

Ποινική δίωξη

14Δ. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον νοσηλευτή ή μαίας, καμιά πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον τους για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη, μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος.

Πειθαρχική δίωξη ύστερα από ποινική δίωξη

14Ε.  Νοσηλευτής ή μαία που διώχθηκε για ποινικό αδίκημα και δεν βρέθηκε ένοχος ή ένοχη, δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που προκύπτει από τη διαγωγή του ή τη διαγωγή της, η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη.

Πειθαρχικές ποινές

14ΣΤ.-(1)  Οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(α) Προφορική επίπληξη∙

(β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη∙

(γ) άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή ή της μαίας υπό επίβλεψη για χρονική περίοδο που το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα·

(δ) χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00)∙

(ε) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του νοσηλευτή ή της μαίας, για χρονική περίοδο που το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα∙

(στ) διαγραφή από το οικείο Μητρώο.

(2)  Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να γίνει -

(α) αυτεπάγγελτα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο∙

(β) από το Συμβούλιο·

(γ) από το Συμβούλιο του Συνδέσμου∙

(δ) με αίτηση, κατόπιν άδειας του Συμβουλίου, οποιουδήποτε προσώπου που έχει παράπονο από τη διαγωγή νοσηλευτή ή μαίας.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει του παρόντος άρθρου, έχει την εξουσία και διεξάγει την εν λόγω έρευνα κατά τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η διαδικασία ποινικής συνοπτικής δίκης.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την άσκηση της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας, λογίζεται ως διάταγμα δικαστηρίου σε συνοπτική ποινική δίκη και εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο όπως και το διάταγμα του εν λόγω δικαστηρίου.

Καταδίκη για ορισμένα αδικήματα

14Ζ.-(1)  Όταν νοσηλευτής ή μαία καταδικασθεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, είτε η καταδίκη επικυρωθεί ύστερα από έφεση είτε δεν ασκηθεί έφεση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μεριμνά να λάβει αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας του δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση και του δικαστηρίου στο οποίο τυχόν ασκήθηκε έφεση ή, προκειμένου για  νοσηλευτή ή μαία, που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία, να λάβει τέτοιο αντίγραφο από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, που διορίζεται με βάση το άρθρο 4 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 μέχρι 2011, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από τη λήψη του αντίγραφου των πρακτικών της διαδικασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Πειθαρχικό Συμβούλιο ζητά τις απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά πόσο το αδίκημα ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και σε περίπτωση καταφατικής γνωμοδότησης του Γενικού Εισαγγελέα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης και αφού δώσει στον ενδιαφερόμενο  την ευκαιρία να ακουσθεί, προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις.

Παραγραφή πειθαρχικών ποινών

14Η.  Η ποινή της επίπληξης, μετά τρία (3) έτη από την επιβολή της, καθώς και της αυστηρής επίπληξης και οι λοιπές ποινές, εκτός από την ποινή της διαγραφής από το οικείο Μητρώο, μετά πέντε (5) έτη από την επιβολή τους, παραγράφονται.

Παράλειψη εμφάνισης μετά από κλήση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

14Θ. Κάθε πρόσωπο το οποίο, ενώ καλείται να εμφανισθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο όπως αναφέρεται στην κλήση ή αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που νόμιμα τίθεται σε αυτό στην πειθαρχική δίκη, εκτός εάν υπάρχει εύλογη αιτιολογία για την οποία  ενημερώνεται έγκαιρα το Πειθαρχικό Συμβούλιο, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500,00).

ΜΕΡΟΣ V ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ
Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών.

15. Καθιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, που αποτελείται από όλους του εγγεγραμμένους νοσηλευτές και μαίες, που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, με δικό του έμβλημα που καθορίζεται στο Παράρτημα VII και δική του σφραγίδα που φέρει το εν λόγω έμβλημα.

Συμβούλιον Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων

16.-(1)Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ουχί βραδύτερον των τεσσάρων μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων, ουχί βραδύτερον της 31ης Ιανουαρίου εν εκάστω δευτέρω επομένω έτει συγκαλεί τακτικήν γενικήν συνέλευσιν απάντων των εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών των ασκούντων το επάγγελμα εν τη Δημοκρατία εις χρόνον και τόπον καθοριζόμενον υπ’ αυτού.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαίων αμελήσει να εκδώσει μέχρι 15 Ιουνίου 1991 ειδοποίηση για την τακτική γενική συνέλευση, που θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου του 1991 ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Προέδρου τότε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας συγκαλεί τη συνέλευση αυτή.

(2) Περί της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης γενικής συνελεύσεως αποστέλλεται εις άπαντα τα δικαιούμενα, όπως παραστώσιν εις ταύτην και ψηφίσωσιν, πρόσωπα πρόσκλησις αναφέρουσα τον τόπον και χρόνον της τοιαύτης συνελεύσεως. Η τοιαύτη πρόσκλησις αποστέλλεται ουχί περισσότερον των δέκα τεσσάρων και ουχί ολιγώτερον των οκτώ ημερών από της ημερομηνίας της συνελεύσεως:

Νοείται ότι τυχαία παράλειψις αποστολής προσκλήσεως εις νοσηλευτής ή μαία ή η υπό τινος νοσηλευτή ή μαίας μη λήψις τοιαύτης προσκλήσεως δεν καθιστά ακύρους τας εργασίας της τοιαύτης συνελεύσεως:

Νοείται περαιτέρω ότι αντί της ως άνω αναφερομένης αποστολής προσκλήσεων δύναται να γίνη δημοσίευσις εις δύο τουλάχιστον ημερησίας πρωϊνάς εφημερίδας τηρουμένης της ως άνω εν τω παρόντι εδαφίω αναφερομένης προθεσμίας.

(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου ή, εν περιπτώσει απουσίας ή ανικανότητος αυτού ή μη υπάρχοντος Προέδρου, μέλος οριζόμενον υπό της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει της συνελεύσεως, τεσσαράκοντα δε εγγεγραμμένοι νοσηλευτών και μαιών, προσωπικώς παρόντες, συνιστώσιν απαρτίαν:

Νοείται ότι, εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχηματισθή απαρτία, η συνέλευσις αναβάλλεται διά την αυτήν ώραν και ημέραν της επομένης εβδομάδος και εις τον αυτόν τόπον, οπότε είκοσι νοσηλευτές ή μαίες παρόντες συνιστώσιν απαρτίαν.

(4) Αι αποφάσεις εφ’ απάντων των θεμάτων λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων νοσηλευτών ή μαίων, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5) Μετά το πέρας της τακτικής γενικής συνέλευσης διεξάγονται εκλογές ανά επαρχία στη βάση κοινού ψηφοδελτίου, αφού προηγουμένως το απερχόμενο Συμβούλιο του Συνδέσμου καθορίσει ανά επαρχία το χρόνο και το χώρο διεξαγωγής του εκλογικού δικαιώματος των μελών:

Νοείται ότι, ο χώρος διεξαγωγής της κάθε επαρχιακής συνέλευσης καθορίζεται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου σε χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε επαρχία εκλέγει τρία (3) μέλη ως εφορευτική επαρχιακή επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την οικεία επαρχιακή συνέλευση και προτείνεται και εγκρίνεται στην τακτική γενική συνέλευση, τα μέλη της οποίας δεν θα είναι υποψήφιοι για να εκλεγούν ως μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου και η οποία επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των εκλογών κατά επαρχία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι αποφάσεις των μελών των επαρχιακών εφορευτικών επιτροπών δυνατόν να αμφισβητηθούν γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της τακτικής γενικής συνέλευσης, της οποίας η απόφαση είναι τελική.

(6) Στο Συμβούλιο του Συνδέσμου μετέχει τουλάχιστον ένας νοσηλευτής ή μία νοσηλεύτρια γενικής νοσηλευτικής, ένας νοσηλευτής ή μία νοσηλεύτρια ψυχιατρικής νοσυλευτικής και μία μαία ή ένας μαιευτής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.

(7) Τακτική γενική συνέλευση διεξάγεται κάθε τέταρτο έτος, συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Συνδέσμου και προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή -

(α) δεκατριών (13) εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, οι οποίοι θα αποτελούν το Συμβούλιο του Συνδέσμου∙

(β) έξι (6) εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών, που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, εκ των οποίων τέσσερις (4) είναι νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, ένας (1) νοσηλευτής ψυχιατρικής νοσηλευτικής και (1) μία  μαία, για να εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κένωσης με οποιοδήποτε τρόπο της θέσης στο Συμβούλιο μέλους που υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το Συμβούλιο του Συνδέσμου υποδεικνύει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στην κενωθείσα θέση τον επιλαχόντα κατά την ως άνω εκλογή, εάν υπάρχει, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, κάποιο άλλο εγγεγραμμένο νοσηλευτή ή μαία, ο οποίος ή η οποία θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίσθηκε.

Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο του Συνδέσμου

17.-(1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Συνδέσμου διαρκεί μέχρι της διενεργείας των επομένων εκλογών.

(2) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου εκλέγει εκ των ιδίων αυτού μελών τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού.

(3) Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Συνδέσμου για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία συγκαλείται από το γηραιότερο μέλος του Συμβουλίου μέσα σε τριάντα ημέρες από την εκλογή του Συμβουλίου του Συνδέσμου:

Νοείται ότι, αν το γηραιότερο μέλος αρνείται ή παραλείπει να συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή, τότε αυτή συγκαλείται από το αμέσως επόμενο γηραιότερο μέλος του Συνδέσμου εντός των αμέσως επομένων τριάντα ημερών:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Συμβούλιο δεν κατορθώσει να καταρτιστεί σε σώμα εντός περιόδου εξήντα ημερών από τις εκλογές, τότε το Συμβούλιο αυτό θα θεωρείται έκπτωτο και συνέρχεται νέα τακτική γενική συνέλευση τη δεύτερη Κυριακή του μήνα, που ακολουθεί τη λήξη της εν λόγω περιόδου των εξήντα ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο όπου είχε διεξαχθεί η γενική συνέλευση που είχε εκλέξει το έκπτωτο Συμβούλιο.

(4) Επτά (7) μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούσιν απαρτίαν.

(5) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συνδέσμου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τας συνεδριάσεις του τοιούτου Συμβουλίου και οφείλει να συγκαλέση συνεδρίασιν τη εγγράφω αιτήσει πέντε (5) τουλάχιστον μελών αυτού, εν τη οποία καθορίζονται οι σκοποί της τοιαύτης συνεδριάσεως, και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού εις τας οποίας παρευρίσκεται και, τούτου απόντος ή κωλυομένου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος τούτου, τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση.

(7) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου ρυθμίζει τας εργασίας αυτού, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού και την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθητέαν διαδικασίαν.

Έκτακτος γενική συνέλευσις..

18.-(1)Το Συμβούλιον του Συνδέσμου συγκαλεί έκτακτον γενικήν συνέλευσιν του Συνδέσμου, οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον ή υποχρεωτικώς τη εγγράφω αιτήσει του ενός τετάρτου των μελών του Συνδέσμου και εν πάση περιπτώσει ουχί ολιγωτέρων των είκοσι.

(2)Εάν το Συμβούλιον του Συνδέσμου εντός τριάκοντα ημερών από της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως δεν προβή εις την προσήκουσαν σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, τεσσαράκοντα νοσηλευτές ή μαίες εκ των υποβαλόντων την αίτησιν δύνανται να συγκαλέσωσιν έκτακτον γενικήν συνέλευσιν.

(3)Η αίτησις εκθέτει τον σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως, υπογράφεται δε υπό των υποβαλόντων ταύτην.

(4)Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), πλην της επιφυλάξεως αυτού, και (4) του άρθρου 16 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί πάσης γενικής συνελεύσεως συγκαλουμένης δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5)Εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχηματισθή απαρτία, η έκτακτος γενική συνέλευσις διαλύεται.

Συνδρομή εις τον Σύνδεσμον

19.-(1)Το Συμβούλιον του Συνδέσμου δύναται να επιβάλη επί των εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών ετησίαν συνδρομήν, το ύψος της οποίας καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως του Συνδέσμου.

(2)Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθή δι’ αγωγής και να εισπραχθή ως χρέος οφειλόμενον προς το συμβούλιον του Συνδέσμου και, άνευ επηρεασμού της υποχρεώσεως αυτού προς πληρωμήν της τοιαύτης συνδρομής, ουδείς νοσηλευτής ή μαία δικαιούται να προσέλθη εις οιανδήποτε συνέλευσιν του συνδέσμου συγκαλουμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος δι’ εκλογήν εις το Συμβούλιον του Συνδέσμου, εκτός εάν πληρώση πρώτον την δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέαν υπ’ αυτού συνδρομήν.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Συνδέσμου

20.  Το Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας∙

(β) καταρτίζει εσωτερικούς κανόνες με τους οποίους ρυθμίζει τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας επιτροπών και τομέων ειδικότητας ή ειδικοτήτων με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των επιτροπών, καθώς και την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Συνδέσμου∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της νοσηλευτικής, της μαιευτικής και της υγείας στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο επάγγελμα του νοσηλευτή και της μαίας∙

(ε) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου, η οποία περιλαμβάνει -

(i) απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας,

(ii) κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις ή δωρεές,

(iii) άλλες επιχορηγήσεις, συνεισφορές και δωρεές ή κληροδοτήματα εκ μέρους οποιουδήποτε μέλους ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου,

(iv) εισοδήματα από τόκους που προέρχονται από την περιουσία του Συνδέσμου,

(v) προϊόντα από εισπράξεις εορτών, λαχείων, διαφόρων εκδηλώσεων και κάθε ποσό εισερχόμενο στο Ταμείο του Συνδέσμου,

(vi) δικαιώματα εγγραφής, συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών του Συνδέσμου,

(vii) προϊόντα οιουδήποτε συναπτομένου δανείου,

(viii) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο η οποία ήθελε διατεθεί υπέρ του Συνδέσμου ή εισπραχθεί από αυτόν∙

(στ) συμμετέχει στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαίων και σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή οργάνωση∙

(ζ) προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες ήθελε κρίνει σκόπιμο για υλοποίηση των αναφερομένων στις παραγράφους (α) έως (στ) αρμοδιοτήτων του.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ποινικά αδικήματα και ποινές

21. Όποιος -

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο Μαιών·

(β) εσκεμμένα και ψευδώς παρουσιάζεται ως πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο Μαιών ή ως κάτοχο ειδικής άδειας ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηριστικό ή προσθήκη συνεπάγεται αυτό·

(γ) ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ή Μαιών ή είναι κάτοχος ειδικής άδειας και ενώ του απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια αυτής της απαγόρευσης ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική·

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Κανονισμοί

22.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την ρύθμισιν παντός θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού και διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανευ επηρεασμού της γενικότητος των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας

(β) ρυθμίζωσι την άσκησιν της πειθαρχικής εξουσίας του Συμβουλίου, την λειτουργίαν του κατά την άσκησιν αυτής, την ενώπιον του διαδικασίαν και τον τρόπον λήψεως των αποφάσεων του

(γ) προβλέπουν τις διαδικασίες εγγραφής στα Μητρώα και χορήγησης και ανανέωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και τον καθορισμό των τελών

(δ) προνοώσι διά την διατήρησιν και βελτίωσιν του επιπέδου της νοσηλευτικής και μαιευτικής εν τη Δημοκρατία

(ε) προνοώσι διά την λειτουργίαν, οργάνωσιν και λειτουργίαν της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και ιδία διά τον καθορισμόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τους όρους εισδοχής των σπουδαστών, την εκλογήν, την πειθαρχίαν, αξιολόγησιν, εξέτασιν, παροχήν πιστοποιητικών ή διπλωμάτων και ο,τιδήποτε άλλο σχετικόν ή παρεμφερές θέμα

(στ) εισάγουν Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική, Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών, Κώδικα Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Μαίων και Κώδικα Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών και προβλέπουν για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων σε περίπτωση παράβασής τους.

Διαφύλαξη

23. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου, στο Μητρώο Αδειούχων εξ επαγγέλματος βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή στο Μητρώο Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων, δικαιούται να συνεχίσει να ασκεί, το επάγγελμα του.

Εξουσία Υπουργού για τροποποίηση Παραρτημάτων

23Α. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

Μεταβατική διάταξη

23Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1)'του άρθρου 8, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα II αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως νοσηλευτής, εφόσον πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 8. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου μαιευτικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα V αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως μαία, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 9. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Κατάργησις

24.-(1) Ο περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμος καταργείται.

(2) Άπαντες οι Κανονισμοί οι εκδοθέντες, τα Διατάγματα τα εκδοθέντα και οι διορισμοί οι γενομένοι, δυνάμει του διά του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες, εκδοθέντα ή γενόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα ισχύωσι καθ’ ην έκτασιν δεν είναι αντίθετοι προς τον παρόντα Νόμον.

Έναρξις ισχύος

25.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι η ως προείρηται ημερομηνία δεν δύναται να ορισθή αργότερον των εξ μηνών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ειδική διάταξη για Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου

25A. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2004, ο Έφορος τηρεί Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου:

Νοείται ότι στο εν λόγω Μητρώο εγγράφονται ύστερα από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός έξι μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, πρόσωπα τα οποία είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Άρθρα 8, 12Α)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ

Οι επαγγελματικοί τίτλοι νοσηλευτών που αναφέρονται στα Άρθρα 8 και 12Α είναι οι ακόλουθοι:
στην Αυστρία:
"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger"
στο Βέλγιο:
"Hospitalie:(ere)/verpleegassistent(e)", infirmier(ere) hospitalier(ere)/ "ziekenhuisvierpleger (-verpleegster)"
στη Γαλλία:
"infirmier(ere)"
στη Γερμανία:
"Krankenschwester", "Krankenpfleger"
στη Δανία:
"sygeplejerske"
στην Ελβετία:
«infirmière, infirmier, Krankenschwester, Krankenpfleger, infermiera, inferiera»
στην Ελλάδα:
"Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια"
στην Εσθονία:
"öde"
στο Ηνωμένο Βασίλειο:
- Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία:
"State Registered Nurse" ή "Registered General Nurse"
- στη Σκωτία:
"Registered General Nurse"
στην Ιρλανδία:
"Registered General Nurse"
στην Ισλανδία:
«hjúkrunarfrædingur»
στην Ισπανία:
"Enfermera / adiplo madola"
στην Ιταλία:
"infermiere professionale"
στις Κάτω Χώρες:
"verpleegkundige"
στη Λετονία:
"masa"
στη Λιθουανία: 
"Bendrosios praktikos slaugytojas"
στο Λίχτενσταϊν:
«Krankenschwester-Krankenpfleger»
στο Λουξεμβούργο:
"infirmier"
στη Μάλτα:
"Infermier Registrat tal-Ewwel Livell"
στη Νορβηγία:
«offentlig godkjent sykepleier»
στην Ουγγαρία:
"àpoló"
στην Πολωνία:
"pielçgniarka"
στην Πορτογαλία:
"Enfermeiro"
στη Σλοβενία:
"diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik"
στη Σλοβακία:
"sestra"
στη Σουηδία:
"sjukskfterska"
στην Τσεχική Δημοκρατία:
"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel"
στη Φινλανδία:
"sairaanhoitaja / sjukskftare - terveydenhoitaja / hdlsoverdare"


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρα 8, 8Α, 12Β, 23Β)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους νοσηλευτικής για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών:

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον
τίτλο
Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
Αυστρία

1. Diplom als
Diplomierte
Gesundheits - und
Krankenschwester
/Diplomierter
Gesundheits - und
Krankenpfleger

2. Diplom als
Diplomiere
Krankenschwester
/ Diplomierter
Krankenpfleger

1. Schule fur allgemeine
Gesundheits - und
Krankenpflege

 

 

 

2. Allgemeine
Krankenpflegeschule

Βέλγιο

1. Diploma
gegradueerde
verpleger/verpleeg
ster

- Diplomed'infirmier(ere)
gradue(e)

- Diplom eines
(einer) graduierten
Krankenpflegers (-
pflegerin)

2. Diploma in de
ziekenhuis
verpleegkunde

- Brevet
ďinflrmier(ere)
hospitalier(ere

- Brevet eines
(einer)Krankenpflegers (-
pflegerin)

3. Brevet van
verpleegassistent(
e)

- Brevet d'hospitalier
(ere)

- Brevet einer
Pflegcassistentìn

1. De erkende
opleidingsinstituten/les
establissements
d'enseignement
reconnu/die anerkannten
Ausbildungsanstalten.

 

 

 

2. De bevoegde de
Examencommissie van
de Vlaamse
Gemeenschap/Ie Jury
competent
d'enseignement de la
Communauté française/
der zustandigen
prufungsausschuss
der Deutschsprachigen
Gemeinschaft

Γαλλία

1. Diplome ď Etat ď
infirmier (ere)

2. Diplome ď Etat ď
infirmier (ere)
délivré en vertu du
décret no 99-1147
du 29 decembre
1999

Le ministère de la sante
Γερμανία Zeugnis uber die
staatliche Prufung in
der Krankepflege
Staatlicher
Prufungausschuss
Δανία Eksamensbevis öfter
genneinfort
sygeplejerskeuddannel
se
Sygeplejeskole
godkendt af
Undervisningsministeriet
Ελβετία infirmière diplômée en soins
généraux, infirmier diplômé
en soins généraux,
diplomierte
Krankenschwester in
allgemeiner Krankenpflege,
diplomierter Krankenpfleger
in allgemeine
Krankenpflege, infermiera
diplomata in cure generali,
infermiere diplomato in cure generali
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires
Ελλάδα

1. Πτυχίο
Νοσηλευτικής
Παν/μίου Αθηνών

2. Πτυχίο
Νοσηλευτικής
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

3. Πτυχίο
Αξιωματικών
Νοσηλευτικής

4. Πτυχίο Αδελφών
Νοσοκόμων
πρώην Ανωτέρων
Σχολών
Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας

5. Πτυχίο Αδελφών
Νοσοκόμων και
Επισκεπτριών
πρώην Ανωτέρων
Σχολών
Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας

6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

1. Πανεπιστήμιο
Αθηνών

 

2. Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

 

 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

 

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων

Εσθονία Diplom öe erialal

1. Taliinna Meditsiinikool

2. Tartu Meditsiinikool

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool

Ηνωμένο Βασίλειο

Statement of 
Registration as a 
Registered General
Nurse in part 1 or part 
12 of the register kept 
by the United Kingdom
Central Council for 
Nursing, Midwifery and
Health Visiting
Various
Ιρλανδία Certificate of 
Registered General 
Nurse
An Bord Altrnais (The Nursing
Board)
Ισλανδία próf í hjúķrunarfrædum frá
Háskóla Islands
Nursing
department in
the medical
faculty of the
University of
Iceland
Ισπανία Titulo de Diplomado
universitario en 
Enfermeria
Ministerio Educacion y
Cultura / El rector de una Universidad
Ιταλία Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato
Λετονία

1.diploms par mâsas kvalifikâcijas iegüsanu

2.mâsasdiploms

1.Mäsu skolas


2.Universitátes tipa
augstskola pamatojoties uz
Valsts eksämenu komisijas
lèmumu

Λιθουανία

1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis 
suteikta bendrosios 
praktikos slaugytojo 
profesine kvalifikacija

2. Aukštojo mokslo 
diplomas
(neuniversitetinès
studijos),nurodantis
suteikta bendrosios
praktikos slaugytojo
profesine kvalifikacija

1. Universitetas

 

 

2. Kolegija

Λίχτενσταϊν Διπλώματα, πιστοποιητικά
και άλλοι τίτλοι που
απονεμήθηκαν σε άλλο
κράτος μέλος και
αναγράφονται στο παρόν Παράρτημα
Λουξεμβούργο

1. Diplome d'Etat ď infirmier

2. Diplome d'Etat ď infirmier hospitalier gradue

Ministere de I' Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des Sports
Μάλτα Lawrja jew diploma fl-
istudji tal-infermerija
Universita 'ta' Malta
Νορβηγία bevis for bestátt sykepleiereksamen a college of nursing
Ολλανδία

1. diploma's
verpleger A,
verpleegster A,
verpleegkundige A

2.diploma
verpleegkundige
MBOV
(Middelbare
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)

3. diploma
verpleegkundige
HBOV (Hogere
Boroepsopleiding
Verpleegkundige

4. diploma
beroepsonlerwijs
verpleegkundige -
Kwalificatieniveau 4

5. Diploma hogere be
oepsopleiding
verpleegkundige -
Kwalificatieniveau 5

1. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie

2. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie

3. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommisie

 

4. Door een van
overheidswege
aangewezen
opleidingsinstelling

5. Door een van
overheidswege
aangewezen
opleidingsinstelling

Ουγγαρία

1. Apoló bizonyítvány

2. Diplomas ápoló oklevél

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél

1. Iskola

2. Egyetem / föiskola

3. Egyetem

Πολωνία Dyplom ukoriczenia 
studiów wyžszych na 
kierunku 
pielegniarstwo z 
tytutem «magister 
pielegniarstwa»

1. Uniwersytet Medyczny

2. Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagielloriskiego

Πορτογαλία

1. Diploma do curso
de enfermagem
geral

2. Diploma/carta de
curso de
bacharelato em
enfermagem

3. Carta de curso de
licenciatura em
enfermagem

1. Escolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de
Enfermagem

 

3. Escolas Superiores de
Enfermagem; Escolas
Superiores de Saude

Σλοβακία

1. Vysokoškolský
diplom o udelení
akademického titulu
«magister
z ošetrovaterstva»
(«Mgr.»)

2. Vysokoškolský
diplom o udelení
akademického titulu
«bakalářz
ošetrovaterstva»
(«Bc.»)

3. Absolventský diplom
v študijnom odbore
diplomovaná
všeobecná sestra

1. Vysoká škola

 

 

2. Vysoká škola

 

 

3. Středná zdravotnická
škola

Σλοβενία Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov «diplomirana
medicinska sestra /
diplomirani
zdravstvenik»

1. Univerza

2. Visoka strokovna šola

Σουηδία Sjukskorerskeexamen Universitet eller hogskola
Τσεχική Δημοκρατία

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu
ošetřovatelství ve
studijním oboru
všeobecná sestra
(bakalář, Bc.)

2. Diplom o ukončení
studia ve studijním
oboru diplomovaná
všeobecná sestra
(diplomovaný
specialista, DiS.)

1. Vysoká škola zřízená nebo
uznaná státem

2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná státem

1. Vysvědčeni o
státní závěrečné zkoušce

2. Vysvědčeni o
absolutoriu

Φινλανδία

1. Sairaanhoitajan
tutkinto /
sjukskorarexamen

2. Sosiaali - ja
terveysalan
ammattikorkeakoul
ututkinto,
sairaanhoitaja
(AMK) /
yrkeshogskoleexa
men inom
halsovard
och det
sociala omradet,
sjukskotare (YH)

1. Terveydenhuolto-
oppilaitokset /
halsovardslaro anstalter

 

 

 

 

 

2. Ammattikorkeakoulut /
yrkeshogskolor

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρα 8, 8Α)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

1.  Η εισαγωγή στην εκπαίδευση νοσηλευτών υπεύθυνων για γενική περίθαλψη προϋποθέτει είτε-

(α) Ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης δώδεκα (12) ετών, η οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει πρόσβαση σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου∙ ή

(β) ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης τουλάχιστον δέκα ετών, η οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει πρόσβαση σε επαγγελματική σχολή ή πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτή.

2.  Η εκπαίδευση νοσηλευτών υπεύθυνων για γενική περίθαλψη πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση και περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα σπουδών που προβλέπεται στην παράγραφο 8.

3. Η εκπαίδευση του νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετείς σπουδές συνολικά, που μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και συνίστανται σε τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) ώρες θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης∙ η θεωρητική κατάρτιση καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης∙ το Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί μερικές εξαιρέσεις σε επαγγελματίες που έχουν λάβει τμήμα της εκπαίδευσής τους μέσω κύκλων εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου επιπέδου∙ το Συμβούλιο μεριμνά, ώστε τα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με την εκπαίδευση νοσηλευτών να είναι αρμόδια για το συντονισμό μεταξύ της θεωρητικής και της κλινικής κατάρτισης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών.

4.  Η θεωρητική εκπαίδευση ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσηλευτής λαμβάνει την επαγγελματική γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 6 και 7∙ η κατάρτιση παρέχεται από διδακτικό προσωπικό σε θέματα νοσηλευτικής, καθώς και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, σε πανεπιστήμια, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμου επιπέδου ή σε επαγγελματικές σχολές ή μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών.

5. Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσηλευτής εκπαιδεύεται, στο πλαίσιο ομάδας, σε άμεση επαφή με υγιές ή άρρωστο άτομο ή/και σύνολο ανθρώπων, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη βάσει των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει̇ ο εκπαιδευόμενος νοσηλευτής εκπαιδεύεται όχι μόνο να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, αλλά και να είναι επικεφαλής ομάδας που οργανώνει τη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής εκπαίδευσης για τα μεμονωμένα άτομα και τις μικρές ομάδες, στο πλαίσιο του υγειονομικού φορέα ή εντός της κοινότητας.

Η εν λόγω κατάρτιση πραγματοποιείται στα νοσοκομεία και σε άλλους υγειονομικούς φορείς, καθώς και στο πλαίσιο της κοινότητας, υπό την ευθύνη των διδασκόντων νοσηλευτών και με τη συνεργασία και την αρωγή άλλων ειδικευμένων νοσηλευτών.  Άλλο ειδικευμένο προσωπικό  μπορεί να ενσωματωθεί στη διδακτική διεργασία.

Οι υπό κατάρτιση νοσηλευτές συμμετέχουν στις δραστηριότητες των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάληψη των ευθυνών που συνεπάγεται η νοσηλευτική περίθαλψη.

6.  Η εκπαίδευση για νοσηλευτές υπεύθυνους για γενική περίθαλψη παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

(α) Εκτεταμένες γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζεται η γενική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής γνώσεως του οργανισμού, των φυσιολογικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς των υγειών και των ασθενών προσώπων, καθώς και των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του∙

(β) γνώση της φύσης και της δεοντολογίας του επαγγέλματος και των γενικών αρχών που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη∙

(γ) προσήκουσα κλινική πείρα∙ η πείρα αυτή απαιτείται να επιλέγεται για τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και να έχει αποκτηθεί υπό τον έλεγχο ειδικευμένων νοσηλευτών και σε χώρους όπου ο αριθμός του ειδικευμένου προσωπικού και ο εξοπλισμός είναι κατάλληλοι για την περίθαλψη των ασθενών από νοσηλευτές∙

(δ) ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία από τη συνεργασία με το προσωπικό αυτό∙

(ε) εμπειρία από τη συνεργασία μαζί με άλλους επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα.

7.  Οι τίτλοι σπουδών νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω επαγγελματίας είναι ικανός να εφαρμόζει τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες, ανεξάρτητα από το εάν η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή σε επαγγελματική σχολή ή μέσω προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών:

(α) Να διαγιγνώσκει αυτόνομα την απαιτούμενη νοσηλευτική περίθαλψη χρησιμοποιώντας θεωρητικές και κλινικές γνώσεις και να σχεδιάζει, οργανώνει και παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη στους ασθενείς βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί δυνάμει των στοιχείων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 6 με σκοπό τη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος∙

(β) να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους παράγοντες του τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της συμμετοχής στην πρακτική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί δυνάμει των στοιχείων (δ) και (ε) της παραγράφου 6∙

(γ) να ενθαρρύνει άτομα, οικογένειες και ομάδες να υιοθετούν υγιεινό τρόπο ζωής και φροντίδας του εαυτού τους βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί δυνάμει των στοιχείων (α) και (β) της παραγράφου 6∙

(δ) να θέτει σε εφαρμογή με αυτονομία αμέσως μέτρα για την προστασία της ζωής και να λαμβάνει μέτρα σε καταστάσεις κρίσης και καταστροφών∙

(ε) να παρέχει ανεξάρτητα συμβουλές σε ανθρώπους που χρειάζονται περίθαλψη και στους συγγενείς τους, να τους καθοδηγεί και να τους στηρίζει∙

(στ) να εξασφαλίζει ανεξάρτητα την ποιότητα της νοσηλευτικής περίθαλψης και να την αξιολογεί∙

(ζ) να επικοινωνεί με αναλυτικό και επαγγελματικό τρόπο και να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας∙

(η) να αναλύει την ποιότητα της περίθαλψης με σκοπό να βελτιώνει την άσκηση του επαγγέλματος ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη.

8.  Πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών, βάσει του οποίου χορηγείται τίτλος νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και κλινική διδασκαλία και τουλάχιστον τα κατωτέρω μαθήματα:

A. Θεωρητική διδασκαλία:

(α) Νοσηλεία:

Φύση και δεοντολογία του επαγγέλματος.
Γενικές αρχές υγιεινής και νοσηλείας.
Αρχές νοσηλείας στους ακόλουθους τομείς:
- Γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων∙
- γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων∙
- παιδοκομίας και παιδιατρικής∙
- υγιεινής περίθαλψης λεχώνας και νεογέννητου∙
- πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής∙
- γηροκομίας και γηριατρικής.

(β) Βασικές επιστήμες:

Ανατομία και φυσιολογία.
Παθολογία.
Βακτηριολογία, ιολογία και παρασιτολογία.
Βιοφυσική, βιοχημεία και ραδιολογία.
Διαιτητική.
Υγιεινή:
- προληπτική ιατρική∙
- υγειονομική εκπαίδευση∙
Φαρμακολογία.

(γ) Κοινωνικές επιστήμες:

Κοινωνιολογία.
Ψυχολογία.
Γενικές αρχές διοικήσεως.
Γενικές αρχές διδασκαλίας.
Κοινωνική και υγειονομική νομοθεσία.
Νομικές πτυχές του επαγγέλματος.

Β. Κλινική διδασκαλία:

Νοσηλεία στους ακόλουθους τομείς:

- Γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων.
- Γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων.
- Παιδοκομίας και παιδιατρικής.
- Υγιεινής περίθαλψης λεχώνας και νεογέννητου.
- Πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής.
- Γηροκομίας και γηριατρικής.
- Κατ' οίκον νοσηλείας.

Η διδασκαλία ενός ή περισσότερων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς.

Η κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας απαιτείται  να σταθμίζεται και συντονίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι γνώσεις και η πείρα που μνημονεύονται στο παρόν Παράρτημα να δύναται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 12Γ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΙΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ , ΜΕΛΩΝ

Οι επαγγελματικοί τίτλοι μαιών που αναφέρονται στο Άρθρο 12Γ είναι οι ακόλουθοι:

-στην Αυστρία:
Hebamme

-στο Βέλγιο:   
Accoucheuse / vroedvrouw

-στη Γαλλία:   
Sage - femme

-στη Γερμανία:   
Hebamme ή Entbindungspfleger

-στη Δανία:   
jordemoder

-στην Ελβετία:
sage-femme, Hebamme, levatrice

-στην Ελλάδα:   
Μαία ή Μαιευτής

-στην Εσθονία:   
Ämmaemand

-στο Ηνωμένο Βασίλειο:   
-Midwife

-στην Ιρλανδία:   
midwife

-στην Ισλανδία:
Ijósmódir

-στην Ισπανία:   
matrona / asistente obstetrico/ enfermeria obstetrica-ginecologica

-στην Ιταλία:   
Ostetrica

-στις Κάτω Χώρες:   
Verkisjybduge

-στη Λετονία:   
Vecmäte

-στη Λιθουανία:   
Akušeris

-στο Λίχτενσταϊν:
Hebamme

-στο Λουξεμβούργο:   
Sage - femme

-στη Μάλτα   
Qabla

-στη Νορβηγία:
jordmor

-στην Ουγγαρία:   
Szülésznö

-στην Πολωνία:    
Potožna

-στην Πορτογαλία:   
enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica

-στη Σλοβακία:    
Porodná asistentka

-στη Σλοβενία:    
Dimplomirana babica / Diplomirani babičar

-στη Σουηδία:   
barnmorska

-στην Τσεχική Δημοκρατία:
Porodní asistentka/porodní asistent

-στη Φινλανδία:   
kδtilφ/barnmorska

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρα 9, 9Α, 12Δ, 23В)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΙΩΝ

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους μαιευτικής για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών:

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί
τον τίτλο
Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
Αυστρία Hebammen - Diplom Hebamenkakademie/
Bundeschebammenlehr
anstatt
Βέλγιο - Diploma van
vroedvrouw/
1. De erkende
opleidingsinstituten /
les établissements
ď enseignement
- Diplome ď
accoucheuse
2. De bevoegde
Examencommissie
van de Vlamse
Gemeenschap/ le
Jury competent ď
enseignement de la
Communauté
française
Γαλλία Diplome de sage-femme L'état
Γερμανία Zeugnis uber die staatliche
Prufung fur Hebammen und
Entbindungspfleger
Staatlicher
Prufungsausschuss
Δανία Bevis for bestaet
jordemodereksamen
Danmarks
jordemoderskole
Ελβετία sage-femme diplômée,
diplomierte Hebamm,
levartice diplomata
diplomas awarded
by the Conférence
des directeurs
cantonaux des
affaires sanitaires
Ελλάδα 1. Πτυχίο Τμήματος
Μαιευτικής
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
1. Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (T.E.I.)
2. Πτυχίο του Τμήματος
Μαιών της Ανωτέρας
Σχολής Στελεχών
Υγείας και
Κοινων. Πρόνοιας
(ΚΑΤΕΕ)
2. ΚATEE Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
3. Πτυχίο Μαίας
Ανωτέρας Σχολής
Μαιών
3. Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας
Εσθονία Diplom ämmaemanda
erialal
1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
Ηνωμένο
Βασίλειο
Statement of registration as
a Midwife on part 10 of the
register kept by the United
Kingdom Central Council
for Nursing, Midwifery and
Health Visiting
Ιρλανδία Certificate in Midwifery An Board Altranais
Ισλανδία próf frá Ljósmædraskóla
Íslands
Midwifery School in
Iceland
Ισπανία Titulo de matrona /
asistente obstetrico
(matrona)/ enfermeria
obstetrica-ginecologica
Ministerio de Educacion y
Cultura
Ιταλία Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute
dallo Stato
Λεττονία Diploms par vecmâtes
kvalifikacijas iegūšanu
Mâsu skolas
Λιθουανία 1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją
ir profesinės kvalifikacijos
pažymėjimas, nurodantis
suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
1. Universitetas 1.Pažymėjimas,
liudijantis profesinę
praktiką akušerijoje
2. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją ir
profesinės kvalifikacijos
pažymėjimas, nurodantis
suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
2. Kolegija 2. Pažymėjimas,
liudijantis profesinę
praktiką akušerijoje
3. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
3. Kolegija
Λίχτενσταϊν Διπλώματα,
πιστοποιητικά και άλλοι
τίτλοι που απονεμήθηκαν
σε άλλο κράτος μέλος και
αναγράφονται στο παρόν
Παράρτημα
Λουξεμβούργο Diplome de sage-femme Ministere de L'Education
nationale, de la
Formation
professionnelle et des
Sports
Μάλτα Lawrja jew diploma fl-lstudji
tal-Qwiebel
Universita' ta' Malta
Νορβηγία bevis for bestátt
jordmoreksamen
a college of
midwifery and a
certificate of
practical training
issued by
competent public
health authorities
Ολλανδία Diploma van verleskundige Door het Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
erkende
opleidingsinstellingen
Ουγγαρία Szülésznö bizonyítváay Iskola/föiskola
Πολωνία Dyplom ukoňczenia
studiów wyžszych na
kierunku podožnictwo z
tyti/lem «magister
položnictwa»

1. Uniwersytet Medyczny

2. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagielloňskiego

Πορτογαλία 1. Diploma de enfermeiro
especialista em  
enfermagem de saude
materna e obstetrica
1. Ecolas de
Enfermagem

2. Diploma / carta de
curso de estudos
superiores
especializados em
enfermagem de saude
materna e obstetrica

2. Escolas Superiores
de Enfermagem
3. Diploma (do curso de
pos-licenciatura) de
especializacao em
enfermagen de saude
materna e obstetrica
3. Escolas Superiores
de Enfermagem
Escolas Superiores
de Saude
Σλοβακία 1. Vysokoškolský diplom о
udelení akademického
titulu «bakalár z pôrodnej
asistencie» («Bc.»)
1.Vysoká škola
2. Absolventský diplom v
študijnom odbore
diplomovaná porodná
asistentka
2.Stredná zdravotnícka
škola
Σλοβενία Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov«diplomirana
babica/dimplomirani
babičar»
1. Univerza
2. Visoka strokovna šola
Σουηδία Barnmorskeexamen Universitet eller
hogskola
Τσεχική
Δημοκρατία
1. Diplom ο ukončení studia
ve studijním programu
ošetřovatelství ve studijním
oboru porodní asistentka
(bakalář, Bc.)
1. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem
1. Vysvědčeni o
státní závěrečné
zkoušce
2. Diplom o ukončení studia
ve studijním oboru
diplomovaná porodní
asistentka (diplomovaný
specialista, DiS.)
2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná
státem
2. Vysvědčení o
absolutoriu»
Φινλανδία 1. Katilon turkinto /
barnmorskeexamen
1. Terveydenhuolto-
oppilaitokset /
halsovardslaroansta
lier
2. Sosiaali-ja terveysalan
ammattikorkeakoulututk
into, katilo (AMK) /
yrkeshogskoleexamen
inom halsovard oca der
sociala omrader,
hammorska (YH)
2. Ammarrikorkeakoulu
t / yrkeshogskolor
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρα 9, 9Α)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΙΩΝ

1.  Συνολικά, η μαιευτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς κύκλους:

(α) Ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών (3) ετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών (Κατεύθυνση I) που να αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στην παράγραφο 6 του παρόντος Παραρτήματος, ή

(β) ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης δεκαοκτώ μηνών (Κατεύθυνση II) που να καλύπτει τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στην παράγραφο 6 του παρόντος Παραρτήματος και η οποία να μην έχει αποτελέσει αντικείμενο ισοδύναμης κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη.

Το Συμβούλιο μεριμνά, ώστε ο φορέας που αναλαμβάνει τη μαιευτική εκπαίδευση να είναι αρμόδιος για το συντονισμό θεωρίας και πράξης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών.

2.  Η εισαγωγή στη μαιευτική εκπαίδευση υπόκειται σε μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Την ολοκλήρωση τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης ή την κατοχή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές μαιευτικής για την   Κατεύθυνση I·

(β) την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ για την Κατεύθυνση II.

3. Η εκπαίδευση μαιευτικής παρέχει εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

(α) Λεπτομερείς γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας, ιδίως της μαιευτικής και της γυναικολογίας·

(β) προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος·

(γ) επαρκείς γνώσεις γενικής ιατρικής (βιολογικές λειτουργίες, ανατομία, και φυσιολογία) και φαρμακολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και της συμπεριφοράς του·

(δ) επαρκή κλινική πείρα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα που επιτρέπουν στη μαία να μπορεί, ανεξάρτητα και με δική της ευθύνη, στο βαθμό που απαιτείται και εκτός από παθολογικές καταστάσεις, να διαχειρίζεται την προγεννητική φροντίδα, να διεξάγει τον τοκετό και να διαχειρίζεται τις συνέπειές του σε αναγνωρισμένα ιδρύματα, και να επιβλέπει τις ωδίνες του τοκετού και τη γέννηση, τη μεταγεννητική φροντίδα και την ανάνηψη του νεογνού εν αναμονή του ιατρού·

(ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία συνεργασίας με το εν λόγω προσωπικό.

4. Οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης του Παραρτήματος V αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS και συνίσταται σε τουλάχιστον 4 600 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, τουλάχιστον δε το ένα τρίτο της ελάχιστης διάρκειας αντιπροσωπεύει κλινική εκπαίδευση·

(β) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS, και συνίσταται σε τουλάχιστον 3 600 ώρες, υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ·

(γ) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS, και συνίσταται σε 3 000 ώρες υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ και ακολουθείται από επαγγελματική εμπειρία ενός έτους για την οποία χορηγείται πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 4 πιστοποιητικό χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος, μετά την απόκτηση του τίτλου μαιευτικής εκπαίδευσης, άσκησε ικανοποιητικά, σε νοσοκομείο ή σε εγκεκριμένο προς τούτο υγειονομικό ίδρυμα, όλες τις δραστηριότητες μαίας κατά το αντίστοιχο διάστημα.

6. Πρόγραμμα εκπαίδευσης μαίας (Κατευθύνσεις I και II).

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση των τίτλων εκπαίδευσης μαίας περιλαμβάνει θεωρητική και τεχνική διδασκαλία και πρακτική διδασκαλία και κλινική άσκηση ως ακολούθως:

A. Θεωρητική και τεχνική διδασκαλία:

(α) Γενικά μαθήματα

- Θεμελιώδεις έννοιες ανατομίας και φυσιολογίας.
- Θεμελιώδεις έννοιες παθολογίας.
- Θεμελιώδεις έννοιες μικροβιολογίας, ιολογίας και παρασιτολογίας.
- Θεμελιώδεις έννοιες βιοφυσικής, βιοχημείας και ακτινολογίας.
- Παιδιατρική ιδίως σε ό,τι αφορά τα νεογνά.
- Υγιεινή, υγιεινολογική εκπαίδευση, πρόληψη ασθενειών, πρώιμη διάγνωση.
- Διατροφή και διαιτητική, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διατροφή της γυναίκας, του νεογνού και του βρέφους που θηλάζει.
- Θεμελιώδεις έννοιες κοινωνιολογίας και προβλήματα κοινωνικής ιατρικής.
- Θεμελιώδεις έννοιες φαρμακολογίας.
- Ψυχολογία.
- Παιδαγωγική.
- Υγειονομική και κοινωνική νομοθεσία και υγειονομική οργάνωση.
- Δεοντολογία και νομοθεσία σχετική με το επάγγελμα.
- Σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός προγραμματισμός.
- Νομική προστασία της μητέρας και του παιδιού.

(β) Ειδικά μαθήματα των δραστηριοτήτων της μαίας

- Ανατομία και φυσιολογία.
- Εμβρυολογία και ανάπτυξη του εμβρύου.
- Εγκυμοσύνη, τοκετός και λοχεία.
- Γυναικολογική και μαιευτική παθολογία.
- Προετοιμασία για τον τοκετό και τη μητρότητα, περιλαμβανομένων των ψυχολογικών απόψεων.
- Προετοιμασία του τοκετού (περιλαμβανομένης της γνώσης και χρήσης του τεχνικού μαιευτικού εξοπλισμού).
- Αναλγησία, αναισθησιολογία και ανάνηψη.
- Φυσιολογία και παθολογία του νεογνού.
- Περίθαλψη και επίβλεψη του νεογνού.
- Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες.

B. Πρακτική διδασκαλία και κλινική άσκηση:

Οι διδασκαλίες αυτές παρέχονται υπό κατάλληλη επίβλεψη και αφορούν:

- Εξέταση γυναικών εγκύων που περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατό εξετάσεις προ του τοκετού.
- Παρακολούθηση και περίθαλψη τουλάχιστον σαράντα (40) επιτόκων γυναικών.
- Εκτέλεση ανά φοιτήτρια τουλάχιστον σαράντα (40) τοκετών· όταν αυτός ο αριθμός δεν δύναται να επιτευχθεί λόγω ελλείψεως τικτουσών γυναικών, αυτός μπορεί να μειώνεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον, υπό τον όρο ότι η φοιτήτρια συμμετέχει επί πλέον σε είκοσι (20) τοκετούς.
- Ενεργό συμμετοχή σε τοκετούς με ισχιακή προβολή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω ανεπαρκούς αριθμού τοκετών με ισχιακή προβολή, πραγματοποιείται εκπαίδευση με προσομοίωση.
- Διενέργεια επισειοτομής και εκμάθηση ραφής του τραύματος∙ η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκήσεις∙ η εκτέλεση της ραφής του τραύματος περιλαμβάνει τη ραφή των επισειοτομών, καθώς και των απλών διαρρήξεων του περινέου, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με προσομοίωση σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης.
- Παρακολούθηση και περίθαλψη σαράντα (40) εγκύων, στη διάρκεια του τοκετού και της λοχείας, ευρισκομένων σε κίνδυνο.
- Παρακολούθηση και περίθαλψη (περιλαμβανομένης της εξέτασης) τουλάχιστον εκατό (100) λοχευουσών γυναικών και φυσιολογικών νεογνών.
- Παρακολούθηση και περίθαλψη νεογνών, περιλαμβανομένων και πρόωρων, γεννηθέντων παρατασικών νεογνών, καθώς και νεογνών βάρους κατώτερου του φυσιολογικού και νεογνών που παρουσιάζουν ανωμαλίες.
- Περίθαλψη παθολογικών περιπτώσεων στους τομείς της γυναικολογίας και μαιευτικής.
- Εκμάθηση όσον αφορά την περίθαλψη γενικών παθολογικών περιπτώσεων της παθολογίας και της χειρουργικής. Η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκήσεις.

Η θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση (μέρος A του προγράμματος εκπαίδευσης) πρέπει να σταθμίζεται και συντονίζεται με την κλινική εκπαίδευση (μέρος B του εν λόγω προγράμματος), ώστε οι γνώσεις και η πείρα που προβλέπονται στο παρόν Παράρτημα, να δύναται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο.

Η κλινική εκπαίδευση λαμβάνει τη μορφή πρακτικής εξάσκησης υπό την κατάλληλη εποπτεία, στο πλαίσιο των υπηρεσιών νοσοκομείου ή άλλων υγειονομικών υπηρεσιών, εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς∙ κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης, οι υποψήφιες μαίες συμμετέχουν στις δραστηριότητες των σχετικών υπηρεσιών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές συνεισφέρουν στην εκπαίδευσή τους και ενημερώνονται σχετικά με τις αρμοδιότητες που ενέχουν οι δραστηριότητες των μαιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(άρθρο 15)

Έμβλημα Συνδέσμου

Σημείωμα: Το έμβλημα του Συνδέσμου αποτελείται από ένα λυχνάρι πλαισιωμένο με δύο κλαδιά ελιάς ακριβώς από κάτω και την Κύπρο σε δύο σημεία αριστερά και δεξιά του εμβλήματος. Στον εσωτερικό κύκλο αναγράφεται με τα αρχικά του το όνομα του Συνδέσμου (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Σημείωση
27 του Ν. 154(I)/2003Έναρξη Ισχύος του Ν.154(I)/2003

27.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 154(Ι)/2003] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 154(Ι)/2003] που αφορούν υπηκόους κρατών μελών τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.