Σημείωση
3 του Ν. 186(Ι)/2022Έναρξη ισχύος του Ν. 186(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 186(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023