Μεταφορά δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος

95.-(1) Ασφαλισμένος, ο οποίος θεμελίωσε δικαίωμα για σύνταξη γήρατος από συνταξιοδοτικό σχέδιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω υπηρεσίας του στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δικαιούται να μεταφέρει στο Ταμείο το αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό του δικαιώματος αυτού.

(2) Ασφαλισμένος, ο οποίος εισέρχεται στην υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δικαιούται, βάσει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να μεταφέρει σε συνταξιοδοτικό σχέδιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό του δικαιώματος για σύνταξη γήρατος, που θεμελίωσε δυνάμει του παρόντος Νόμου, πριν την είσοδό του στην Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο τρόπος πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού του ασφαλισμένου, ο τρόπος υπολογισμού του αναλογιστικά ισοδύναμου ποσού του δικαιώματος για σύνταξη γήρατος δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και οι διαδικασίες για τη μεταφορά των ποσών αυτών καθορίζονται με Κανονισμούς.