Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001.