Προοίμιο

Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με την  πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας».

ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο∙

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το σύστημα, όπως προνοείται από τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2005, πρέπει να καταστεί λειτουργικό και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις διαχρονικές ανάγκες της κοινωνίας∙

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει ανάγκη το σύστημα να είναι καθολικό, οικονομικά βιώσιμο, να παρέχει ισότιμη μεταχείριση και να εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας υγείας∙

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαίο να εξειδικευτούν θέματα τα οποία υπήρχαν σε γενικό πλαίσιο στους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2005, περιλαμβανομένων των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, θέματα που αφορούν στους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας, καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης του συστήματος μέσω των εισφορών, συνεισφορών και συμπληρωμών∙

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η εφαρμογή του συστήματος για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους καθίσταται απολύτως αναγκαία προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: