Δικαιούμενοι να υποβάλουν παράπονο

45.—(1) Παράπονο,  δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλλεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον από τη διερεύνηση του παραπόνου.

(2) Το παράπονο δύναται να υποβληθεί είτε προσωπικά από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε μέσω δεόντως εξουσιοδοτημένου από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εκπροσώπου, είτε από τους νόμιμους κληρονόμους του και σε περίπτωση ανήλικου προσώπου, από τον κηδεμόνα του.

(3) [Καταργήθηκε].

(4) [Καταργήθηκε].