Υποχρέωση για εχεμύθεια

44.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος και κάθε μέλος του προσωπικού του Γραφείου του Επιτρόπου θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτημα, έγγραφο ή πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όπως και κάθε έκθεση που έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δεν αποκαλύπτει ή μεταδίδει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα, έγγραφο ή πληροφορία, εκτός μόνο για τους σκοπούς έρευνας ή έκθεσης σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2) Ο Επίτροπος και κάθε μέλος του προσωπικού του Γραφείου του που κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου γνωστοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) πιο πάνω, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.