Κοινοπραξίες παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας

57. Ο Οργανισμός δύναται να παρέχει κίνητρα για τη σύσταση και λειτουργία κοινοπραξιών μεταξύ παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.