Ασφαλιστική κάλυψη για αποζημιώσεις λόγω αμέλειας

56. Oι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας οφείλουν να καλύπτονται από ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμέλειας αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ανεξάρτητο ασφαλιστικό ίδρυμα ή οργανισμό σε ύψος και περιεχόμενο που κατά καιρούς κρίνεται από το Συμβούλιο ως επαρκές.