Επιτροπή Ελέγχου

60.-(1) Ο Υπουργός διορίζει Επιτροπή Ελέγχου η οποία έχει σκοπό τη διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σχετικά με συγκεκριμένα περιστατικά μη άσκησης εύλογης επιδεξιότητας ή προσοχής από μέρους του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

(2) Στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχουν, ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα, και εκπρόσωποι της οικείας ιατρικής εταιρείας ή/και άλλου οικείου επιστημονικού ή/και επαγγελματικού φορέα, καθώς και εκπρόσωπος των ασθενών με ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.