Ιατροσυμβούλιο και Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο

59.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο διορίζει Ιατροσυμβούλιο και ο Υπουργός διορίζει Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο, η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες των οποίων καθορίζονται με Κανονισμούς.

(2) Οι αρμοδιότητες του Ιατροσυμβουλίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων-

(α) Την παροχή συμβουλών στο Συμβούλιο αναφορικά με την αναγκαιότητα μετάβασης δικαιούχων στο εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας∙

(β) την παροχή συμβουλών για τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας και την παρακολούθηση των δικαιούχων τόσο πριν όσο και μετά τη μετάβασή τους στο εξωτερικό∙

(γ) την παροχή συμβουλών στο Συμβούλιο αναφορικά με τη σκοπιμότητα παροχής δαπανηρών ή περιορισμένης ή αμφιβόλου αποτελεσματικότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας∙

(δ) την άσκηση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας που δύναται να του ανατεθεί από το Συμβούλιο.

(3) Οι αρμοδιότητες του Δευτεροβάθμιου Ιατροσυμβουλίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων-

(α) Τη γνωμοδότηση στο Συμβούλιο για ενστάσεις κατά αποφάσεων του Συμβουλίου, και

(β) την άσκηση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας που δύναται να του ανατεθεί από τον Υπουργό.