Αρμοδιότητες Συμβουλίου

7.-(1) Το Συμβούλιο εφορεύει τις δραστηριότητες του Κεντρικού Φορέα και έχει πλήρη εξουσία προς διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας αυτού, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Το Συμβούλιο ειδικότερα:

(α) Εκπροσωπεί διά του προέδρου του τον Κεντρικό Φορέα ενώπιον των δικαστικών και άλλων δημόσιων αρχών˙

(β) εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων, αναγκαίων προς επίτευξη των σκοπών του Κεντρικού Φορέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προς επίτευξη των σκοπών του και τη λειτουργία αυτού αναγκαία έσοδα.

(γ) εξετάζει αιτήσεις προς παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας και αποφασίζει επ’ αυτών, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς˙

(δ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών, την κατάρτιση Απολογισμού, Ισολογισμού και Προϋπολογισμού και υποβάλλει αυτούς προς έλεγχο και έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων˙

(ε) συνάπτει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δάνεια για τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών του αναγκών˙

(στ) επενδύει, με την έγκριση του Υπουργού, τα τυχόν πλεονάσματα του Κεντρικού Φορέα˙ και

(ζ) αποφασίζει την εκμίσθωση όλης ή μέρους της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας του Κεντρικού Φορέα, την παραχώρηση μέσω σχεδίων των δανείων ή εγγυήσεων για δάνεια που παραχωρούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, καθώς και την αποδοχή οποιασδήποτε κληρονομιάς, κληροδοτήματος ή δωρεάς˙ και

(η) γενικά είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια που κατά τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς προσιδιάζει στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.