Έvαρξις ισχύoς

28. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται εις ημερoμηvίαv oρισθησoμέvηv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ διά γvωστoπoιήσεως δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας.