Ειδικαί διατάξεις

27. Ουδέv τωv εv τω παρόvτι Νόμω διαλαμβαvoμέvωv επηρεάζει ή άλλως ερμηvεύεται ως επηρεάζov τας διατάξεις τoυ περί Εγγραφής και Λειτoυργίας Κλιvικώv Εργαστηρίωv Νόμoυ τoυ 1988.