o oo

4.-(1) o oov v o vo oovo o oo o, v vov v.

(2) o v o oo o v, v o o oo vv o oo, v ov v v v o v.

(3) o oo v vv o oo, v oo o oov o.

(4) o o oo vov o v vv vv v o, v o o ov v v vv ov.

(5) o oo vv v v ooo v ' o vov, ovo v o oo o o ov oov, ovo v v v o ov ov o oo.

(6) o ov oov v v ov ov v o oovo v o () o o (1) o o 3.

(7) o oov o v oo o.

(8) ovv v v o vo o, o oov v v o, o v vv o, v o oo ovv oov, v ' ooovv v ov ov v v.