Ποιναί διά παράβασιν του παρόντος Νόμου

19. Πας όστις ενεργεί κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και, εάν διά την τοιαύτην παράβασιν δεν προνοείται ετέρα ποινή, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.