Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18.ΙΓ. (1)  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) παρέχεται χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2003 για την κατεδάφιση, απομάκρυνση ή μετακίνηση διαφημιστικών κατασκευασμάτων τα οποία είχαν ανεγερθεί ή τοποθετηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και κατά παράβαση των διατάξεών του.

(3) Πρόσωπο το οποίο, από της ενάρξεως της ισχύος του περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2003, παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 18ΙΑ ποινές.