Καθορισμός προτύπων διά ζώνας ασφαλείας και έλεγχος

13. Ο Έφορος δύναται όπως, καθ’ οιονδήποτε χρόνον, καλή τον ιδιοκτήτην οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος ή τους ιδιοκτήτας οιασδήποτε κατηγορίας μηχανοκινήτων οχημάτων όπως προσκομίσωσι ταύτα δι’ επιθεώρησιν, προς τον σκοπόν ελέγχου των εν αυτοίς προσηρμοσμένων ζωνών ασφαλείας, τόσον αναφορικώς προς το αν αύται πληρούσι τας προδιαγραφάς ενός των καθορισθέντων προτύπων, όσον και αναφορικώς προς την ασφαλή προσαρμογήν των επί του οχήματος.