Απαγόρευση πράξεων, ενεργειών ή παραλείψεων σε δημόσιο δρόμο

18.Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, με βάση τις οποίες απαγορεύονται πράξεις ενέργειες ή παραλείψεις σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε δημοσίου δρόμου, απαγορεύεται:

(α) η χρήση ή μεταφορά τσιμεντοκονιάματος, λίθων, σκύρων, άμμου, γύψου, ασβέστη ή προϊόντος ανάμειξης των εν λόγω υλικών είτε μεταξύ τους είτε με άλλο υλικό ή ουσία και γενικά οποιουδήποτε υλικού ή ουσίας, κατά τρόπο που να καθίσταται προβλεπτά ενδεχόμενη η πτώση ή διαρροή ή έκχυση οποιασδήποτε ποσότητας του υλικού, της ουσίας ή του προϊόντος της ανάμειξης στο οδόστρωμα δημοσίου δρόμου, με αποτέλεσμα να το καταστήσει ολισθηρό ή επικίνδυνο για οχήματα ή πεζούς που το χρησιμοποιούνֹ

(β) η αναγραφή, η χάραξη ή ο σχεδιασμός με χρωστικές ουσίες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο λέξεων, γραμμάτων, παραστάσεων, σχημάτων, αριθμών, εικόνων ή συνθημάτων πάνω στο οδόστρωμα δημοσίου δρόμου, πάνω σε γέφυρα, σήραγγα, υπόγεια διάβαση ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της λωρίδας κατάληψης δημοσίου δρόμουֹ

(β1) η αναγραφή, η χάραξη ή ο σχεδιασμός σε σήμα τροχαίας με χρωστικές ουσίες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο λέξεων, γραμμάτων, παραστάσεων, σχημάτων, αριθμών, εικόνων ή συνθημάτων ή η πρόκληση ζημιάς σε σήμα τροχαίας ή σε πληροφοριακή - κατευθυντήρια πινακίδα που τοποθετείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και η μετακίνηση, καταστροφή, παραμόρφωση ή αλλοίωσή τους·

(γ)  η κατά τρόπο που αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 18.Δ, 18.Ε και 18.Στ που διέπουν την τοποθέτηση διαφημιστικού κατασκευάσματος, ανεξάρτητα πότε αυτό τοποθετήθηκε, ανάρτηση ή επικόλληση ή πρόσδεση, ή συνέχιση ή ανοχή της ανάρτησης, επικόλλησης ή πρόσδεσης, σε οποιοδήποτε σημείο της λωρίδας κατάληψης δημοσίου δρόμου, τεμαχίου υφάσματος ή χάρτου ή οποιουδήποτε άλλου υλικού πάνω στο οποίο να αναγράφονται ή να είναι χαραγμένα ή σχεδιασμένα ή να απεικονίζονται γράμματα, παραστάσεις, σχήματα, αριθμοί, εικόνες ή συνθήματαֹ

(δ) η εγκατάλειψη, στάθμευση ή τοποθέτηση οχήματος ή ρυμουλκούμενου σε οποιοδήποτε σημείο της λωρίδας κατάληψης δημοσίου δρόμου, για χρονικό διάστημα πέραν του εύλογα απαιτουμένου υπό τις περιστάσεις για την ταχύτερη δυνατή μετακίνησή του, το οποίο χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες μέρες.