Εξαιρέσεις εκ της υποχρεώσεως προς χρήσιν ζώνηνς ασφαλείας

16. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις εκ της υποχρεώσεως προς χρήσιν ζώνηνς ασφαλείας

16. [Διαγράφηκε]