Σημείωση
11 του Ν.84(I)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν.84(I)/2001

(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.84(I)/2001] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.84(I)/2001] λογίζεται ότι άρχισε να ισχύει στις 14 Φεβρουαρίου 1984.