Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό

250. Όποιος αρπάζει ή απάγει ή παράνομα στερεί την ελευθερία από άλλο, με σκοπό να προκαλέσει τον κρυφό και άδικο περιορισμό αυτού, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.