Αρπαγή ή απαγωγή προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό

250. Όποιος αρπάζει ή απαγάγει άλλο, με σκοπό να προκαλέσει τον κρυφό και άδικο περιορισμό αυτού, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.