Ορισμός παράνομου συνδέσμου

63. Στο Νόμο αυτό-

“παράνομος σύνδεσμος” σημαίνει-

(α) οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία με το καταστατικό ή με την προπαγάνδα της ή διαφορετικά συνηγορεί υπέρ της διενέργειας ή διεγείρει ή ενθαρρύνει τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο κάτω παράνομες πράξεις-

(i) την ανατροπή του καθεστώτος της Δημοκρατίας με επανάσταση ή με πράξεις δολιοφθοράς

(ii) την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της Δημοκρατίας, ή οποιασδήποτε άλλης πολιτισμένης χώρας ή οργανωμένης Κυβέρνησης με τη βία ή με βιαιοπραγίες

(iii) την καταστροφή ή βλάβη της Δημοκρατίας ή περιουσίας που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές ή το εμπόριο με άλλες χώρες ή στη Δημοκρατία

(β) οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή οποιαδήποτε οργάνωση συνεργαζόμενη ή φερόμενη ή εμφανιζόμενη ως συνεργαζόμενη ή με οποιοδήποτε τρόπο είναι συνδεδεμένη με ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή με οργάνωση η οποία με το καταστατικό ή με την προπαγάνδα της ή συνηγορεί με άλλο τρόπο υπέρ της διενέργειας ή διεγείρει ή ενθαρρύνει τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πράξεις που καθορίζοντα στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου.

(γ) οποιοδήποτε παράρτημα, κέντρο ή επιτροπή οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους (α) και (β) ενώσεις προσώπων.