Ορισμός παράνομου συνδέσμου

63. Στο Νόμο αυτό-

“παράνομος σύνδεσμος” σημαίνει-

(α) οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία με το καταστατικό ή με την προπαγάνδα της ή διαφορετικά συνηγορεί υπέρ της διενέργειας ή διεγείρει ή ενθαρρύνει τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο κάτω παράνομες πράξεις-

(i) την ανατροπή του καθεστώτος της Δημοκρατίας με επανάσταση ή με πράξεις δολιοφθοράς

(ii) την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της Δημοκρατίας, ή οποιασδήποτε άλλης πολιτισμένης χώρας ή οργανωμένης Κυβέρνησης με τη βία ή με βιαιοπραγίες

(iii) την καταστροφή ή βλάβη της Δημοκρατίας ή περιουσίας που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές ή το εμπόριο με άλλες χώρες ή στη Δημοκρατία

(β) οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία με το καταστατικό ή με την προπαγάνδα της ή συνηγορεί με άλλο τρόπο υπέρ της διενέργειας ή ενθαρρύνει τη διενέργεια πράξης που αποσκοπεί ή που φαίνεται ότι αποσκοπεί στην εφαρμογή στασιαστικής πρόθεσης στην πράξη, με την έννοια του άρθρου 48

(γ) οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή οποιαδήποτε οργάνωση συνεργαζόμενη ή φερόμενη ή εμφανιζόμενη ως συνεργαζόμενη ή με οποιοδήποτε τρόπο είναι συνδεδεμένη με ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή με οργάνωση η οποία με το καταστατικό ή με την προπαγάνδα της ή συνηγορεί με άλλο τρόπο υπέρ της διενέργειας ή διεγείρει ή ενθαρρύνει τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πράξεις που καθορίζονται στις παραγράφους (α) ή (β) του παρόντος άρθρου

(δ) οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ή οποιαδήποτε οργάνωση, είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας, η οποία δυνατόν να κηρυχτεί με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ότι αποσκοπεί ή θα χρησιμοποιηθεί στην προώθηση γενικής απεργίας ή οποιασδήποτε φύσης διατάραξη της τάξης ή επέκτασης της στάσης στη Δημοκρατία ή ότι χρησιμοποιείται για την επίτευξη οποιουδήποτε τέτοιου σκοπού, επίσης δε ότι είναι απαγορευμένη στη Δημοκρατία.

Κάθε τέτοιο Διάταγμα δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, παραμένει δε σε ισχύ για περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τους δώδεκα μήνες, από τέτοια δημοσίευση, εκτός αν η ισχύς του ανανεωθεί για τέτοια περίοδο ή περιόδους που δεν δύνανται να υπερβούν τους δώδεκα μήνες σε κάθε μια περίπτωση, ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει με Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Και ο όρος που έχει αναφερθεί πιο πάνω, περιλαμβάνει περαιτέρω κάθε παράρτημα, κέντρο ή επιτροπή παράνομου συνδέσμου, καθώς και κάθε ίδρυμα ή σχολείο που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση ή με την εξουσιοδότηση παράνομου συνδέσμου.