Εσκεμμένη ζημιά, κλπ., σε χωρομετρικά σημεία και ορόσημα

328. Όποιος-

(α) εσκεμμένα μετακινεί, παραμορφώνει ή βλάπτει χωρομετρικό σημείο ή ορόσημο που κατασκευάστηκε ή ανεγέρθηκε από ή με εντολή Κυβερνητικού Τμήματος ή κατά τη διεξαγωγή ή για τους σκοπούς Κυβερνητικής χωρομέτρησης ή

(β) έχει υποχρέωση να επισκευάζει ορόσημο που κατασκευάστηκε ή που ανεγέρθηκε όπως αναφέρεται στα πιο πάνω, παραλείπει ή αρνείται να το επισκευάσει ή

(γ) εσκεμμένα μετακινεί, παραμορφώνει ή βλάπτει σημείο που ανεγέρθηκε από πρόσωπο που προτίθεται να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε εκμίσθωση, άδεια ή δικαίωμα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που αφορά μεταλλεία ή ορυκτά,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών μηνών ακόμη δε δύναται να διαταχτεί από το Δικαστήριο να πληρώσει τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης του χωρομετρικού σημείου ή ορόσημου και οποιασδήποτε χωρομέτρησης που είναι αναγκαία από την πράξη ή την παράλειψη του υπαίτιου.