Άλλες συνωμοσίες

373. Όποιος συνωμοτεί με άλλο για επίτευξη οποιουδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή-

(α) να παρεμποδίσει ή να ματαιώσει την εκτέλεση ή επιβολή οποιουδήποτε νόμου ή διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου ή

(β) να προξενήσει βλάβη στο πρόσωπο ή την υπόληψη άλλου, ή να μειώσει την αξία περιουσίας άλλου ή

(γ) να αποτρέψει ή να παρεμποδίσει την ελεύθερη και νόμιμη διάθεση περιουσίας από τον ιδιοκτήτη της στην εύλογη της αξία

(δ) να βλάψει άλλο στο επιτήδευμα ή στο επάγγελμα του ή

(ε) να αποτρέψει ή να παρεμποδίσει την ελεύθερη και νόμιμη άσκηση σε άλλο στο επιτήδευμα, επάγγελμα ή στην ασχολία του, με πράξη ή πράξεις οι οποίες αν διενεργούνταν από μεμονωμένο πρόσωπο θα συνιστούσαν ποινικό αδίκημα εκ μέρους του ή

(στ) να επιτύχει νόμιμο σκοπό με παράνομα μέσα,

είναι ένοχος πλημμελήματος.