Διακινδύνευση της ασφάλειας προσώπων που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς

238. Όποιος με παράνομη πράξη ή παράλειψη, που δεν ορίζεται στο άρθρο 230, συντελεί ώστε η ασφάλεια προσώπου που ταξιδεύει σιδηροδρομικώς να τεθεί σε κίνδυνο, είναι ένοχος πλημμελήματος.