Απόπειρα εμπρησμού

316. Όποιος-

(α) αποπειράται παράνομα να θέσει φωτιά σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 315 ή

(β) εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά σε πράγμα που είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται πιθανή η μετάδοση της φωτιάς από αυτό σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 315,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 315 για την οποία υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.