Ψευδή πιστοποιητικά από δημόσιους λειτουργούς

107. Όποιος, έχει από το νόμο εξουσία ή υποχρέωση για έκδοση πιστοποιητικού, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, εξ αιτίας του οποίου είναι δυνατόν να παραβλαβούν τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, εκδίδει πιστοποιητικό, το οποίο είναι σε γνώση του ότι είναι ψευδές ως προς ουσιώδες στοιχείο του, είναι ένοχος πλημμελήματος.