Αντιποίηση εξουσίας

108. Όποιος-

(α) αντιποιείται την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού ή

(β) αντιποιείται την ιδιότητα προσώπου που έχει σύμφωνα με το νόμο εξουσία να επάγει όρκο ή να δέχεται επίσημη δήλωση ή βεβαίωση ή ένορκο δήλωση ή να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη δημόσιας φύσης, η οποία δύναται να ενεργηθεί μόνο από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το νόμο για αυτό ή

(γ) παριστάνει τον εαυτό του ότι είναι εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το νόμο για την υπογραφή εγγράφου που βεβαιώνει το περιεχόμενο οποιουδήποτε μητρώου ή αρχείου που τηρείται σύμφωνα με το νόμο ή που βεβαιώνει οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάν και υπογράφει τέτοιο έγγραφο ως να είναι εξουσιοδοτημένος για αυτό, είναι σε γνώση του ότι δεν είναι πράγματι εξουσιοδοτημένος για αυτό, είναι ένοχος πλημμελήματος.