Διγαμία

179. Σύζυγος ο οποίος ενώ ζει ο άλλος σύζυγος, κάνει γάμο στη Δημοκρατία ή σε οποιανδήποτε άλλη χώρα, ο οποίος είναι άκυρος για το λόγο ότι έγινε ενώ ζούσε ο άλλος από τους συζύγους, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων:

Νοείται ότι αποτελεί επαρκή υπεράσπιση σε κατηγορία που έχει προσαχθεί δυνάμει του άρθρου αυτού η απόδειξη-

(α) ότι ο προηγούμενος γάμος κηρύχτηκε άκυρος από αρμόδιο Δικαστήριο ή αρμόδια εκκλησιαστική αρχή ή

(β) η συνεχής απουσία του προηγούμενου συζύγου κατά το χρόνο που γίνεται ο μεταγενέστερος γάμος, για περίοδο επτά αμέσως προηγούμενων χρόνων, χωρίς γνώση ή πληροφορία ότι ο προηγούμενος σύζυγος ζούσε κατά την πιο πάνω αναφερόμενη περίοδο ή

(γ) το δίκαιο που διέπει τον προσωπικό θεσμό του, επιτρέπει την πολυγαμία.