Κλοπή μεταξύ συζύγων

261. Όποιος, από τους συζύγους που συμβιώνουν, προκαλεί ο καθένας από αυτούς να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πράγμα το οποίο γνωρίζει ότι ανήκει στον άλλο με τέτοιο τρόπο ο οποίος θα συνιστά κλοπή αν δεν ήταν συζευγμένοι, θεωρείται ότι έχει κλέψει το πράγμα και δύναται να κατηγορηθεί για κλοπή.