Ψευδοθεραπείες μεταστροφής

233Β.-(1) Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρόσωπο το οποίο-

(α) εφαρμόζει πρακτική ή τεχνική ή παρέχει υπηρεσία με σκοπό τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου άλλου προσώπου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η πρακτική ή η τεχνική εφαρμόζεται ή η υπηρεσία παρέχεται σε ανήλικο πρόσωπο ή σε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε ευάλωτη θέση είτε λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή ψυχικής κατάστασης, είτε λόγω της ύπαρξης σχέσης εξάρτησης ή επιρροής με το πρόσωπο το οποίο εφαρμόζει την εν λόγω πρακτική ή τεχνική ή που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία, το Δικαστήριο δύναται να επιβάλλει ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και τις δύο αυτές ποινές·

(β) ασκεί νόμιμη κηδεμονία και παραπέμπει το κηδεμονευόμενο πρόσωπο σε πρακτική, τεχνική ή υπηρεσία, με σκοπό τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου του, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές∙ ή

(γ) αναγγέλλει ή διαφημίζει, έστω και συγκεκαλυμμένα, με οποιονδήποτε τρόπο, πρακτική, τεχνική ή υπηρεσία, η οποία αποσκοπεί στη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1)-

(i) η παροχή συμβουλευτικών, ψυχολογικών ή ιατρικών υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στη διερεύνηση και/ή ελεύθερη ανάπτυξη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου προσώπου∙ ή

(ii) η παροχή επιστημονικά καθιερωμένων κλινικών πράξεων από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, εφόσον αυτές εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση καταστάσεων σχετικών με τη σεξουαλική υγεία προσώπου, όπως αυτές καθορίζονται στη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας∙ δεν συνιστούν αδίκημα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω προβλεπόμενες ενέργειες δεν επιδιώκουν τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου του εν λόγω προσώπου.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος “εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας” περιλαμβάνει-

(i) ιατρό εγγεγραμμένο στο Ιατρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου∙ και

(ii) εγγεγραμμένο ψυχολόγο, ως ο όρος αυτός προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος ελευθερίας σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας, ως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του Άρθρου 18 του Συντάγματος και στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως αυτή κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προάσπισιν των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικό) Νόμο.