Κλοπή ζώων, προϊόντων, κλπ.

265.-(1) Αν αυτό που κλάπηκε είναι ένα από τα ακόλουθα, δηλαδή άλογο, φοράδα, μουνούχος, γαϊδούρι, μουλάρι, καμήλα, ταύρος, αγελάδα, βόδι, κριάρι, αρνί, ευνουχισμένο αρνί, γίδα ή χοίρος, ή νεογνό τέτοιου ζώου, ή γεωργική σοδειά ή καρποί, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 8 δεν εφαρμόζονται σε ποινική δίωξη δυνάμει του άρθρου αυτού για κλοπή γεωργικής σοδειάς ή καρπών ή προϊόντων γης ή δένδρου εγγεγραμμένου επί ονόματι άλλου προσώπου, εκτός αν ο κατηγορούμενος αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι-

(α) αγόρασε ή απέκτησε από διανομή, ανταλλαγή, αιτία θανάτου ή λόγω γάμου αυτή τη γη ή δένδρο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή τους κληρονόμους του ή

(β) η σοδειά αυτή, ή οι καρποί αν και τα προϊόντα γης ή δένδρου είναι με τέτοιο τρόπο εγγεγραμμένα, έχουν αποκτηθεί νόμιμα από αυτό.