Κλοπή από το πρόσωπο που έπαθε κλοπή αγαθών στη διαμετακόμιση κλπ.

266. Αν διαπραχτεί κλοπή με οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιστάσεις δηλαδή-

(α) αν το πράγμα κλαπεί από άλλο πρόσωπο

(β) αν το πράγμα κλαπεί σε κατοικία και η αξία του υπερβαίνει τις πέντε λίρες ή ο υπαίτιος κατά ή αμέσως πριν ή μετά το χρόνο της κλοπής χρησιμοποιεί βία ή απειλεί να χρησιμοποιήσει βία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στην κατοικία

(γ) αν το πράγμα κλαπεί από οποιοδήποτε είδος σκάφους ή οχήματος ή χώρου ή τόπου αποθήκευσης, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή φύλαξη αγαθών στη διαμετακόμιση

(δ) αν αυτό, που κλάπηκε είναι προσάρτημα ή μέρος σιδηροδρόμου

(ε) αν το πράγμα κλαπεί από σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο το οποίο ναυάγησε ή παρεκτράπηκε

(στ) αν το πράγμα κλαπεί από δημόσιο γραφείο, όπου βρίσκεται κατατεθειμένο ή φυλάγεται

(ζ) αν ο υπαίτιος, με σκοπό διάπραξης του ποινικού αδικήματος ανοίξει με κλειδί ή άλλο όργανο, κλειδωμένο δωμάτιο, κιβώτιο ή άλλο δοχείο,

ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.