Διάδοση μολυσματικής νόσου ζώων

326. Όποιος εσκεμμένα και παράνομα προκαλεί ή έχει σχέση με την πρόκληση ή αποπειράται να προκαλέσει τη διάδοση μολυσματικής νόσου σε ζώο ή μεταξύ ζώων τα οποία δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο κλοπής, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.