Εξουσία εξέτασης δεμάτων

61.-(1) Οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λειτουργούς, δηλαδή-

(α) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 του περί Ταχυδρομείου Νόμου, διευθυντής ταχυδρομείου, αναφορικά με δέματα που διαβιβάζονται ταχυδρομικώς

(β) Τελώνης ή Βοηθός Τελώνης

(γ) αστυνομικός με βαθμό όχι κατώτερο του Υπαστυνόμου

(δ) οποιοσδήποτε άλλος λειτουργός εξουσιοδοτημένος για αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο,

δύναται να κατακρατήσει, ανοίξει και εξετάσει οποιοδήποτε δέμα ή αντικείμενο, το οποίο υποπτεύεται ότι περιέχει δημοσίευμα ή απόσπασμα δημοσιεύματος, του οποίου η διαβίβαση με το ταχυδρομείο, ή εκτύπωση, δημοσίευση, πώληση, έκθεση για πώληση ή κατοχή είναι ποινικό αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59, κατά τη διάρκεια τέτοιας εξέτασης να θέσει σε περιορισμό τον υπαίτιο οποιασδήποτε πράξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή οποιοδήποτε τέτοιο δέμα ή αντικείμενο το οποίο ανεβρίσκεται στην κατοχή του.

(2) Στις περιπτώσεις που σε τέτοιο δέμα ή στο αντικείμενο δυνατόν να ανεβρεθεί τέτοιο δημοσίευμα ή απόσπασμα δημοσιεύματος ολόκληρο το περιεχόμενο του δέματος ή του αντικειμένου δύναται να κατασχεθεί από το λειτουργό που διενήργησε την έρευνα, εκείνος που διαβιβάζει αυτό ταχυδρομικώς, εκτυπώνει, δημοσιεύει, πωλεί, εκθέτει για πώληση, εκείνος που έχει αυτό στην κατοχή του, δύναται αμέσως να συλληφθεί και να διωχτεί ποινικά για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος δυνάμει του άρθρου 59.